Nationaal


 • 21 juni 2011 - Jaarlijks meer dan 45.000 bestuurders aan de kant wegens alcohol-of drugsintoxicatie

  Bij overtredingen die te maken hebben met rijden onder invloed van alcohol of drugs, kan de politie aan de bestuurder een tijdelijk rijverbod opleggen. De duur van het rijverbod houdt rechtstreeks verband met de mate van intoxicatie, en kan worden verlengd zolang de intoxicatie duurt. De bestuurder die tussen de 0,5 en 0,8 promille optekent, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 3 uren opgelegd. Een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille betekent een rijverbod van 6 uren. Drugsintoxicatie houdt automatisch een rijverbod van 12 uren in.
  Lees meer
 • 16 juni 2011 - Misbruik van kwetsbare personen wordt zwaarder bestraft

  De Kamer keurt vandaag een wetsvoorstel goed waardoor misbruik van en geweld tegen kwetsbare personen (zieken, bejaarden, gehandicapten en zwangere vrouwen) strenger wordt bestraft. Ook praktijken als het beïnvloeden, bedreigen, onder druk zetten of het aanzetten tot het plegen van zelfmoord door sekten of hun leden of hun leiders kunnen voortaan strafbaar worden gesteld. Op 31 mei 2011 zette de commissie Justitie al het licht op groen. Het wetsvoorstel van de PS werd als basis genomen voor de bespreking, maar ook Open Vld, CD&V en CDH hadden hierover een wetsvoorstel ingediend. Het debat over die voorstellen vond gisteren plaats tijdens de plenaire zitting. Lees hier de tussenkomst van Sabien.
  Lees meer
 • 16 juni 2011 - Bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor

  De Kamer keurt vandaag het ontwerp van Salduz-wet goed, dat de modaliteiten bepaalt van de bijstand van een advocaat bij het verhoor van zijn cliënt. Op 1 juni 2011 gebeurde dat al in de commissie Jusitie. De tekst onderging een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp dat door de Senaat werd doorgestuurd. De wet volgt op het arrest-Salduz van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het debat over deze kwestie vond gisteren plaats tijdens de plenaire zitting. Lees hier de tussenkomst van Sabien.
  Lees meer
 • 15 juni 2011 - Jaarlijks half miljoen euro morele schadevergoedingen voor personen die onterecht in voorhechtenis zaten

  In 2008 dienden 94 personen, die onterecht in voorhechtenis hadden gezeten, een aanvraag tot morele schadevergoeding in, het daarop volgende jaar waren dat er 102 en vorig jaar 103. In 2008 voldeden 66 personen aan de voorwaarden om die vergoeding te bekomen, het daaropvolgende jaar 71 en vorig jaar 53 (stand van zaken 3 mei 2011). Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van Sabien. Op 5 april 2011 bevonden er zich 3.866 personen in voorlopige hechtenis. Op een totaal van 11.034 gedetineerden is dat 35%!
  Lees meer
 • 10 juni 2011 - Recordaantal werkstraffen in 2010

  In 2010 werden er in ons land 10.530 werkstraffen uitgesproken, bijna een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Het aantal werkstraffen stijgt jaar na jaar: 8.903 in 2005, 9.490 in 2006, 9.727 in 2007 en 10.108 in 2008 en 2009. De cijfers staan in het antwoord van ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck op een parlementaire vraag van Sabien, die ook enkele problemen signaleert: onder andere de niet-tijdige en soms niet-uitvoering van werkstraffen.
  Lees meer
 • 08 juni 2011 - Co-ouderschap moet niet de regel zijn

  "Sinds de wet van 18 juli 2006, die een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind moest bevorderen, wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat men sindsdien verplicht is om bij een echtscheiding of het einde van een relatie voor co-ouderschap te kiezen. Daarom moet de bepaling, om "bij voorrang" voor een dergelijk verblijfssysteem te kiezen, uit die wet worden geschrapt", zegt Sabien, die hiertoe een wetsvoorstel heeft ingediend.
  Lees meer
 • 04 juni 2011 - Fiscus kent in 6 op de 10 gevallen geen uitstel van betaling directe belastingen toe

  Zes op de tien verzoeken voor een onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen wordt geweigerd. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders op een parlementaire vraag van Sabien.
  Lees meer
 • 01 juni 2011 - Minister De Clerck betwist overtreding van de arbeidswetgeving bij het ontslag van gerechtsbodes

  Ontslagnemend Justitieminister Stefaan De Clerck gaat in beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 10 mei 2011, dat bepaalt dat het ministerie van Justitie eind december 2009 bij het ontslag van 15 gerechtsbodes de arbeidswetgeving heeft overtreden. Dat kondigde hij gisteren in de Kamercommissie Justitie aan in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. Dat vonnis kent een opzeggingsvergoeding toe aan 15 bodes. De gevraagde vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht werd afgewezen.
  Lees meer
 • 21 mei 2011 - Gevraagd: meer aandacht voor internationale kinderontvoeringen

  Vandaag gaat een nieuwe Europese richtlijn over bemiddeling in grensoverschrijdende conflicten van kracht. De regels slaan ook op familiezaken, zoals ouders in een vechtscheiding die hun kind ontvoeren naar het buitenland. Om tussen te komen in dergelijke familieconflicten start Child Focus in september met het opleiden van 75 internationale familiebemiddelaars. Sabien, die de afgelopen weken aan verschillende ministers vragen stelde over dit thema, is tevreden met het project van Child Focus.
  Lees meer
 • 20 mei 2011 - Veroordelingen voor oudermoord uitzonderlijk

  In acht jaar tijd waren er in ons land 12 veroordelingen voor oudermoord. Dat blijkt uit cijfers, die Sabien opvroeg bij ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck. De cijfers beslaan de periode 2000-2008. Vandaag startte in Tongeren het assisenproces tegen de 35-jarige Hasselaar Philippe Loodts, die op 4 december 2009 zijn vader Francis en zijn moeder Jacqueline Vandebriel in hun slaapkamer het hoofd insloeg.
  Lees meer