Justitie moet meer baas worden over eigen patrimonium


Met de ontsnappingen uit zowel de gevangenissen van Brugge en Merksplas als het justitiepaleis van Brussel beleefde Justitie een hete zomer. Naar aanleiding daarvan pleitte minister van Justitie Stefaan De Clerck niet alleen voor samenwerking tussen enerzijds de Regie der Gebouwen als de bouwheer van gevangenissen en gerechtsgebouwen en anderzijds Justitie als gebruiker ervan, maar ook voor een groter budget en een grotere verantwoordelijkheid voor Justitie om in de gebouwen waar Justitie permanent aanwezig is, de nodige stappen te kunnen zetten als er problemen zijn.

 

"Die visie, voor de gerechtsgebouwen, zit vervat in de hele filosofie van de hervorming van het gerechtelijk landschap, namelijk dat Justitie de facility manager, de gebouwenmanager, ook onder zijn hoede wil hebben. Als wij dat organiseren als facility manager, dan moeten wij daarvoor ook een budget hebben", aldus minister De Clerck.

 

Sabien legde die visie in het parlement voor aan de bevoegde minister, Didier Reynders. Hij kondigde aan dat de Regie der Gebouwen werkt aan een nieuw administratief onderhoudsreglement, dat de samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdiensten (FOD's) regelt (bijvoorbeeld de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake het gebruik, de inrichting, het onderhoud van de staats- en de gehuurde gebouwen). Alle FOD's, waaronder Justitie, hebben al hun opmerkingen gegeven.

 

"Het reglement legt nu al een aantal belangrijke facilitaire verantwoordelijkheden en opdrachten bij de FOD's. De Regie neemt de verplichtingen van de eigenaar op zich en de FOD die van de huurder. Het nieuwe reglement zal voorzien in meer bevoegdheden voor de verschillende FOD's in relatie tot de Regie, en moet ook ruimte laten om met elke FOD, zo ook met de FOD Justitie, een aanvullende overeenkomst te sluiten die inspeelt op de specificiteiten van elke FOD", aldus Reynders in de Kamercommissie Financiën.

 

"Voor Justitie zou de dagdagelijkse opvolging van de veiligheidsproblematiek of het rechtstreeks ingrijpen in infrastructuurwerken, die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van gevangenissen of gerechtsgebouwen, alvast zo'n specificiteit kunnen zijn", geeft Sabien als suggestie mee.

In zijn antwoord focuste Reynders vooral op een goede samenwerking om te komen tot een goede bevoegdheidsverdeling en een zo efficiënt mogelijk gebouwenbeheer. "Daarom werden er tussen de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen twee samenwerkingsprotocollen gesloten, één voor de gevangenissen en één voor de gerechtsgebouwen. En er werd een task force ingesteld, die wekelijks samenkomt, met vertegenwoordigers van de beleidscellen van Financiën en Justitie en van de administraties van de regie en de FOD Justitie", aldus Reynders.