De wet Lahaye-Battheu


Eens geïnstalleerd, hebben parlementsleden de neiging zoveel mogelijk wetsvoorstellen in te dienen. Hoe meer, hoe liever lijkt het soms, allicht in de hoop met het één of andere idee de geschiedenis als wetgever te kunnen ingaan. Een trend die we niet toejuichen, want met een wetje minder zou dit land soms verder komen.

Parlementslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) daarentegen mag haar wetgevende werk laten inkaderen. Ze komt niet op hetzelfde niveau als haar politieke geestesgenote Lucienne Herman-Michielsens met haar wetsvoorstel dat leidde tot de abortuswet, maar wat de West-Vlaamse liberale politica op gang bracht, mag toch ook ergens met een gulden pen worden neergeschreven.

Begin met gescheiden partners over het alimentatiegeld en gegarandeerd heb je binnen de vijf minuten een verhit debat over oneerlijke exen die hun verplichtingen niet nakomen of voor de rechtbank toch wel bijzónder goed zijn weggekomen. Als anderen in datzelfde gesprek dan weer etaleren dat ze toch wel een mooie alimentatieregeling hebben kunnen afspreken, is het gesprek nog meer gekruid. In dat alles zit doorgaans echter wel één lijn: er zit geen lijn in de alimentatie.

De wet Lahaye-Battheu -die gisteren, zondag, officieel inging- brengt daarin verandering. Of toch een aanzet tot verbetering. Inkomsten van ouders, kosten van het kind, de verblijfsregeling, het bedrag van de kinderbijslag en nog andere criteria zullen de rechter gidsen in het bepalen van de hoogte van de alimentatie. Van diezelfde rechter zal ook een motivatie geëist worden.

Al even belangrijk in de wet is de beslissing om ex-echtgenoten die hun afspraak niet nakomen te dwingen tot betaling. Op eenvoudige wijze zo lijkt, want het gaat om loonbeslag via de werkgever of de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Zal de wet Lahaye-Battheu alles oplossen? Ongetwijfeld niet. Er zullen nog altijd schuinsmarcheerders zijn, zelfstandigen bijvoorbeeld, die zich zonder enige gêne onvermogend laten verklaren, ook al bewijst een dure Duitse wagen het tegendeel.

Maar het parlement sluit met de wet zeer dicht aan bij een maatschappelijke realiteit. En dan mag er een wettekstje bij.

Bron: Het Nieuwsblad, 2 augustus 2010, Commentaar door Guy Fransen 

 

Duidelijke regels voor alimentatie

Gescheiden ouders moeten hun loonfiches aan de rechter tonen om de alimentatie te bepalen.

'Als een ouder twee keer hetonderhoudsgeld niet krijgt, moet de rechter toestaan dat het van het loon van de ex-partner wordt afgehouden': SABIEN LAHAYE-BATTHEU

Magistraten en gescheiden ouders die elkaar in de rechtbank ontmoeten om het onderhoudsgeld voor de kinderen te regelen, krijgen voortaan veel minder speelruimte. Sinds 1 augustus is een nieuwe wet van kracht die de alimentatieregeling moet 'objectiveren'.

'Tot nu toe stond in de wet alleen de zin dat de ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, opvoeding,... van hun kind. Op basis daarvan moest de rechter het onderhoudsgeld bepalen', zegt kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), die mee aan de nieuwe wet schreef.

'Sommige rechters volgden een strikte formule om het onderhoudsgeld te berekenen, andere rechters sloegen daar meer een slag in. Met alle ongelijkheid tot gevolg. Zo kon het zijn dat twee ouders uit een totaal verschillende gezinssituatie toch hetzelfde bedrag moesten ophoesten. 150 euro, 200 euro of 400 euro kon voor de ene ouder ook een te hoog bedrag zijn, terwijl het voor de andere te laag was. Met de nieuwe wet moeten alle bedragen billijker en rechtvaardiger worden, zodat de ouders het bedrag kunnen aanvaarden en het ook betalen.'

Zo moet de rechter voortaan rekening houden met acht parameters om het onderhoudsgeld te bepalen. Het gaat om de inkomsten van de ouders, de kosten van het kind, de verblijfsregeling, de hoogte van de kinderbijslag en andere voordelen.

'Het gevolg is dat de ouders voortaan ook worden verplicht om al die gegevens op tafel te leggen', zegt Lahaye-Battheu. 'Tot vandaag kon een rechter wel de loonfiche van de ouders vragen, wat ook vaak gebeurde. Maar als ouders dat weigerden, moest de rechter wel een slag slaan in het bedrag. Nu kan dat niet meer.'

Samengevat kan worden gezegd dat zowel rechters als ouders meer plichten krijgen en dat de procedure daardoor omslachtiger wordt, maar dat iedereen er beter bij zou moeten varen.

Loonsanctie

Ouders die moeilijk doen om hun onderhoudsgeld te betalen, komen er ook niet meer zo makkelijk van af. 'Ouders die hun alimentatie niet kregen, konden nu al naar de rechter stappen om een loondelegatie of ontvangstmachtiging te vragen', zegt Lahaye-Battheu. 'Dat wil zeggen dat het onderhoudsgeld rechtstreeks van het loon of van de uitkering van de ex-partner wordt afgehouden. Maar ook hier stelde zich weer het probleem dat de ene rechter dat makkelijk toestond en de andere rechter nooit.'

'Ook dit verandert met de nieuwe wet. Wanneer een ouder twee keer zijn betalingsplicht niet is nagekomen, dan kan de rechter de vraag van de andere ouder niet meer weigeren om het onderhoudsgeld van het loon af te houden. Het geld komt dan rechtstreeks op de rekening van de onderhoudsplichtige.'

Nieuw is ook dat het begrip 'buitengewone kosten' in de wet staat omschreven. 'De jongste jaren was de praktijk al gegroeid dat veel rechters behalve een regeling voor het onderhoudsgeld ook een regeling voor de buitengewone kosten oplegden. Dat zijn kosten die een ouder niet met het gewone onderhoudsgeld kan betalen. Ook hier was er veel willekeur. De ene rechter vond dat daar alleen medische kosten onder vielen. De andere rechter had ook oren naar schoolkosten, sportkampen en dergelijke', zegt Lahaye-Battheu.

De rechter kan dit nu niet meer zelf interpreteren. Positief voor veel ouders die onderhoudsgeld krijgen, is dat de wetgever het begrip 'buitengewone kosten' ruim heeft geïnterpreteerd.

Bron: De Standaard, 2 augustus 2010, Yves Delepeleire

 

Nieuwe regels voor alimentatie

Gescheiden koppels die ruzie maken over de bijdrage voor de kinderen, wordt sinds gisteren het gras voor de voeten weggemaaid. Er is een een nieuwe wet die duidelijkere regels vastlegt voor de hoogte van het alimentatiegeld. FabianLefevere

Magistraten konden tot gisteren naar believen het onderhoudsgeld vastleggen. Dat kan nu niet meer

Magistraten konden totnogtoe à la tête du client het onderhoudsgeld vastleggen. Duidelijke en (vooral) objectieve regels waren er niet, met alle betwistingen vandien.

In de wet die sinds gisteren geldt, worden nu wel harde criteria vastgelegd. Dat moet de discpline bij álle partijen verhogen. 'Want die is er vandaag niet altijd', betreurt Kamerlid Sabine Lahaye-Battheu (Open VLD), één van de gangmakers achter de wet. 'Een beslissing waarin de rechter duidelijk motiveert waarom hij het onderhoudsgeld op bijvoorbeeld 300euro per maand bepaalt, zal de onderhoudsplichtige hopelijk ook beter aanvaarden én nakomen.'Die nieuwe regels gelden natuurlijk niet voor gescheiden ouders die in der minne een regeling uitwerkt. De nieuwe wet is er voor wie dat niet kan opbrengen. Ze legt acht criteria vast waarmee de rechter rekening moet houden.

Tegelijkertijd wordt strenger toegekeken op de naleving van de verplichtingen. Niet betalen kan haast niet meer. Wie twee keer verzuimt om het onderhoudsgeld op te hoesten, loopt het risico dat de rechter een zogeheten ontvangstmachtiging oplegt. Dat betekent dat hij de werkgever of ook de RVA -als het over werklozen gaat - kan verplichten om het verplichte geld rechtstreeks te storten op de rekening van de begunstigde.

Verder komt er ook duidelijkheid over de zogeheten buitengewone kosten of de uitgaven die het gebruikelijke budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Zeker die kosten zijn vaak een twistappel onder de gescheiden ouders.

Bron: Het Nieuwsblad, 2 augustus 2010, Fabian Lefevere

 

Duidelijke regels voor alimentatie

Gescheiden koppels die ruzie maken over de bijdrage voor de kinderen, wordt vanaf vandaag het gras voor de voeten weggemaaid. Er gaat namelijk een nieuwe wet in die duidelijkere regels vastlegt voor de hoogte van het alimentatiegeld. FabianLefevere

Nieuwe wet verhindert dat magistraten naar believen het onderhoudsgeld vastleggen

Magistraten konden totnogtoe à la tête du client het onderhoudsgeld vastleggen. Duidelijke en (vooral) objectieve regels waren er niet, met alle betwistingen vandien. In de wet die vanaf vandaag geldt worden nu wel harde criteria vastgelegd. Dat moet de discpline bij àlle partijen verhogen.

'Want die is er vandaag niet altijd', betreurt Kamerlid Sabine Lahaye-Battheu (Open VLD), één van de gangmakers achter de wet. 'Een beslissing waarin de rechter duidelijk motiveert waarom hij het onderhoudsgeld op bijvoorbeeld 300euro per maand bepaalt, zal de onderhoudsplichtige hopelijk ook beter aanvaarden én nakomen.'

Acht criteria

Die nieuwe regels gelden natuurlijk niet voor gescheiden ouders die in der minne een regeling uitwerkt. De nieuwe wet is er voor wie dat niet kan opbrengen. Ze legt acht criteria vast waarmee de rechter rekening moet houden. De belangrijkste: de inkomsten van de ouders, de kosten van het kind, de verblijfsregeling van het kind, het bedrag van de kinderbijslag en andere voordelen.

Tegelijkertijd wordt strenger toegekeken op de naleving van de verplichtingen. Niet betalen kan haast niet meer. Wie twee keer verzuimt om het onderhoudsgeld op te hoesten, loopt het risico dat de rechter een zogeheten ontvangstmachtiging oplegt. Dat betekent dat hij de werkgever of ook de RVA -als het over werklozen gaat - kan verplichten om het verplichte geld rechtstreeks te storten op de rekening van de begunstigde.

En weer moet dat de subjectiviteit van de rechter aftoppen. 'Zo komt er een einde aan de keuzemogelijkheid van de rechter', zegt Lahaye-Battheu. 'Want de ene rechter staat dat vandaag makkelijk toe, de andere bijna nooit.'

Kinderrekening

Voorts komt er ook duidelijkheid over de zogeheten buitengewone kosten of de uitgaven die het gebruikelijke budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijven. Zeker die kosten zijn vaak een twistappel onder de gescheiden ouders. 'Vandaag', zo zegt Lahaye-Battheu, 'worden de buitengewone kosten veelal verdeeld tussen de ouders. De wet vermeldt de buitengewone kosten niet eens. Dat leidt tot heel wat discussies en soms zelfs gerechtelijke procedures tussen ouders. Tot slot zal de rechter hen ook kunnen verplichten om een bankrekening te openen op naam van de kinderen, de zogenaamde kinderrekening. In geval van co-ouderschap kan daarop dan bijvoorbeeld de kinderbijslag worden gestort.'

Bron: Het Nieuwsblad op Zondag, 1 augustus 2010, Fabian Lefevere

 

Nieuwe berekening voor alimentatiegeld

Voortaan moeten rechters bij de berekening van het onderhoudsgeld voor kinderen rekening houden met acht elementen. Die nieuwe regeling geldt niet voor ouders die onderling tot een akkoord komen over de alimentatie, wel voor gescheiden koppels die het niet eens raken over de hoogte van dat bedrag.

De belangrijkste elementen van de verplichte berekeningswijze zijn: de inkomsten van de ouders, de kosten van het kind, de bestaande verblijfsregeling en het bedrag van de kinderbijslag en andere sociale voordelen. "Deze verplichte motivering zal voor de rechters, maar ook voor de partijen, een discipline met zich meebrengen, die er vandaag niet altijd is", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Wie tweemaal zijn onderhoudsbijdrage niet betaalt, zal die automatisch verliezen via de werkgever of uitbetalingsinstelling, die het bedrag vanaf nu rechtstreeks kunnen doorstorten. De rechter kan de ouders ook verplichten om een bankrekening te openen op naam van de kinderen, de zogenaamde 'kinderrekening'.

Ook het begrip 'buitengewone kosten' wordt duidelijk gedefinieerd. Dat zijn de kosten die het gebruikelijke budget voor het dagelijks onderhoud overschrijden maar die tot nu toe niet echt afgebakend werden in de wet. "Vandaag worden de buitengewone kosten veelal verdeeld tussen de ouders. Vaak leidde dat tot discussies en soms zelfs gerechtelijke procedures tussen ouders. Die twisthaard is nu weggewerkt."

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vermoedt dat de regeling veel twistappels tussen scheidende ouders kan wegwerken.

Bron: De Morgen, 31 juli 2010, Tine Peeters

 

Nieuwe berekening onderhoudsgeld

Voortaan moeten rechters bij het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor een kind met acht elementen rekening houden. Dat meldt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). De nieuwe regeling geldt voor gescheiden koppels die zelf niet tot een vergelijk komen en gaat begin volgende maand in. De alimentatie wordt dan onder meer berekend op basis van het inkomen van de ouders, de kosten van het kind en de bestaande verblijfsregeling. Diegenen die tweemaal niet betalen, zullen hun bijdrage ook verliezen via hun werkgever of uitbetalingsinstelling. Zij zullen het bedrag vanaf nu rechtstreeks doorstorten.

Bron: Het Laatste Nieuws, 30 juli 2010, Michiel Galle