Familiezaken nog altijd niet overal achter gesloten deuren


Sabiens wetsvoorstel in die zin werd exact een jaar geleden door de Kamer goedgekeurd. "Familiezaken werden tot voor kort in openbare zitting behandeld, in een overvolle rechtszaal, zodat iedereen, die dat wou, de familiale, emotionele en intieme leefwereld van anderen kon aanhoren. Alle gerechtelijke procedures die slaan op familiezaken (bijvoorbeeld procedures inzake ouderlijk gezag, afstamming, wettelijke samenwoning, echtscheiding, omgangsrecht van grootouders met hun kleinkinderen, enz.), moeten voortaan in principe achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat moet het respect voor de privacy van alle betrokken partijen garanderen. Uiteraard kan de rechter altijd terugkeren naar het principe van openbare zitting, aangezien dit één van de fundamenten van ons rechtsstelsel is", zegt Sabien.

Wathelet verwees in zijn antwoord naar een bevraging, die hij liet uitvoeren door de Hoge Raad voor de Justitie over de toepassing van de wet. "Alle hoven van beroep en 19 van de 27 rechtbanken van eerste aanleg bezorgden een antwoord. Alle hoven van beroep en 11 rechtbanken van eerste aanleg ervaren de toepassing van de wet als problematisch en omzeilen de nieuwe wet dan ook door partijen (pro forma) te vragen af te zien van een behandeling achter gesloten deuren. Als voornaamste oorzaak geven ze de gebrekkige infrastructuur van de gerechtsgebouwen op, gezien te weinig zittingszalen een wachtruimte én aanpalende raadkamer hebben. Ook zou het voor sommige rechtszoekenden, in afwachting van het oproepen van hun zaak, te stresserend zijn om te wachten in de gang van het gerechtsgebouw", aldus Sabien.

Voor Sabien zijn dat geen geldige redenen om de wet niet toe te passen. "Waarom kunnen bestaande lokalen en zittingstijden niet worden herschikt, zodat familiezaken altijd achter gesloten deuren kunnen worden behandeld? En waarom is het stresserend om te wachten in de gang van het gerechtsgebouw? Bij de dokter wacht men toch ook in de wachtzaal? Ik roep de magistratuur dan ook op de wet zo goed en adequaat mogelijk toe te passen", besluit Sabien.