Compensaties voor afschaffing grensarbeidersstatuut laten op zich wachten


Vanaf 1 januari 2012 vervalt de fiscaal gunstige regeling van nieuwe Franse grensarbeiders, die naar België komen werken. "Diegenen die op 31 december 2011 het statuut van grensarbeider hebben, kunnen nog wel genieten van een overgangsperiode van 22 jaar. Vooral in regio's waar men geconfronteerd wordt met krapte op de arbeidsmarkt, zoals Zuid-West-Vlaanderen, heerst de angst bij de werkgevers dat heel wat van hun vacatures niet meer ingevuld zullen raken. Verschillende kanalen zullen tegelijk moeten worden aangewend om deze problematiek te verhelpen", zegt Sabien.

Passende dienstbetrekking

De minister herhaalde in haar antwoord dat de definitie van het begrip "passende dienstbetrekking" moet worden verbeterd, evenals het toezicht op het respecteren ervan. Een aanpassing van de criteria voor dat begrip, die onder meer slaan op de beroepskwalificatie en de lichamelijke geschiktheid van de werkloze en op de verloning, de arbeidstijd en de tijd dat men per dag uit huis is, zal bijdragen tot een grotere interregionale mobiliteit. Als een werkzoekende een job weigert, is het aan de VDAB om die weigering door te spelen aan de RVA, die op basis van een aantal criteria beslist of de betrekking al dan niet "passend" was. Een verruiming van dat begrip zal werklozen verplichten in te gaan op een ruimer aanbod van jobs.

Sabien maant minister Milquet aan tot actie

Sabien roept de minister op spoedig knopen door te hakken aangaande de verruiming van het begrip "passende dienstbetrekking", gezien de nieuwe regeling over grensarbeid binnen twee maanden van kracht wordt: "Daarom dring ik nogmaals aan op een snelle uitwerking van het aangekondigde initiatief om Waalse werklozen uit Henegouwen naar hier te halen, en aldus de interregionale mobiliteit te bevorderen."