Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 02 mei 2016


Na de behandeling van de agendapunten mocht Sabien het toegevoegd van Open Vld toelichten. "In februari trad een nieuw KB inwerking, dat een nieuw informatiegegeven invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren in het bevolkingsregisteren. Het is vooral de bedoeling om ook minderjarige kinderen, die niet officieel gedomicilieerd zijn in Poperinge, maar er wel gedeeltelijk verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen te laten genieten die aan het verblijf zijn gekoppeld. We denken bijvoorbeeld aan het krijgen van voorrang in de buitenschoolse opvang Hopsakee, of aan een verminderd zwembadtarief. Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord kunnen de bevolkingsdiensten voortaan dus de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. Deze registratie op zich zorgt er niet voor dat de voordelen worden toegekend. Hiertoe moet elk gemeentebestuur een beslissing nemen. Als Open Vld stellen wij dan ook voor dat het bestuur vooreerst het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar inwoners, en dit via alle mogelijke kanalen (online, stadskrant, etc.). Wij vragen ook een oplijsting van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen met domicilie in Poperinge hebben ten opzichte van andere kinderen, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren onder het ocmw. Last but not least vragen wij dat het bestuur een beslissing voorlegt aan de gemeenteraad opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde voordelen bekomen." Bevoegd schepen Loes Vandromme reageerde positief. Er zal worden gecommuniceerd bij de bevolking, er wordt een lijst opgemaakt met alle (al dan niet financiële) voordelen die kinderen kunnen genieten, en er wordt een gemeenteraadsbeslissing voorbereid.

Marie-Claire Tylleman signaleerde dat de introductie van de pop.pas bij de Poperingenaar wat kinderziektes met zich meebrengt. Het antwoord luidde dat eraan wordt gewerkt.

Danny Lefebvre hield een pleidooi voor zijn deelgemeente Reningelst, in die zin dat hij de vraag van het bewonersplatform, om de grond en de gebouwen op de brouwerijsite aan te kopen in het kader van de dorpskernhernieuwing, verdedigde. De burgemeester gaf aan dat ze dit in overweging nemen, en ten gepaste tijde zullen communiceren naar het bewonersplatform toe.