Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 29 augustus 2016


heraanleg van Valkestraat, Sint-Janskruisstraat en omgeving van de Bruggestraat

De werken omvatten: vernieuwen van het gemengd rioleringsstelsel in de Valkestraat, aanleg van ondergrondse bufferunits en rioleringsstelsel op het kerkplein; heraanleg rijweg in de Sint-Janskruisstraat en de Valkestraat in cementgebonden verharding en asfalt; heraanleg van voetpaden in de Valkestraat; aanleg en parkeervoorzieningen op het kerkplein in kasseien (10 parkeerplaatsen) en aanleg van grasmatten en beplanting kerkplein. De uitrijmogelijkheden vanuit de Valkestraat in de Ieperstraat worden terzelfdertijd aangepast. In beide straten wordt de openbare verlichting vernieuwd en worden de laagspanningskabels ondergronds gebracht waar dat nog niet gebeurd is.

Sabien: "In februari 2014 hebben we een eerste debat gevoerd over het ontwerp van die straten. We hebben er toen voor gepleit om de problematiek dringend aan te pakken. Er zijn files, de kiss- en ridezone ligt verkeerd en is moeilijk manoeuvreerbaar, er is gevaar voor fietsers, de Valkestraat is in zeer slechte staat (diepe putten, enz.). We hebben toen dan ook ten volle het initiatief gesteund om een ontwerp te laten uitwerken en aangedrongen om vooruit te gaan. We stemden toen voor de opmaak van een ontwerp, nu stemmen we ook voor, maar we hebben enkele opmerkingen:

-          De raming was 300.000 euro, nu is er 410.000 euro budget voorzien. Vanwaar het verschil? De burgemeester haalde aan dat er toen een onderraming was (bij gebrek aan gegevens) en dat de aanbestedingsprijzen zijn gestegen.

-          Op de vraag wanneer de werken zullen worden uitgevoerd, werd gesteld ten vroegste in het voorjaar 2017 (normaalgezien niet in januari/februari). Ze zullen 80 werkdagen duren.

-          Is het openbaar onderzoek nog bezig? Er werd affirmatief geantwoord, maar ook gesteld dat de bouwvergunning er pas moet zijn bij de aanbesteding. Het dossier kan dus al worden behandeld door de gemeenteraad."

afschaffing belasting op masten en pylonen

Sabien: "In de gemeenteraad van 4 april 2016 werd unaniem een motie tot versterking van de dekkingsgraad van de mobiele netwerken in de grensregio's en de landelijke gebieden goedgekeurd.  Om dat te bereiken, is onder andere goodwill van en goede samenwerking tussen stad en operatoren nodig. Dit wordt volgens ons doorkruist door de geschillen, ontstaan naar aanleiding van de nieuwe belasting op masten en pylonen, ingevoerd door het huidige bestuur vanaf aanslagjaar 2014. Daar waar de belasting in het beste geval een geringe opbrengst van maximaal 7 x 2.500 euro zou vertegenwoordigen, is het zo dat de operatoren onmiddellijk bezwaar hebben ingediend en intussen in gerechtelijke procedures verwikkeld zouden zijn met de stad (met alle kosten vandien voor de stad). Dat laatste heeft dan weer een negatieve impact op het binnenhalen van méér investeringen in mobiele infrastructuur, die onder andere door de opkomst van de digitale economie, dé infrastructuur van de toekomst is. Een stad die haar aantrekkingskracht wil blijven behouden, nieuwe burgers en ondernemers wil aantrekken, heft daarop dus best geen belasting.

Daarom stelde de fractie van Open Vld voor dat het bestuur:

-          de belasting op masten en pylonen afschaft;

-          zo mogelijk in het kader van de hangende gerechtelijke procedures een dading nastreeft;

-          in dialoog treedt met de operatoren teneinde versterking van de dekkingsgraad te onderhandelen.

De bevoegde schepen stelde dat de bedragen een peulschil zijn in vergelijking met het investeringsbedrag en dat de operatoren eerste resultaten op tafel moeten leggen alvorens de belasting af te schaffen. Hij stelde dat één van de drie operatoren toch betaalt en dat er gerechtelijke procedures bezig zijn. Er werd opgeroepen "de kant van de burger te kiezen en niet van de grote operatoren".

Sabien repliceerde dat zijn antwoord niet overtuigde en het weinig moedig is om de belasting niet af te schaffen.

fietstassen

Er werd een tarief goedgekeurd voor de verkoop van fietstassen. Sabiens collega Bert Costenoble vroeg of er ook kan worden samengewerkt met private fietshandelaars. De bestuursmeerderheid stelde dat het een goede suggestie was, die zou worden meegenomen.

doorsteek naar parking Grote Markt

Sabiens collega Johan Lefever stelde in een toegevoegd punt voor dat het stadsbestuur zou onderzoeken of een doorsteek komende vanuit de Ieperstraat naar de parking 'Grote Markt' een optie zou kunnen zijn. "Zou het niet veel beter zijn dat onze burgers aankomend via de Ieperstraat ook deze Grote Markt zou kunnen oprijden en er parkeren?", luidde de vraag.

De burgemeester stelde dat tijdens de onderhandelingen in 2010 (naar aanleiding van de wijziging van de verkeerscirculatie) zowel AWV als Onroerend Erfgoed bezwaren uitten tegen een doorsteek Ieperstraat-Grote Markt. Voor de doorsteek is een vergunning nodig, maar de vergunnende overheden weigeren die te geven (monument Sint-Bertinuskerk, monument eerste wereldoorlog,...), zo zei hij nog.

Open Vld vraagt of het niet mogelijk is dit opnieuw te onderhandelen.

vragenronde

In de vragenronde haalde Sabien de invoering van de zone 30 in de binnenstad (sinds 29 augustus) aan en poneerde dat veel mensen daarvan vandaag nog niet op de hoogte waren. De schepen stelde dat de zone 30 wordt aangetoond met 31 verkeersborden, voorheen waren dat 48 borden. Er komen de volgende week ook variabele verkeersborden, die aanduiden of men al dan niet te snel rijdt, een goed initiatief. Voor Open Vld pleitte Sabien nog voor een optimale informatieronde.

Nog met betrekking tot bewegwijzering betreurde Sabien dat er geen bord is naar het zwembad in de Bruggestraat en Heilig Hartstraat. Daar zal werk worden van gemaakt.

Sabien vroeg ook de stand van zaken over de uitvoering van het lokaal verblijfsregister, een voorstel dat tijdens de gemeenteraad van 2 mei werd besproken. Er zou worden onderzocht of aan kinderen van gescheiden ouders, die niet in Poperinge gedomicilieerd zijn, dezelfde voordelen zouden kunnen worden toegekend. De schepen stelde dat er nog een aantal stappen moeten worden gezet, vooral de formulering in het gemeenteraadsbesluit moet nog worden onderzocht (moeten bijvoorbeeld alle voordelen worden opgesomd?).