Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 26 september 2016


Wanneer ouders niet langer samenwonen, kan het minderjarige kind slechts bij één van beiden gedomicilieerd worden, waardoor het geniet van de voordelen die een domicilie met zich meebrengt. Het is vooral de bedoeling om ook minderjarige kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente of stad, maar er wel verblijven bij de andere ouder, van bepaalde voordelen te laten genieten. Dat kunnen bepaalde kortingen voor vrijetijdsactiviteiten of faciliteiten (vb. voorrang bij inschrijving buitenschoolse kinderopvang) zijn, maar ook om veiligheidsredenen is de inschrijving in het lokaal verblijfsregister belangrijk. Zo weten hulpdiensten of op een bepaald adres eventueel een kind verblijft.  

Net als in veel andere gemeenteraden, komen de Gaselwest en Eandis Assets aan bod. Er zou een Chinese inbreng komen van 14 procent in Eandis. Net als de vertegenwoordigers van de andere fracties, vroeg ook ons raadslid Bert Costenoble meer uitleg van de mandaathouder.

Andere grote discussie van de avond was de wijziging van het reglement met betrekking tot het heffen van een belasting op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen in Poperinge. Reglement werd goedgekeurd (Open Vld stemde tegen) in de gemeenteraad van 30 november 2015. Maar liefst negen maanden later (en in volle verlofperiode) werd aan de handelaars per brief uitleg verschaft, en gevraagd om hun winkelvloeroppervlakte op te geven tegen 1 september. Gevolg was een resem klachten en vragen van de betrokken handelaars. Dus besloot het college om het reglement op een drafje aan te passen en in te perken. In plaats van aan 211 handelaars, wordt de belasting nu nog aan 'slechts' 97 handelaars opgelegd. Ook de tarieven werden verlaagd. Sabien reageerde in naam van de fractie van Open Vld: wij zullen opnieuw tegen stemmen. Onze handelaars verdienen beter dan nog een nieuwe belasting (na de verhoging van de grondlasten, de invoering van de toerismetaks, de terrastaks etc.). Dit gewijzigd reglement werd trouwens niet afgetoetst bij de handelaars zelf. Stuur een email naar de 97 handelaars of organiseer voor hen een infoavond, toon respect en luister naar hen. Dit is trouwens niet het eerste dossier dat moet worden overgedaan. Denken we maar aan de toerismetaks, het wijzigen van de verkeerscirculatie etc. Het bestuur duwt te weinig doordacht beslissingen door, en moet daarna - als de storm van reacties op gang is gekomen - het werk overdoen, evalueren, bijsturen en aanpassen. Dat leidt tot tijdverlies, extra kosten, om nog maar te zwijgen van de verwarring die het bij de burger teweeg brengt én van de tweedracht die tussen de handelaars onderling ontstaat.

Raadslid Johan Lefever had op het einde van de zitting nog twee vragen: door de gewijzigde verkeerssituatie aan het Burg. Bertenplein is er een gevaarlijke situatie ontstaan bij het zebrapad in de Hondstraat. Wordt dit aangepast? Schepen Pieter Marchand antwoordde dat ze de nieuwe situatie eerst nog even "afwachten en bekijken". Een tweede vraag van Johan was of de stad de verenigingen zal steunen bij Roze Neuzenactie. Schepen Vandromme bevestigde.