Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 november 2016


Een belangrijke stap wordt gezet in het dossier Vroonhofsite. De stad gaat op zoek naar een ontwerper voor de opmaak van een Masterplan voor het openbaar domein, en het uitwerken van een visie op de stadsgebouwen (Huis van het Kind en Academie+) op de Vroonhofsite. Een moeilijke en omvangrijke opdracht. Het prijskaartje is ernaar: 250.000€. Offertes moeten binnen zijn tegen 24 februari 2017, waarna een jury de opdracht zal toewijzen. In de opdracht staat dat de stad nog deze legislatuur wil starten met de bouw van het Huis van het Kind. Maar of dit haalbaar blijft, valt dus nog af te wachten. Wat het financiële aspect betreft, vroeg Sabien aan de schepen van Financiën om goed doordacht en gefaseerd te werk te gaan, zodat het project haalbaar is/blijft. De schepen verwees naar het geactualiseerd meerjarenplan dat in de gemeenteraad van december geagendeerd zal worden. Meer uitleg volgt dus binnen enkele weken.

Bij het agendapunt betreffende de goedkeuring van een algemene gemeentebelasting voor bedrijven (65€) voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019, vroeg raadslid Bert Costenoble (ook vanuit Jong Vld) om te stemmen over een amendement dat een vrijstelling voorstelt voor jonge starters. Hoe 'klein' het bedrag ook, elke (financiële) duw in de rug van een starter is positief. Onder het mom dat de meerderheid niet voorafgaand aan de gemeenteraad kennis had kunnen nemen van dit voorstel van amendement, werd het gewoon van tafel geveegd. Nochtans staat er in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad niet dat een amendement vooraf moet ingediend worden. Artikel 21 §3: Wanneer bij een agendapunt een amendement ter stemming wordt gelegd, dan wordt eerst gestemd over het amendement, eventuele subamendementen worden voor dat amendement ter stemming gelegd.
 
Na de behandeling van alle agendapunten, werden vanuit de fractie van Open Vld nog enkele vragen gesteld. Zo vroeg Sabien om de inwoners bewust te maken dat er op de gemeentewegen vanaf 1 januari 2017 maar 70 km in plaats van 90 km/u mag gereden worden. Schepen Marchand antwoordde dat de aankondiging al gebeurde op de Facebookpagina van stad Poperinge en op de website. In de stadskrant van december wordt hieraan ook een artikel gewijd. En vanaf 1 januari zal de mobiele snelheidsmeter worden ingezet om mensen hierop attent te maken.
 
Sabien vroeg ook naar de plannen van de stad met de vrijgekomen gronden achter de huizen van de Nieuwstraat. Daar werden sporen uitgebroken, en verdween de overweg. Volgens de burgemeester is er een denkoefening aan de gang. De ruimte biedt mogelijkheden als parkeerruimte, garagestraat en/of fiets- en wandelverbinding tussen de Professor Dewulfstraat en de Nieuwstraat. Eens een beslissing genomen is, zullen gesprekken met Infrabel aangeknoopt worden. Sabien gaf aan dat Infrabel hiervoor zeker open staat. Dat antwoordde de minister van Mobiliteit op een vraag van Sabien in het federaal parlement.
 
Raadslid Pascal Lapanne wilde weten waarom de heraanleg van de voetgangersstroken op de Grote Markt, onlangs gestart, al tijdelijk stil ligt. Schepen Marchand wijst met de vinger naar een onderaannemer die wegens weerverlet een achterstand kent.
 
Raadslid Johan Lefever herhaalde zijn eerdere vraag over de onveilige situatie voor voetgangers sinds de aanpassing van de voorrangsregel aan het kruispunt Burg.Bertenplein-Hondstraat (waar de fractie van Open Vld voor alle duidelijkheid absolute voorstander/voortrekker van was). Doordat het zebrapad net achter de bocht ligt, gebeurt het maar al te vaak dat gebruikers van het zebrapad verrast worden door aankomende auto's. Een ander zebrapad, recht voor bakkerij Titeca, is sinds de aanpassingswerken gewoon verdwenen, wat ook een jammere zaak is. Schepen Pieter Marchand stelde dat aan de situatie niets kan worden veranderd, maar dat de plaatsing van een verkeersbord, dat aankondigt dat er net om de hoek een zebrapad ligt, misschien wel aangewezen kan zijn.