Jaarlijks gemiddeld slechts 8 veroordelingen tot alcoholslot


"Rechters kunnen sinds 1 oktober 2010 een alcoholslot opleggen aan autobestuurders van wie de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft of die in staat van dronkenschap verkeren. Maar dat gebeurt zelden. Van die 55 personen hebben 21 personen hebben de periode van het alcoholslot afgerond, 5 personen hebben geen alcoholslot geplaatst en 29 personen rijden nu nog rond met een alcoholslot", leert Sabien uit het antwoord.  

Binnenkort zal de rechter dus in een aantal gevallen verplicht zijn om een alcoholslot op te leggen aan de overtreder. Het wetsontwerp, een gezamenlijk project van Mobiliteit en Justitie, is momenteel nog in bespreking bij de magistraten en de politie. "Wie met alcoholpromillage van 1,8 of meer betrapt wordt, zal verplicht met een alcoholslot moeten rijden gedurende één tot drie jaar, tenzij hij ervoor opteert om tijdens dezelfde periode niet te rijden. Daarbij zal het geen rol spelen of deze persoon betrokken is bij een ongeval. Ook bij dronkenschap en recidive binnen de drie jaar zal het alcoholslot verplicht worden", aldus Bellot.

Kostprijs

"Eén van de oorzaken is de hoge kostprijs voor de installatie en de huur van het alcoholslot en voor het begeleidingsprogramma, ongeveer 3.000 euro per jaar", zegt Sabien. "Minister Bellot liet me weten dat momenteel wordt onderzocht hoe de technische voorschriften van het toestel op Europees niveau zoveel mogelijk genormeerd kunnen worden, opdat de fabrikanten niet langer in elk land de kosten van de homologatie zouden moeten dragen. Op Europees niveau maakt de installatie van een alcoholslot ook deel uit van de introductie van intelligente veiligheids­systemen in voertuigen."

 Preventief  

Over het preventief installeren van een alcoholslot voor het vervoer van personen of van goederen stelde minister Bellot dat het zeker de verkeersveiligheid ten goede komen, maar dat die verplichting per afzonderlijke sector moet worden afgewogen volgens de omstandigheden: "Wat personenvervoer in het algemeen en het goederenvervoer in het bijzonder betreft, bestaat er een economische concurrentie. De aan­wezigheid van talrijke buitenlandse vrachtwagen­chauffeurs op onze wegen is problematisch omdat buitenlandse voertuigen niet onder de verplichting zouden vallen."

"Minister Bellot toont zich wel terecht voorstander van een verplicht preventief alcoholslot in schoolbussen, zoals in Frankrijk het geval is. Maar gezien het schoolvervoer een geregionaliseerde materie is, is het aan de Gewesten om het alcoholslot te verplichten in autobussen die voor schoolvervoer worden gebruikt", besluit Sabien, die alvast de kwestie op Vlaams niveau zal laten voorleggen door collega Marino Keulen.