18 november: Europese dag van 'de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik'


"Het doel van deze Europese dag is ‘het Verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik' promoten, om zo de gewaarwording te verhogen en om de discussie daarover te openen. Dit Verdrag van Lanzarote werd door België ondertekend op 25 oktober 2007 en geratificeerd op 8 maart 2013. Het is in werking getreden op 1 juli 2013", zegt Sabien.

"Deze dag is dus bedoeld voor kinderen, ouders, opleiders, beslissing-makers, ngo's, etc. en voor iedereen die geraakt wordt door de bescherming van kinderen. Elke lidstaat mag zelf beslissen over de invulling van deze Europese dag."

In zijn antwoord van 28 december 2015 op Sabiens vraag hier stelde minister Geens dat op het niveau van de FOD Justitie een communicatie werd voorbereid over de ter zake geleverde beleidsinspanningen en de zaken die in de pipeline zitten: "Justitie besteedt veel aandacht aan de problematiek van het seksueel misbruik en de bescherming van kinderen en is ons land bijzonder actief in deze strijd. Het betreft dan ook een belangrijke beleidsprioriteit van de federale regering, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, en alles wordt in het werk gesteld om de compliance van ons land met de afgesloten verdragen te optimaliseren. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de omzetting van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen."

Sabien is verheugd dat een en ander intussen wet is geworden. Minister Geens verwees er vorige week ook naar in zijn antwoord op haar opvolgingsvraag: "Onze wetgeving is inmiddels conform de Europese richtlijnen en internationale verplichtingen en de strijd werd met de hulp van meerdere partners opgevoerd. De Europese dag is een geschikt moment om de problematiek onder de aandacht te brengen. De FOD Justitie zal van de gelegenheid gebruik maken op de promotiemiddelen van de Raad van Europa via een nieuwsbericht op de website te promoten."