Wetsvoorstel: zelfde boete voor middenvakrijden en rechts inhalen


Middenvakrijdenis volgens een enquête van VIAS, het vroegere Belgisch Instituut voorVerkeersveiligheid, de grootste ergernis op autosnelwegen. Bumperkleven volgtop de tweede plaats. "Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt moetna dat manoeuvre terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat eenovertreding van de eerste graad. Het middenvakkleven kan je vandaag dus al eenboete van 58 euro kosten bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijkeschikking", legt Sabien uit.

Hetrechts inhalen is echter een overtreding van de tweede graad, met boetes van116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking."Maar die overtreding is vaak het gevolg van het middenvakkleven door eenandere chauffeur. Het is niet logisch, noch eerlijk dat beide feiten niet evenzwaar worden gestraft." In 2016 liepen 3603 chauffeurs tegen de lamp voorrechts inhalen. 2079 chauffers werden beboet voor het storend blijven rijden opde linker- of middenrijstrook.

Sabien dient nu een wetsvoorstel in om van het middenvakkleven eenovertreding in de tweede graad te maken. "Het middenvakkleven wordt zo eenovertreding die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar kanbrengen. Dat is ook effectief het geval. Het middenvakkleven zorgt immers nietalleen voor ergernis, maar ook voor vele weefbewegingen en gevaarlijkemanoeuvres."

Liberaalminister Bellot liet zich eind vorig jaar al positief uit over een verhogingvan de boetes voor middenvakkleven. Ook automobilistenvereniging Touring isvoorstander. Sabien heeft er vertrouwen in dat haar wetsvoorstelvoldoende steun zal verwerven. "Maar het optrekken van de boetes zal nietvolstaan. De politie zal ook een extra oogje in het zeil moeten houden en middenvakkleversbeboeten. Wanneer het een overtreding in de tweede graad wordt, zal deprioriteit sowieso verhogen."