Twee derde klachten openbare zedenschennis geseponeerd


"Niet alles wat indruist tegen de ‘goede zeden' is noodzakelijk strafbaar. Dat is meestal alleen het geval wanneer het een openbaar karakter krijgt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over exhibitionisme of over de verspreiding van pornografisch beeldmateriaal", zegt Sabien.

"Openbare zedenschennis behelst een groep misdrijven die kan geplaatst worden in de categorie van de zedenmisdrijven. De federale politie brengt niet alleen openbare zedenschennis onder de noemer van de zedenmisdrijven maar ook verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, aanzetting tot ontucht, uitbuiting van iemands ontucht, pornografie, kinderpornografie en grooming (benaderen van een slachtoffer om later over te kunnen gaan tot zedenschennende handelingen). Openbare zedenschennis kan men verder onderverdelen in de specifieke misdrijven van zedenschennis door handelingen (bijvoorbeeld exhibitionisme), zedenschennis door geschriften, afbeeldingen en voorwerpen (bijvoorbeeld bezit van kinderpornografie), schunnigheden in het openbaar (bijvoorbeeld schunnige liederen zingen) en vruchtafdrijving."

Van de 2.714 zaken werden er 1.276 geïnitieerd in 2016 en 1.438 in 2015. Die aantallen zijn vergelijkbaar met de daaraan voorafgaandelijke jaren: 1.440 in 2014, 1.391 in 2013 en 1.470 in 2012 (cijfers bekomen in een antwoord op een eerdere parlementaire vraag).

Twee derde van klachten geseponeerd

Van de 2.714 zaken uit 2015 en 2016 situeerden 422 zich in het arrondissement Henegouwen (15,6%), 395 in West-Vlaanderen (14,6%) en 370 in Brussel (13,66%): zie tabel 1.

In twee derde van de gevallen volgt een seponering: zie tabel 2. De motieven voor seponering zijn:

-      enerzijds van ‘technische aard': 67% van de gevallen, vooral daders onbekend (35%) en onvoldoende bewijs (27%)

-      anderzijds ‘opportuniteitsredenen': 33% van de gevallen, bijvoorbeeld andere prioriteiten in strafrechtelijk beleid (8%)

Twee derde van de veroordelingen op basis van kinderpornografie

"De statistieken over de instroom van zaken (gegevensbank van het College van procureurs-generaal) en veroordelingsstatistieken (beheerd door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie) zijn niet volledig op elkaar afgestemd", zegt Sabien. "Toch kunnen we een belangrijke conclusie trekken uit de veroordelingsstatistieken (stand van zaken 1 augustus 2017: zie tabel 3). Van de 741 veroordelingen hadden er 494 te maken met kinderpornografie. Dat is toch wel een onthutsend cijfer."

Cijfers van de politie

"Voor de volledigheid geven we ook nog het aantal processen-verbaal mee dat de politie in 2015 en 2016 opmaakte voor openbare zedenschennis (zie tabel 4). Dat waren er 3.950. Dat aantal ligt in de lijn van het aantal ingestroomde zaken bij de parketten, namelijk 2.714", zegt Sabien. Klachten bij de politie situeren zich voornamelijk in de provincie Antwerpen (592), Oost-Vlaanderen (492) en West-Vlaanderen (477).