Na 24 jaar nog geen verkoop Callicannes door bodemonderzoek


In het voorjaar van 2017 lag de wegvrij om tot de verkoop van de douanesite Callicannes over te gaan. Het federaalaankoopcomité van de FOD Financiën beschikt over een verkoopmandaat voor devroegere douanegebouwen, terwijl de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties deomliggende percelen mag verkopen. Maar nu is er opnieuw een kink in de kabel:de bodem moet eerst worden onderzocht. Dat liet minister van Financiën JohanVan Overtveldt (N-VA) weten in zijn antwoord op een parlementaire vraag van hetPoperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

"De douanegebouwen zijn eigendomvan de federale overheid, terwijl de terreinen errond van het Vlaams Gewestzijn", aldus Lahaye-Battheu. "Al sinds 2013 is er een verkoopmandaat voor degebouwen, maar de verkoop is slechts zinvol wanneer die tegelijk gebeurt met deverkoop van de terreinen. Begin 2017 was het dan zover. Ook de Vlaamse dienstVastgoedtransacties kreeg een verkoopmandaat voor de omliggende percelen.Daarna bleef het maandenlang stil, dus vroeg ik minister Van Overtveldt naareen stand van zaken."

Risicogrond?

"Blijkt nu dat bij een plaatsbezoek werdvastgesteld dat het terrein mogelijk een risicogrond is en dat er een oriënterendbodemonderzoek moet worden uitgevoerd, voorafgaandelijk aan de verkoop. Nu zalde timing van de verkoop afhangen van de resultaten van dat bodemonderzoek, envan eventuele verdere stappen inzake bodemsanering. De minister gaf mee dattwee ondernemingen nog kunnen beschouwd worden als ‘geïnteresseerde'kandidaat-kopers. Het werkelijke aantal zal pas blijken bij de opstart van deverkoop."

Bron: het Nieuwsblad, 5 april 2018

 

Nog geen verkoop douanesite: mogelijk vervuilde grond

Een noodzakelijk bodemonderzoek vertraagt de verkoop van dedouanesite Callicanes.

De douanesite Callicanes, tussen Poperinge enhet Franse Steenvoorde, werd op 1 maart 1993 verlaten toen de Europese grenzenwegvielen. De gebouwen aan de Belgische kant staan leeg. "De douanegebouwenzijn eigendom van de federale overheid en de terreinen errond zijn van hetVlaams Gewest. Al sinds 2013 is er een verkoopmandaat voor de douanegebouwen,maar de verkoop is slechts zinvol wanneer die tegelijk gebeurt met de verkoopvan de terreinen. Begin 2017 kreeg de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties daneen verkoopmandaat voor de omliggende percelen", zegt Poperings Kamerlid engemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). "Na maandenlange stiltestapte ik naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Ik vroeg hemnaar een stand van zaken. Nu blijkt dat bij een plaatsbezoek werd vastgestelddat het terrein mogelijk risicogrond is en dat er eerst een oriënterendbodemonderzoek moet worden uitgevoerd. De timing van de verkoop zal nu afhangenvan de resultaten van dat bodemonderzoek en van een eventuele bodemsanering."Momenteel zijn volgens minister Van Overtveldt twee ondernemingen geïnteresseerdals kandidaat-kopers.

Bron: Het Laatste Nieuws, 5 april 2018