Daders openbare zedenschennis gaan meestal vrijuit


Een exhibitionist die opduikt inhet park, een pendelaar die masturbeert op de trein of een man die kinderpornobezit. Het zijn misdrijven die bij justitie onder de noemer openbarezedenschennis vallen. Aangezien het ontbloten van geslachtsdelen in het openbaarverboden is, vallen ook minder ernstige feiten, zoals wildplassen of koppelsdie iets te intiem worden, onder die noemer.

Niet alle processen-verbaal van depolitie stromen door naar justitie. In 2015 en 2016 belandden 2.714 van de3.950 opgemaakte pv's bij het parket. Maar het valt op dat van die zaken bijhet parket uiteindelijk ook een grote meerderheid wordt geseponeerd. Indezelfde periode werden 1.750 zaken zonder gevolg geklasseerd. Dat blijkt uitcijfers die Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van JustitieKoen Geens (CD&V) opvroeg.

"Je kunt niet alles voor de rechterbrengen, daarvoor is er onvoldoende capaciteit", zegt Lahaye-Battheu. "Somskomt een exhibistionist ervan af met een waarschuwing. Hij komt nu niet voor derechtbank, maar een volgende keer wel."

Het slachtoffer kan de tegenpartijook zelf voor de rechter dagen. Indien er strafbare feiten werden gepleegd, kanhet slachtoffer ook een vergoeding eisen van de dader. In 2015 en 2016 waren er741 veroordelingen. Dat betekent dat 27 procent van de processen-verbaal diehet parket halen in een veroordeling uitmondt. Op het totale aantal opgesteldepv's is dat slechts 19 procent.

Kinderporno

De reden is dat openbarezedenschennis moeilijk te bewijzen valt. In 35 procent van de geseponeerdezaken blijkt de dader onbekend. In 27 procent is er onvoldoende bewijs.Daarnaast heeft de dader soms nog zwaardere misdrijven gepleegd. Het parketbrengt de dader dan vaak niet meer voor de rechter voor de lichtere feiten.

Minister Geens benadrukt dat er eenbelangrijk onderscheid is tussen openbare zedenschennis en andere misdrijvendie de zeden schenden, zoals aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. Diemisdrijven zijn vaak ernstiger van aard en zitten niet mee in deze cijfers. Datbijna 500 van de 741 veroordelingen voor openbare zedenschennis metkinderpornografie te maken hadden, toont aan dat er op zware feiten wellichtminder geseponeerd wordt.

Bron: De Morgen, 24 maart 2018.