Nog steeds 3.707 politieagenten tekort


België telt 4,2[1] politieagenten per 1.000 inwoners. Daarmee behoren wij de top tien inEuropa. We hebben dus veel politieagenten, maar toch kampen de federale enlokale politie met personeelstekorten. "Dat is onder meer te wijten aan hetfeit dat veel politieagenten zich niet kunnen toeleggen op hun echtepolitietaken", zegt Sabien. "Daarom hebben we aangedrongen op eenkerntakendebat bij de politie. Dat resulteerde in een kerntakenplan waarbij depolitie zou worden ontlast van een aantal taken. Met de wet op de privateveiligheid werd voorzien dat bepaalde taken door private partners kunnen wordenuitgevoerd, zoals sweepings, de opleiding en inzet van honden, het gebruik van technischemiddelen voor derden, enz. Er werd ook beslist om een veiligheidskorps op terichten dat moet instaan voor bewakingsopdrachten. Ook hiervan was de bedoelingom onze politieagenten zoveel mogelijk in te zetten voor echte politietaken,zoals recherche."

1.610 federale en 2.097 lokale personeelsledentekort

Sabien vroeg bij bevoegd minister Jambon demeest recente cijfers op over het personeelskader van de lokale en federalepolitie. Lokaal en federaal samen ontbreken er 3.707 manschapen. De federalepolitie komt 1.610 mensen te kort, of 11,9%. Bij de lokale politie is er eentekort van 7% of 2.097 agenten. Tussen 2013 en 2017 stroomden in totaal 8.548personeelsleden uit, dat is 1.710 per jaar. De instroom in dezelfde periodebedroeg 5.765 personeelsleden of 1.153 per jaar. Dat is dus een negatief saldovan 2.783 personen in vijf jaar tijd. Maar in de laatste drie jaar steeg hetaantal politiemensen wel met 656, vooral op lokaal niveau. De verwachteinstroom voor 2017 en 2018 bedraagt 834 personen. In diezelfde jaren zullen2.950 mensen de opleiding aanvangen.

Het valt op dat er verschillen zijn tussen delokale politiezones. 37 zones oftewel 20% hebben meer personeelsleden dan hettheoretisch kader voorziet. 12 zones of 6% hebben een volledig gevuld kader.139 zones of 74% zijn in theorie onderbemand. Van de elf grootste politiezonesheeft enkel Antwerpen meer mensen dan theoretisch voorzien. Het gaat om 189overtallen, of 8,78%. De andere tien grote zones hebben een tekort. Mons spantde kroon met een tekort van 25,9%, gevolgd door Anderlecht met 19,9% enCharleroi met 17,3%. De zes Brusselse politiezones komen samen 733 manschappenof 12% te kort.

4 conclusies

Wat leert Sabien uit deze cijfers?"De politie staat nog steeds voor grote uitdagingen en de structurele problemenzijn allerminst van de baan. We zien wel dat er een kentering is ingezet om hetpersoneelstekort terug te dringen. Dat is positief. Een knelpunt blijft de rekruteringen de opleiding. Dit is een langdurig proces. Antwerpen heeft haar eigensysteem en dat werpt blijkbaar vruchten af. De minister liet ook een consultancy-studieuitvoeren om na te gaan om dit proces vlotter te trekken.

Ten tweede merkt Sabien op dat hetkerntakenplan vandaag nog niet structureel vruchten afwerpt. "Al is het wat tevroeg voor een grondige evaluatie. We zien wel dat er al 573.000 euro aanwerkingskosten werden geheroriënteerd door dit plan. We moeten echt blijveninzetten op het heroriënteren van politiepersoneel naar de echte politietaken, opefficiëntie en digitalisering. Bepaalde taken moeten we durven uitbesteden. Het invullen van het veiligheidskorpsgaat ook traag."

Ten derde verwijst Sabien naar de hoge langdurigeafwezigheid bij het personeel van de federale politie. "Dat is het dubbele vanhet gemiddelde bij de federale ambtenaren, en dat ligt al hoger dan in deprivate sector. Als we het ziekteverzuim kunnen terugbrengen tot normaleproporties, boeken we ook al een grote winst op capaciteit en budget."

Tot slot werpt Sabien op dat we ook moetendurven kijken naar de theoretische kaders, de zogenaamde KUL-norm. "Zijn dezenog aangepast aan de huidige noden op het terrein, of zijn ze her en dervoorbijgestreefd? Ondanks het theoretisch tekort zijn we een land met een grootaantal agenten. Hoe komt dat? We moeten deze vragen kritisch blijven stellen."


[1]Volgens het van antwoord Jambon telden we in 2017 zeker 47 366politiemensen (federaal en lokaal) terwijl we op 1 januari 201811 358 357 inwoners telden, wat omgerekend 4,17 agenten per 1000inwoners betekent, en in het echt zijn er dus nog meer