Huisverbod bij partnergeweld: iets meer toegepast, nog lange weg te gaan


"Met de wet van 15 juni 2012 kreeg de procureur des Konings de mogelijkheid om bijintrafamiliaal geweld een tijdelijk huis- en contactverbod op te leggen aan eenmeerderjarig persoon wiens aanwezigheid een ernstig en onmiddellijk gevaar vormt voor de andere huisgenoten. Op die manier wordt een afkoelingsperiode ingelast", legt Sabien uit.

"Tijdens de zogenaamde ‘beveiligingsperiode' kunnen de betrokken partijen zich bezinnenover hun toekomst. Het slachtoffer kan de nodige burgerlijke vorderingen inleiden om tot een definitieve oplossing te komen en een aangepaste hulpverlening krijgen. Met de dader kan een trajectbegeleiding worden opgestart, die hem/haar tot betere inzichten moet brengen, onder ander over degevolgen van zijn of haar gewelddadig gedrag. De zaak wordt binnen de periodevan tien dagen behandeld door de familierechtbank, die de maatregel kanopheffen of verlengen, en eventuele burgerlijke vorderingen behandelen."

Sabien klaagde de gebrekkige toepassing van de maatregel in het verleden al aan."Nadat hij een evaluatie van de wet uit 2012 had bekomen, vroeg minister Geensin september vorig jaar de parketten eindelijk om bij zaken van partnergeweldvaker een tijdelijk huis- en contactverbod op te leggen. Uit de evaluatie bleekdat magistraten vaak kiezen voor ofwel zwaarder ingrijpen (een aanhoudingvragen via de onderzoeksrechter) of lichter ingrijpen (de politie vragen om tebemiddelen). Zeker bij die laatste piste kunnen vraagtekens worden geplaatst.Los van het feit dat zeker geen politietaak is, kan ook de vraag worden gesteldof de agenten daar de tijd of de middelen voor hebben", zegt Sabien.

meer uniforme toepassing (tabel 1)

"Wat opvalt zijn despectaculaire verschillen tussen de arrondissementen. Van de 255 keer dat demaatregel werd opgelegd in de periode 2016-2017 gebeurde dat 169 keer inLimburg (66%), 46 keer in Antwerpen (18%), 23 keer in Henegouwen (9%), 12 keerin Luxemburg (5%), 4 keer in West-Vlaanderen (2%) en 1 keer in Waals-Brabant",stelt Sabien vast. Ze pleit dan ook niet alleen voor een ruimere, maarook meer uniforme toepassing. 

betere opvolging (tabel 2)

Sabien wijst er tot slot ook op dat het belangrijk is dat de maatregel goed wordt opgevolgd:"Uit cijfers die ik destijds opvroeg bleek dat in 35 van de 103 gevallenin de periode 2013-2015, dus in 34% van de gevallen, dat huisverbod overtreden.Dat kan niet de bedoeling zijn. In de periode 2016-2017 zijn 27 zaken van overtreding[1]van tijdelijk huisverbod bij de correctionele parketten ingestroomd. Op een totaal van 255 is dat in 11%. Een beter resultaat dus."  [1]

Vijf dossiers bevinden zichin de voortgangsstaat ‘dagvaarding en verder', vijf zaken werden terbeschikking overgezonden aan een andere gerechtelijke instantie, in twee zakenis een pretoriaanse probatie toegepast en vier andere zaken bevinden zich nog steedsin de fase van het gerechtelijk opsporingsonderzoek. Op de extractiedatum waren11 dossiers geseponeerd om technische redenen, te weten ‘geen misdrijf' (tweezaken), ‘onvoldoende bewijzen' (3 zaken) en ‘kracht van gewijsde' (één zaak),en om opportuniteitsredenen, te weten ‘toevallige feiten - specifiekeomstandigheden' (twee zaken), ‘toestand geregulariseerd' (twee zaken) en‘wanverhouding strafvordering - maatschappelijke verstoring' (1 zaak).