Minder ruzie over onderhoudsbijdragen


Bij een relatiebreuk ofechtscheiding tussen twee partners met kinderen, worden steeds onderling of inde rechtbank afspraken gemaakt over een verblijfsregeling en onderhoudsgeldenvoor de kinderen. "Men maakt daarbij een onderscheid tussen verblijfsgebondenkosten zoals huisvesting, energie, voeding, lichaamsverzorging enerzijds, enverblijfsoverstijgende kosten zoals kleding, gezondheidszorg, ontspanning,kinderopvang of onderwijs... anderzijds", legt Sabien uit.  

Dezeverblijfsoverstijgende kosten worden in tegenstelling tot de verblijfsgebondenkosten niet noodzakelijk door de beide ouders gedragen in verhouding tot deverblijfsregeling, maar in onderling akkoord of volgens beslissing van derechter. "In de praktijk worden deze verblijfsoverstijgende kosten vaak betaalddoor de ouder bij wie de kinderen zijn gedomicilieerd. Dit wordt dangecompenseerd via de onderhoudsbijdrage. Maar het probleem is dat dieverblijfsoverstijgende kosten niet voldoende duidelijk gedefinieerd zijn in dewet", weet Carina Van Cauter.

Diteuvel werd gesignaleerd door de Commissie voor Onderhoudsbijdragen in haarmeest recente jaarverslag van 2017. De liberale Kamerleden hebben deaanbeveling van de Commissie in een wetsvoorstel gegoten, dat vandaag in hetkader van een bredere hervorming en ontwerp van Justitieminister Geens wordtaangenomen in de Kamercommissie Justitie.

Duidelijkerekostenomschrijving, minder conflict

"Dewetswijzigingen laten toe de definiëring van de verschillende soorten kosten teverduidelijken. Zo kunnen de onderhoudsbijdragen op een meer objectieve entransparante manier worden berekend", zegt Sabien. "Per KoninklijkBesluit kan ook worden bepaald dat de kosten voortaan sneller kunnen wordenafgerekend, om de drie maanden bijvoorbeeld." 

Tenderde zal het aantal geschillen over een herziening van de onderhoudsbijdrageworden beperkt "omdat we bepalen dat alle relevante gegevens over onder anderede inkomsten ook in alle overeenkomsten die voorafgaan aan een echtscheidingdoor onderlinge toestemming en aan alle akkoorden over onderhoudsbijdragenzullen worden opgenomen. Als men aan de rechter later vraagt deonderhoudsbijdrage aan te passen, heeft hij een beter en transparanter zicht opde omstandigheden die zouden veranderd zijn en de herziening moetenrechtvaardigen."

DeKamerleden besluiten: "Deze wetswijzigingen moeten voor duidelijkere en eerlijkere regelingen zorgen, en vooral minder ruzie en conflict. Daar vaart iedereen wel bij. De ouders én de kinderen.