Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 28 januari 2019


Alle oppositiepartijen stemden tegen het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Fractieleider Bram Meeuw gaf de aanzet: "Tijdens de installatievergadering heb ik gevraagd om de koppen bij elkaar te steken om het huishoudelijk reglement onder de loep te nemen. Deze vraag werd genegeerd, en vanavond krijgen we het gewijzigde reglement zonder meer op ons bord. De vier gemeenteraadscommissies waarin de raadsleden, gespreid over twee avonden, inhoudelijke toelichting kregen bij de agendapunten van de gemeenteraad, worden afgeschaft. Wij kunnen niet anders dan dit betreuren." Ook Sabien Lahaye-Battheu ging dieper in op het huishoudelijk reglement: "Elk raadslid kan gebruik maken van de beamer om zijn/haar toegevoegd agendapunt te verduidelijken, maar het is de voorzitter die hierover oordeelt. Wij menen dat een raadslid hierover zelf best kan oordelen. Als een raadslid een mondelinge vraag stelt in de raad, dan moet die vraag beknopt zijn, en beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. Wij vragen aan de voorzitter om erop toe te zien dat ook het antwoord van de burgemeester en schepenen beknopt en to the point is. Het is ook aan de voorzitter om erover te waken dat niemand onderbroken wordt wanneer hij/zij spreekt. En tenslotte herhalen we onze vraag uit 2019 om een vragenhalfuurtje in het leven te roepen voor de Poperingenaar. Verzoekschriften van burgers kunnen wellicht op één hand geteld worden. Een rechtstreekse tussenkomst van de burger in de gemeenteraad lijkt ons in elk geval een beter middel."

De fractie van Open Vld ging volmondig mee in de goedkeuring van de evaluatie van het tweede SAVE-actieplan, en hoopt dat dit een vervolg kent. Ook de samenwerkingsovereenkomst met vzw Kompas voor ambulante drugzorg, wordt uiteraard ondersteund.

Johan Lefever nam de tussenkomst mbt de Vroonhofsite voor zijn rekening, en benadrukte dat de fractie zich kan vinden in de selectieprocedure WinVorm. Dat het huiswerk opnieuw moet worden gemaakt (en dus ook opnieuw geld kost), is uiteraard jammer, maar de situatie is nu eenmaal gewijzigd. Of het openleggen en/of verleggen van de Vleterbeek al dan niet een juiste keuze zou zijn, valt wel af te wachten.