Expo over nieuwe fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem


Vorig jaar keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de startnota van het PRUP goed. De startnota werd aangevuld met bijkomende technische informatie en werd vorige maand opnieuw goedgekeurd.  De exacte ligging van de fietssnelweg is nog niet bepaald, zowel de noordzijde als de zuidzijde langs de spoorlijn Kortrijk-Waregem worden onderzocht.

"Bezoekers kunnen het volledige traject afstappen door middel van een luchtfoto van 15 meter lang en 1,2 meter breed, die als een sticker op de grond is gekleefd. Daarop komen de verschillende opties voor het tracé, ten noorden en ten zuiden van de spoorweg aan bod. Op infopanelen langs het traject wordt er meer uitleg gegeven over het ontwerpend onderzoek over cruciale punten, kruispunten en oversteekplaatsen. Op woensdag 24 april is er een infomarkt waarop men meer vragen kan stellen", zegt Sabien.

Meer info: www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem."

  

Lees hierna de toelichting, die Sabien bracht tijdens de persconferentie:

Eind oktober 2017 werd, ook in CC Het Spoor in Harelbeke, de start van dit project aangekondigd. We gingen toen van start met de procedure van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan om een lange termijnvisie vast te leggen voor een fietssnelweg die de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem met elkaar zal verbinden. We vertelden toen dat we ons in de startfase van de procedure bevonden. Er was een eerste ruimtelijke analyse gemaakt die gebundeld werd in een startnota en die voorgesteld werd tijdens eens 1ste publieksmoment: we organiseerden in de 3 steden infomarkten waarbij de bevolking kon kennismaken met de eerste ideeën en plannen (publieke raadpleging liep van 23 oktober 2017 tot en met 05 januari 2018).

Vanuit de inspraakreacties en adviezen van adviesinstanties tijdens deze eerste inspraakronde, werd duidelijk dat er vraag was naar meer technisch-ruimtelijk onderzoek. Uiteraard konden we deze vraag niet laten voor wat ze was en gingen we, in samenwerking met studiebureau Antea Group, aan de slag.

Ze deden een klein stapje terug en onderzochten opnieuw alle mogelijkheden, zowel langs de noordzijde als de zuidzijde. Het hele traject van zo'n 15 km werd ingedeeld in 31 segmenten en per segment werd gekeken wat er op vandaag aanwezig is van infrastructuur en hoe een fietssnelweg zou kunnen ingepast worden. Er werden fiches opgemaakt per segment, zodat dit allemaal kan nagelezen worden. Ook op de kruispunten werd een analyse gemaakt en in fiches samengevat, zowel voor het gemotoriseerd verkeer, als voor het fiets- en voetgangersverkeer.

Dit werd dan allemaal samengevat op een kaart met een kleurenlegende, van groen tot rood, wat een aanwijzing geeft van de fysieke inpasbaarheid van een fietssnelweg. Op basis van deze kaart werden dan 5 deelzones aangeduid, waarop meer ingezoomd werd. In deze 5 deelzones is dan ook ontwerpend onderzoek gebeurd, aan de hand van dwarsprofielen, visualisaties en luchtfoto's.

Het is belangrijk voor ons om te laten zien dat er op vandaag nog geen keuze gemaakt is voor het tracé. Beide zijden langs de spoorweg worden onderzocht en worden nu voorgelegd aan de bevolking. We zijn wel op zoek gegaan naar een manier om al deze technische en complexe informatie op een begrijpelijke en vooral minder abstracte manier weer te geven. Het is een 15 meter lange vloersticker geworden waarop een luchtfoto op schaal 1/1.000 afgebeeld staat. Op de luchtfoto zijn nog steeds de twee opties van het tracé, ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn Kortrijk-Gent, afgebeeld. Er is dus nog steeds geen keuze gemaakt over waar precies de fietssnelweg zal komen. Daarnaast gaan we op die verschillende cruciale punten op het tracé aan de hand van infopanelen dieper in op de technische analyse en proberen we die zo duidelijk mogelijk toe te lichten. We hopen, met deze manier van voorstellen, dat we iedereen duidelijk kunnen informeren zodat de input van de inspraakronde waardevol is. Dan kunnen we met die input verder om een goed afgewogen tracékeuze te maken.

De publieke raadpleging, de periode van inspraak, loopt van maandag 8 april tot en met vrijdag 7 juni. Iedereen kan tijdens die periode suggesties of opmerkingen meegeven, en dit kan op verschillende manieren: via een digitaal inspraakformulier op de website, via e-mail of via brief dat je op de post kan doen of afgeven bij het stadhuis van Kortrijk, Harelbeke of Waregem. Ook tijdens de infomarkt op 24 april in CC het Spoor kunnen bezoekers hun suggesties en opmerkingen meegeven. Tijdens de infomarkt zijn we aanwezig om meer uitleg te geven bij de infopanelen en iedereens vragen te beantwoorden.

We willen dan ook iedereen die geïnteresseerd is en graag zijn steentje wilt bijdragen aan dit project uitnodigen om langs te komen op de infomarkt op 24 april. Daarnaast willen we ook iedereen warm maken om de tentoonstelling te bezoeken, dit kan vanaf vandaag, 9 april, tot en met 26 april. Je kan op de grote luchtfoto het traject al eens komen afstappen of als je je step of driewieler meebrengt kan je als eerste de fietssnelweg tussen de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem uitproberen.

 Expo over nieuwe fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem