Reddingsheli's verhuizen van Koksijde naar Oostende


Provinciale bevoegdheid

De Vlaamse Regering heeft in maart 2012 beslist dat de provincie West-Vlaanderen de bevoegde overheid is om de toekomstvisie voor het militair domein ruimtelijk te gaan vertalen. Die beslissing had in principe enkel betrekking op een kleine 17ha, in het noorden van de militaire basis. Maar na de eerste analyses bleek al snel dat er nood was aan een totaalvisie over het volledige militaire domein en de randen ervan. In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) werd dit dan ook duidelijk dat dit dan ook geselecteerd om uit te werken als een provinciaal strategisch projectgebied.

 

Masterplan en publieke participatie

Daarna ging de provincie onmiddellijk aan de slag om een ontwerpoefening te maken over de mogelijke herinvulling van de militaire basis in Koksijde. Er werd een bevraging gedaan bij verschillende lokale actoren en er gebeurde een eerste oefening aan de hand van een SWOT-analyse waar ook adviesinstanties voor de nodige input zorgden. Maar het grote werk gebeurde tijdens een ontwerpweek ter plaatse, waar de koppen bij elkaar gestoken werden door experten en ontwerpers. Dit was een bijzonder intense week, waarbij ook terugkoppeling naar het beleid en de actoren voorzien was op meerdere momenten. Het resultaat is dan ook een mooi staaltje van ontwerpend onderzoek, waarbij een geïntegreerde visie op de reconversie van het militair domein gepresenteerd werd. Dit alles werd mooi gebundeld in een masterplan-nota die tot op vandaag een duidelijk houvast biedt voor de vertaling in de verschillende bestemmingen aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Maar toen was er nog geen duidelijkheid over de activiteiten die Defensie al dan niet zou behouden op de basis Koksijde. In het masterplan werd rekening gehouden met verschillende scenario's hiervoor, zodoende een groot deel van het voorbereiden studiewerk reeds klaar te hebben eens er een beslissing uit de bus komt. Hierna volgde een uitgebreide publieke participatie waarbij de bevolking geïnformeerd werd op verschillende manieren: een plenaire zitting in het casino van Koksijde, een tentoonstelling in het gemeentehuis van Koksijde en oud schooltje in Koksijde dorp, een buitententoonstelling langs het militair domein die verbonden was via een fietsroute. Tijdens de 3 infomarkten kon iedereen individueel zijn vragen stellen aan mensen van het planteam. De bedoeling was om zoveel mogelijk inspraak te verzamelen, zodat we hiermee verder aan de slag kunnen.

 

Goede samenwerking met Koksijde, Veurne, Departement Omgeving en Defensie

De provincie West-Vlaanderen vindt het belangrijk om hierbij de goede samenwerking met de gemeente Koksijde, de stad Veurne, departement Omgeving en Defensie te benadrukken. Er zitten complexe vraagstukken bij en het is duidelijk dat het dankzij deze goede verstandhouding tussen de verschillende overheden is dat er gezamenlijk aan een sterk project gewerkt wordt. We willen ook in de toekomst op een constructieve manier verder bouwen aan een ambitieus project voor de reconversie van de militaire basis in Koksijde.

     

Timing procedure PRUP

Er werd heel wat inspraak ingediend, wat toont dat er veel interesse en betrokkenheid is bij het project. De volgende stap bestaat er dan ook in dit samen te vatten in een aantal scenario's in de scopingnota die het uitgangspunt vormt voor het milieueffectenrapport.

Na deze persconferentie is er duidelijkheid over het scenario van de militaire activiteiten en kan de scopingnota zo snel mogelijk afgerond worden, met als doel een voorontwerp te kunnen uitwerken in het najaar van 2019.

In 2020 kan een openbaar onderzoek georganiseerd worden (na de voorlopige vaststelling) en kan ook de definitieve vaststelling van het PRUP verwacht worden.

Gelijktijdig met de procedure van het PRUP wordt gestart met de opmaak van een uitvoeringsnota, waarin afspraken vastgelegd worden voor de verdere uitvoering na het in werking treden van het PRUP.

 

Uitvoeringsgericht werken: Provincie als trekker en projectcoördinator

De provincie West-Vlaanderen wil niet enkel de nieuwe bestemmingen vastleggen in een PRUP, maar wil vooral een plan opmaken dat gericht is op uitvoering en realisatie. Om de verschillende elementen en acties te structureren en organiseren, wordt werk gemaakt van een uitvoeringsnota. Hierin zal globaal beschreven worden wie wat gaat uitvoeren en financieren en in welke fasering.

Zo is er binnen het plangebied mogelijkheid voorzien om een drone-hub in te plannen, waar opleiding en training, onderzoek en ontwikkeling, incubatie en maatschappelijke dienstverlening geconcentreerd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat hiervoor enige afstemming nodig is met de andere elementen uit het plangebied, zoals de natuurwaarden, recreatieve luchtvaart, landbouwactiviteiten,  fietsverbindingen, het open landschap, etc.

De provincie wil als trekker haar rol opnemen om de totaalvisie te behouden en als projectcoördinator op te treden in dit strategische en bovenlokale project dat belangrijk zal zijn voor Koksijde, Veurne en de Westkust. 

 Reddingsheli's verhuizen van Koksijde naar Oostende  Reddingsheli's verhuizen van Koksijde naar Oostende  Reddingsheli's verhuizen van Koksijde naar Oostende