Sabien present op slotevent duaal leren West-Vlaanderen


Wat is duaal leren?

Duaal leren is een intensieve vorm van werkplekleren. Leerlingen krijgen in één geïntegreerd traject zowel algemene als beroepsgerichte vorming en werkervaring aangereikt. Ze krijgen nog les, maar gaan vooral ook lerend aan de slag bij een onderneming. De les- en werkcomponenten zijn nauw op elkaar afgestemd zodat lerenden de nodige kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen en een kwalificatie halen.

In september 2016 startten de Vlaamse ministers voor onderwijs en werk met een proefproject rond duaal leren onder de naam ‘Schoolbank op de werkplek'. Vanaf 1 september 2019 wordt duaal leren decretaal erkend als een volwaardige vorm van voltijds secundair onderwijs. Ondertussen zijn ook in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs experimenten met duaal leren opgestart.

Meer algemene info vind je terug op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren. Geïnteresseerde ondernemingen en opleidingsverstrekkers kunnen terecht op www.syntravlaanderen.be/duaal-leren.

 

Een win-win voor iedereen

Alle betrokken partijen winnen bij duaal leren, dat is duidelijk:

-          De lerenden krijgen een ideale voorbereiding op de arbeidsmarkt: ze krijgen vaktechnische kennis mee, kweken een goede werkattitude, bouwen zelfvertrouwen op, ...

-          De ondernemingen kunnen zichzelf positief in de kijker zetten en maken via duaal leren misschien wel kennis met hun toekomstige werknemers.

-          De opleidingsverstrekkers versterken hun netwerk van ondernemers, sectoren, ... en kunnen via samenwerking met collega's hun eigen specialisaties inzetten en verdiepen.

 

Duaal leren in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen heeft van bij de start enthousiast op duaal leren ingezet. Diverse opleidings-verstrekkers zetten proefprojecten op en ondernemingen vroegen hun erkenning als leerwerkplek aan. Ondertussen is er een gevarieerd aanbod van trajecten duaal leren in het secundair onderwijs, van onderhoudsmechanica over tuinaanleg tot zorgkundige. Dit aanbod blijft groeien, en ook in het hoger en volwassenenonderwijs wordt met duaal leren geëxperimenteerd.

Het opleidingsaanbod duaal leren in West-Vlaanderen vind je terug op:

www.west-vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/duaal-leren-west-vlaanderen

 

De rol van de Provincie West-Vlaanderen

Omdat bij duaal leren heel wat partijen betrokken zijn en het nog een heel nieuwe onderwijsvorm in Vlaanderen is, brengt de Provincie West-Vlaanderen de partners samen in het ‘Provinciaal (Partner-) overlegforum (POF) Duaal Leren'. Onderwijsinstellingen, onderwijskoepels, de Vlaamse administratie, werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, VDAB, Syntra, centra voor leerlingenbegeleiding, lokale besturen en gebiedsgerichte werking vinden elkaar in het POF om kennis uit te wisselen, goede praktijkvoorbeelden te delen en knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

De Provincie bundelt ook de informatie rond duaal leren, ondersteunt initiatieven van partners, organiseert zelf (netwerk)events en helpt duaal leren promoten bij het brede publiek.

 

 

Lees hierna het openingswoord van Sabien:

Beste schooldirecties- en besturen,
Beste bedrijfsleiders,
Beste leerkrachten, werkplekbegeleiders, mentoren, trajectbegeleiders en coördinatoren,
Beste leerlingen en ouders,
Beste stakeholders,

In juni 2018, bij de diploma-uitreiking van de eerste afgestudeerden duaal leren in West-Vlaanderen, overhandigden de partners van het ‘Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren' een memorandum aan de Vlaamse minister van Onderwijs. De proeftuinen "Schoolbank op de werkplek" waren volop lopende, het decretale kader was net gefinaliseerd en de startdatum ervan definitief geprikt op 1 september 2019.

Het ‘Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren' wou dit moment aangrijpen om de uitgangspunten voor de samenwerking in West-Vlaanderen te formuleren en om een aantal uitdagingen voor deze nieuwe werkvorm te benoemen. Vanuit een overtuigd geloof in de meerwaarde van duaal leren en om deze nieuwe werkvorm van bij de start alle kansen te kunnen geven.

Het memorandum kreeg dan ook heel bewust de titel mee ‘Naar een win-win voor lerende, bedrijf en maatschappij'. In het memorandum werd toen ook bewust geanticipeerd op een 2.0 versie: de tekst mocht geen dode letter blijven, maar moest continu worden gevoed vanuit de praktijk.

Ondertussen zijn we weer een jaar later en laat duaal leren in het secundair onderwijs per 1 september definitief de proefperiode achter zich. Het ‘Provinciaal Overlegforum Duaal Leren' heeft daarom de ervaringen van het voorbije jaar gebundeld in een nieuwe reeks pertinente aanbevelingen die een vlotte uitrol van duaal leren in (West-)Vlaanderen moeten ondersteunen.

Met het formuleren van deze tien aanbevelingen is het werk echter nog niet af. We volgen vanuit het ‘Provinciaal Overlegforum Duaal Leren' uiteraard ook het opnemen van deze aanbevelingen op. We blijven verder de vinger aan de pols houden van de praktijk.

Het komende schooljaar is het eerste schooljaar waarin duaal leren in het secundair onderwijs ‘stagiair' af is en formeel deel uitmaakt van het reguliere onderwijs. We volgen die overstap van experiment naar ‘verworven' van dichtbij op. En we zijn evenzeer benieuwd naar de resultaten van de proeftuinen rond duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs.

Tot slot ben ik net zoals jullie benieuwd naar de impressies en ervaringen van de leerlingen, leerkrachten en werkgevers binnen het traject waar we zo dadelijk naar zullen luisteren. Er werd al veel geschreven en nagedacht over het duaal leren, als provincie West-Vlaanderen hebben dan ook ons steentje bijgedragen om alle kennis om te zetten in de praktijk en de schoolbank op de werkplek te gaan realiseren. Daar zijn we dan ook heel fier op.

Ik wil alle stakeholders die hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit project bedanken: het Vlaams partnerschap Duaal leren, het ‘Provinciaal Overlegforum Duaal Leren', de schooldirecties- en besturen, de vele bedrijven die open stonden voor het project, de leerkrachten, werkplekbegeleiders, mentoren, trajectbegeleiders en coördinatoren en last but not least ook alle leerlingen en ouders. 

 

 Sabien present op slotevent duaal leren West-Vlaanderen