Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 01 juli 2019


Naast de tussenkomst van fractieleider Bram Meeuw op de financiële punten, was er ook een tussenkomst van collega Danny Lefebvre op de goedkeuring van de jaarrekening en het werkingsverslag 2018 van de vzw Centrummanagement. Open Vld stemde tegen op dit punt. Immers, een grondige evaluatie is aan de orde. Zo kan het voor Open Vld bijvoorbeeld niet dat subsidies ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen gekoppeld worden aan de verplichte deelname aan de pop.pas (momenteel 45€ per maand).

Naar het einde van de zitting toe interpelleerde Johan Lefever schepen Chapelle over de werking van de dienst Habito. Voor alle duidelijkheid: deze mensen verrichten fantastisch werk, maar misschien kan de stad de bekendheid van deze belangrijke dienst (nog) groter maken bij de bevolking, zodat iedereen er de weg naartoe vindt.

De interpellatie van raadslid Isabel Sticker ging over de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, dat voor het einde van dit jaar moet worden vastgesteld in de gemeenteraad. In veel andere steden en gemeenten werd al aan de inwoners gevraagd om input te geven, maar in Poperinge blijft het al bijna 9 maanden stil. Het bestuur beloofde dat er een inspraakronde komt via o.a. de bewonersplatforms en de organisatie van overlegtafels (via loting). Jammer dat we hiervoor nog moeten wachten tot na de zomer en hopelijk wordt dit niet op een drafje afgehandeld.