Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) geïnstalleerd


Klik hier voor meer info!

 

Lees hieronder het welkomstwoord van Sabien: 

Geachte voorzitter,

Beste leden en plaatsvervangers van de PROCORO,

Beste collega's uit deprovincieraad,

De provincieraad heeft in zittingvan 20 juni jullie benoemd als effectief of plaatsvervangend lid voor dekomende 6 jaar. Ik mag ook een nieuwe voorzitter verwelkomen in opvolging vande heer Piet Gellynck met name de heerJan Viktor, die al wat ervaring heeft als voorzitter van de gemeentelijkecommissie ruimtelijke ordening van Kortrijk. 

De taken van een PROCORO zijn niet van de poes. Ruimtelijke ordening bepaaltmede onze toekomst, grijpt in op een gemeente, een wijk, een buurt. De PROCORO heeft dan ook een belangrijke taakom te komen tot evenwichtige adviezen in kader van de opmaak van onze eigenprovinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Maar nog belangrijker om deprovincieraad te adviseren in het behandelen van adviezen en bezwaren vanuithet openbaar onderzoek van de provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Alsgedeputeerde Ruimtelijke Ordening vind ik het dan ook belangrijk, zoals ookmijn voorgangers dit vonden, dat de commissie dit in volledigeonafhankelijkheid kan doen.

Een belangrijke uitdaging voor de komende legislatuur is  om verder te werken aan een dynamischplanningsproces in het kader van de opmaak van een Beleidsplan RuimteWest-Vlaanderen.

Een beleidsplan met duidelijkegrote ruimtelijke krachtlijnen moet ons verder begeleiden in het verder ordenenvan onze ruimte. De PROCORO speelt een belangrijk rol om het provinciaal beleidhierin te adviseren en mede te ondersteunen.

Hierin kan onder andere een rolzijn van de PROCORO om nieuwe fenomenen, nieuwe problematieken, nieuweuitdagingen mede op de agenda teplaatsen van het provinciaal beleid en te bespreken, erover te discussiëren.Uiteindelijk is deze commissie één van de weinige commissies waar hetprovinciaal beleid (met provincieraadsleden), deskundigen op diverse vlakkenvia de ambtenaren en de vereniging ruimtelijke planning, en devertegenwoordigers vanuit de maatschappelijke groepen samen zitten. Eensamenstelling die kan leiden tot vruchtbare discussies met voorstellen van evenwichtige oplossingen.

En zoals ik zie op de agenda,wordt straks in deze vergadering reeds dergelijke uitdaging verder toegelicht overonze mobiliteit binnen onze  provincie.Dit is een gigantische uitdaging voor de West-Vlaamse samenleving als je moetvaststellen dat een alternatief met name het openbaar vervoer niet uitblinkt ineen verdere uitbouw van de dienstverlening.

Als bovendien Vlaanderen in kadervan haar strategische visie van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen de ruimtelijke ontwikkelingen vasthangt aanvervoersknooppunten waar openbaar vervoer een onderdeel van vormt, dan weet jedat dit voor bepaalde delen in West-Vlaanderen niet evident is.

Ik wil alvast deze nieuwePROCORO  veel succes toe wensen in haarwerkzaamheden en dit onder het deskundig voorzitterschap van de heer Jan Victor.

 Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) geïnstalleerd  Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) geïnstalleerd  Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) geïnstalleerd