Sabien verzorgt welkomstwoord op West-Vlaanderen Vastgoed 2019


Geachte aanwezigen,

Het is voor mij een eer jullie te mogen verwelkomen op West-Vlaanderen Vastgoed 2019.

Dit forum brengt de vastgoedwereld in contact met de overheid (provincie en gemeente). Ze hebben elkaar nodig.

De vastgoedsector zorgt voor zuurstof in de gemeente of stad: kwalitatiever maken door leegstaande panden te kopen en iets nieuws te bouwen, door een aanbod aan verschillende woonvormen te creëren.

De overheid is nodig om de kwaliteit in een bepaalde buurt te bewaken of te laten opwaarderen, om mogelijkse effecten naar de buurt in te schatten en te anticiperen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit.

Beide moeten voldoende met elkaar in contact staan. Als overheid kan je niet zomaar afdwingen dat bepaalde zaken er komen onder jouw voorwaarden zonder naar de partijen te luisteren waarmee je dat voor elkaar moet krijgen. Daarom is een event zoals vandaag waar vastgoedwereld en politici elkaar kruisen ook zeer relevant.

 

Wat is de rol van de provincie?

Bij projectontwikkelaars in vastgoed is de provincie vooral gekend als beroepsinstantie bij de aanvraag van omgevingsvergunningen bij woningbouw/appartementen.
Dossiers hebben al een voorgeschiedenis in beroep, hetzij door een weigering van een gemeentebestuur, hetzij  door een beroep door derden vanuit de buurt.

Een en ander leidt vaak tot heel wat frustraties tussen initiatiefnemer, overheid, buurt. Werken aan communicatie in een vroeg stadium zowel naar overheid en buurt toe, zou al veel zaken verhelpen. Ik verwijs graag naar het Nederlands model, waar  participatie in de omgevingsvergunning is opgenomen. Initiatiefnemers hebben daar de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken.

Daarnaast is met de invoering van de omgevingsvergunning de provincie nu ook bevoegd om omgevingsvergunningen in eerste aanleg af te leveren. Het gaat vooral om de grotere bedrijven, ook landbouwbedrijven,  met een groot milieu-impact, of projecten over twee of meer gemeenten.

 

Wat zijn de ambities van de provincie?

De provincie doet aan visievorming en maakt bestemmingsplannen op: de provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen, die stedenbouwkundige voorschriften omvatten.

De uitdaging deze legislatuur is het Beleidsplan West-Vlaanderen. Ons diensthoofd Ruimtelijke Planning zal het daar straks over hebben. Iedereen kent het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen onder de noemer ‘betonstop'. Op heden is er alleen een strategische visie. Het niet verder aansnijden van de open ruimte is een goede zaak en is misschien urgent toe te passen in de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen. Dit is misschien ook het geval voor bepaalde delen van West-Vlaanderen maar niet overal als landelijke provincie.

Vandaar dat  het goed is dat er een tussenniveau is als de provincie om de nodige maatwerk te leveren. Onder de noemer ‘De Plaatsbepalers' werd er al een uitgebreid participatietraject met burgers, deskundigen en politici doorlopen. De input van dit traject zal dan ook de basis vormen voor de opmaak van een conceptnota Ruimte.

Uit dit traject bleek dat er in West-Vlaanderen een aantal specifieke ruimtelijke uitdagingen zijn: we hebben als enige provincie een kuststrook, en daarnaast behoren het Brugs poldergebied en de Westhoek tot de twee meest landelijke regio's van Vlaanderen.

Tegelijk zit ondernemen in ons West-Vlaams bloed en is er sterk ondernemerschap in de provincie. Er is echter een gebrek aan een aanbod voor bedrijventerreinen, daarom kwamen er heel wat kleinere ondernemingen terecht in de open ruimte. De Provincie heeft echter - dankzij een behoeftestudie - bekomen om in de komende 10 jaar zo'n 430 ha bijkomende bedrijventerreinen te bestemmen. De provincie probeert nu in samenspel met gemeenten, intercommunales en sociale partners tot een gedragen voorstel te komen.

De Provincie is onder andere bevoegd om voor de kleinere steden  (= Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide, Tielt, Torhout, Waregem, Menen,  Blankenberge en Knokke-Heist) te werken aan een visie.  We bekijken samen met betrokken stadsbesturen waar aan verdichting kan gedaan worden, hoe brownfields (verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...; ze komen vooral voor in gebieden met oude industriële activiteiten) kunnen aangepakt worden, enz.. We doen dit op basis van gelijkwaardig partnerschap en in nauw overleg met betrokken stadsbestuur. Hierbij wordt er nagegaan  of er eventueel nog bijkomende woonuitbreidingsgebieden kunnen ontwikkeld worden, of dit beter niet gebeurt. De provincie wil ook de vinger aan de pols houden over de nood aan woningen en bedrijvigheid door om de 5 jaar een behoeftestudie op te maken.

 

De provincie heeft de ambitie om in meer complexe gebieden aan visievorming te gaan doen waar een mix aan functies mogelijk zijn. We noemen dit de strategische projecten.

Zo zijn we met de gemeente Koksijde in overleg over de reconversie van de militaire basis waar mogelijkheden worden gecreëerd voor het recreatief vliegen, betaalbaar wonen, bedrijvigheid en specifiek de uitbouw van een site voor drones, behoud van agrarisch gebied, versterken en uitbreiding van natuur enz.

Een ander voorbeeld: de provincie een samenwerking met de Vlaamse overheid, dienst maritiem dienstverlening  en de gemeente Nieuwpoort voor de uitbreiding van de jachthaven met bijhorende projectvergadering. Hierin hebben wij het engagement opgenomen om het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. In oktober wordt dit plan voorgelegd aan de provincieraad om definitief vast te stellen.

 

Tot slot

Straks worden er onder andere projecten voorgesteld als uitvoering van strategische projecten van de provincie waarbij we, in samenwerking met andere partners, telkens het ruimtelijk uitvoeringsplan hebben opgemaakt met name het Waterfront Waregem en Stadsvernieuwspark suikerpark Veurne.

Ik wens jullie een boeiende namiddag toe!

 Sabien verzorgt welkomstwoord op West-Vlaanderen Vastgoed 2019  Sabien verzorgt welkomstwoord op West-Vlaanderen Vastgoed 2019