Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 november 2019


Wat het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting betreft, verwees raadslid Isabel Sticker naar de vorige legislatuur. Toen werd er niet geland, en het dossier werd over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 getild. In het kader van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan werd bij de inwoners gepolst of ze akkoord konden gaan met het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting. Van de 541 deelnemers aan de enquête bleek de meerderheid voorstander te zijn. Isabel Sticker: "Ook wij zullen dit punt vanuit onze fractie goedkeuren. Het doofscenario zal een aanzienlijke CO2 - en elektriciteitskostenbesparing opleveren, zo ook de volledige omschakeling naar LED-verlichting. Maar we zijn niet naïef en beseffen dat ook tegenstanders zich zullen laten horen. Vooral de angst dat een straat of een wijk 5 nachten per week van middernacht tot 05u00 in de morgen donker zal zijn en bijgevolg misschien minder veilig, zal hier spelen. en daarom willen wij de volgende suggesties meegeven aan het stadsbestuur: zorg in de eerste plaats voor een zeer goede communicatie naar de burger toe, en sluit bijsturingen of aanpassingen niet uit. Organiseer ook zeker een permanent meldpunt, waarop bewoners hun grieven, angsten, klachten of suggesties kwijt kunnen." Bevoegd schepen Desmyter beloofde deze suggesties mee te nemen in het verder verhaal.

Johan Lefever gaf aan dat hij toch even zijn wenkbrauwen fronste bij de aankondiging van de fusie van de vzw Centrummanagement en de cvba Sappenleen. Maar goed, één en ander werd uitgelegd in desbetreffende vergaderingen, en dus wil Open Vld ook meegaan in dit fusieverhaal, wel met die garantie dat de specifieke doelstellingen van de cvba Sappenleen gewaarborgd blijven. Raadslid Lefever drukte ook zijn hoop uit dat actieve handelaars zich kandidaat zullen stellen om in de nieuwe vzw te zetelen. Eens de fusie een feit is, is het de bedoeling om 2 winkelpanden aan te kopen en deze aan te bieden aan potentiële handelaars die een zaak willen starten in de kern. "Vanuit liberaal oogpunt vinden wij het nogal ongewoon dat een stad investeert in panden, bedoeld voor privaat initiatief," aldus Lefever. "De stad wil haar verantwoordelijkheid nemen om de economische ontwikkeling te stimuleren. Wij kunnen alleen hopen dat potentiële nieuwe handelaars zich zullen aandienen om een zaak te starten in ons commercieel centrum dat aan nieuwe zuurstof toe is." De fractie van Open Vld keurde dit punt goed. 

Danny Lefebvre vroeg om steun bij de stad voor de landbouwers die in aanmerking komen voor het creëren van een waterbekken. Inagro en de provinciale dienst Waterlopen slaan de handen in elkaar om het waterbeleid te versterken en gaan hierbij op zoek naar landbouwers die mee willen investeren in de aanleg van een regenput. Raadslid Lefebvre kreeg de wind van voren van bevoegd schepen Notebaert, die zijn paraplu openstak en verwees naar Europa. 

Over de toekomstige invulling van het Weeuwhof wordt (nog altijd) nagedacht. Dat was het antwoord van de schepen op de interpellatie van Johan Lefever naar de stand van zaken in het dossier. Het bestuur heeft dus ook nog steeds geen ontwerper aangesteld. In het meerjarenplan, dat volgende maand wordt voorgesteld in de gemeenteraad, zullen we hierover meer lezen. 

 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 25 november 2019