Ambitieus meerjarenplan voor West-Vlaanderen


De Provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie

 

I.            Westtoer

Met meer dan 30 miljoen overnachtingen en 28 miljoen dagtoeristen is West-Vlaanderen dé top-attractieve provincie van Vlaanderen. Het autonoom provinciebedrijf Westtoer wil deze unieke positie consolideren en verder uitbouwen. Westtoer wil er ook voor ijveren dat de toeristische sector als een volwaardige economische sector wordt erkend. Westtoer streeft naar een vernieuwende, kwaliteitsvolle en duurzame aanpak. Dit moet leiden tot een grotere bekendheid van onze vier toeristische regio's tegen 2025 met als doel een hogere tevredenheid bij zowel toeristen als recreanten.

Vier toeristische regio's

De vier toeristische regio's blijven onze uithangborden met voor elke regio een strategisch beleidsplan en eigen marketinginitiatieven. De kust zal als vierseizoensbestemming inzetten op thema's zoals ‘Zilt en Zoet' en ‘Vitamine Zee'. De kunsttrieënnnale Beaufort komt terug in 2021 en 2024. Het Brugse Ommeland zet erfgoedplekken en landschappelijke topgebieden in de kijker. In 2023 pakt deze regio uit met een ‘Kastelen en Abdijen'-jaar. De Westhoek mikt op themalijnen zoals ‘Van de Bergen tot de Zee' en de ‘Grote Goesting'. In de Leiestreek valt de focus in 2020 op creatieve hotspots. Een pocketboekje bundelt 101 hippe adressen.

1.    Feniks

In 2020 ontrolt het Feniks-project zich in de Westhoek, het bijzondere verhaal over de wederopbouw van deze streek na de totale verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. In de hele provincie zullen er een tiental tentoonstellingen te zien zijn zoals ‘Een land herrijst uit zijn as' in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Daarnaast zullen ook evenementen in Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort het verhaal van de wederopbouw belichten. Zo komt er in Dikmuide op 22 mei een evocatief spektakel met live muziek en videoprojecties op de gevels van de historische panden. De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in de bovenlokale communicatie, coördinatie en productontwikkeling van het Feniks project

Binnen het Feniks project wordt in 2020 ongeveer 1,4 miljoen euro samengebracht. Het gaat om middelen van Toerisme Vlaanderen (500.000 euro), Departement Kanselarij (130.000 euro) en lokale actoren 600.000 euro.

Budget 2020: 115.000 euro Provincie, 45.000 Westtoer

2.    Subsidiereglement provinciale toeristische impulsen

Samen met de Provincie bereidt Westtoer een aanpassing voor van het subsidiereglement op de provinciale toeristische impulsen. Bedoeling is een nieuw reglement voor te leggen aan de provincieraad van februari 2020. Belangrijke items daarin zullen zijn: belevingsimpulsen in bestaande attracties, onthaal, recreatieve hotspots en innovatieve concepten in de private sector.

Inzake marketing focust Westtoer met de vier toeristische regio's op digitale marketing. Westtoer blijft inzetten op de productlijnen streekgastronomie, fietsen en wandelen, en groepstoerisme. Samen met andere provinciale diensten organiseert Westtoer overkoepelende themajaren: in 2022 rond gastronomie, in 2023 rond fietsen en wandelen en in 2024 rond hedendaagse kunst.

Budget 2020 - 2025: Impulsprogramma 4,25 miljoen euro

 

II.            Provinciedomeinen en groene assen

1.    Provinciedomeinen

De provinciale domeinen zijn misschien wel het bekendste uithangbord van de Provincie. Twintig zijn het er intussen, en samen zijn ze goed voor een kleine 2.000 hectare aan natuur, recreatie, rust en ontspanning. Deze troef wil de Provincie in de komende legislatuur verder uitspelen.

Bestaande domeinen verder uitbouwen

De domeinen zijn er in de eerste plaats voor de bezoekers. Daarom zet de Provincie sterk in op infrastructuur voor het publiek. Zo komt er een betere onthaalinfrastructuur in het Sterrebos (Roeselare) en Bulskampveld (Beernem). Domein D'Aertrycke (Torhout) en De Palingbeek (Ieper) krijgen een nieuw bovenlokaal speelterrein. In de Gasthuisbossen (Ieper) zijn geoptimaliseerde wandel- en fietsstructuren voorzien en in 't Veld (Ardooie) komt een nieuwe cafetaria. Waar de recreatieve druk te hoog wordt, zoals in Bergelen (Wevelgem) en de Gavers (Harelbeke), gaat de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden.

Ook voor de West-Vlaamse natuur zijn de domeinen onmisbaar. Op termijn wenst de Provincie voor elk van hen een natuurbeheerplan. Aan de hand van die plannen kunnen de natuurwaarden en de biodiversiteit stelselmatig verbeteren worden. Met de bouw van vleermuiskelders in het Fort van Beieren (Brugge) en het Zeebos  (Blankenberge) investeert West-Vlaanderen rechtstreeks in het habitat van deze bijzondere dieren. Wallemote-Wolvenhof (Izegem) en Bergelen (Wevelgem) kunnen dan weer rekenen op een nieuwe bijenhal en in de Baliekouter (Dentergem) en 't Veld (Ardooie) zijn vogelkijkwanden gepland.

Groene Assen

Naast de domeinen vormen ook de groene assen een belangrijke bijdrage aan de natuur. De oude spoorwegbeddingen zijn niet alleen fiets- en wandelassen, maar ook ecologische verbindingen. De komende jaren maakt de Provincie werk van de inrichting van de Abdijenroute tussen Brugge en Maldegem, de Vloethemveldzate in Zedelgem, het Guldenspoorpad tussen Kortrijk en Zwevegem, de Vrijbosroute tussen Boezinge en Kortemark en de Frontzate tussen Diksmuide en Nieuwpoort.

Budget 2020-2025: domeinen en groene assen 32 miljoen euro

2.    Bezoekerscentra

De bezoekerscentra in Bulskampveld (Beernem), Duinpanne (De Panne), De Palingbeek (Ieper), De Blankaart (Diksmuide), De Gavers (Harelbeke), Raversyde (Oostende) en Zwin Natuur Park (Knokke) geven invulling aan de kerntaak bovengemeentelijke natuur-en milieu-educatie (NME) die de Provincies kregen toegewezen. Ze fungeren als info- en onthaalpunt voor het domein en de ruimere regio.

De (educatieve) bezoekerscentra, met inbegrip van het Zwin Natuur Park (Knokke) leveren hun bijdrage aan de uitstraling van de domeinen, aan de vertaling van het klimaatbeleid naar diverse doelgroepen en helpen een draagvlak opbouwen voor het soortenbeschermingsbeleid  en de biodiversiteit.

Beleving en educatie staan hierbij centraal. In de toekomst wordt de werking van de bezoekerscentra verder verdiept en vernieuwd. Op het programma staan o.a. pop-upeducatie in de domeinen, mobiele NME waarbij bijvoorbeeld zelf naar scholen wordt gegaan, en een nog nauwere samenwerking met de wetenschappelijke instituten.

Voorziene investeringen: de inrichting van een duinentuin in Duinpanne (De Panne), de herziening van de expo's in de Blankaart (Diksmuide) rond waterrijke gebieden en in Bulskampveld (Beernem) met een expertisecentrum rond bos en kruiden, een nieuw belevingsparcours voor jonge gezinnen met kinderen in De Palingbeek (Ieper), de inrichting van een natuurparkzone bij de uitbreiding van provinciedomein De Gavers (Harelbeke). De eerste realisaties gebeuren in 2021.

Budget 2020-2025: 9 miljoen euro

 

II.         Het Provinciaal Hof als topuithangbord

Met het renovatie- en inrichtingsproject voor het Provinciaal Hof in Brugge heeft de Provincie de ambitie om van het Provinciaal Hof een open huis te maken, een ontmoetingsplek, een plek die inspireert over West-Vlaanderen. De bezoeker kan er zowel het verhaal van de Provincie West-Vlaanderen als het historisch gebouw zelf ontdekken. Het gelijkvloers zal ingericht worden als bezoekerscentrum, de verdiepingen zullen vooral dienst doen als eventlocatie voor onder meer congressen en ontvangsten. De start van de werken is voorzien in het voorjaar 2020 en zullen drie jaar in beslag nemen.

Budget 2020-2025 : 7,7 miljoen euro 

 

 

De Provincie West-Vlaanderen is een ondernemende provincie

 

I.            De West-Vlaamse economie wordt voorbereid op de toekomst

1. Investeren in het menselijk kapitaal in onze economie

Werknemers en werkgevers moeten voorbereid zijn op de toekomst. De Provincie zet hierbij in op de uitbouw van een moderne infrastructuur voor onderzoek, testen en opleiding. Enerzijds wil de Provincie de kennisketen, met bijkomende onderzoeksinfrastructuren en wetenschapsparken in samenwerking met de universiteiten en hogescholen, uitbouwen. Daar is het ‘Ostend Science Park' rond Blue Energy een voorbeeld van.
Anderzijds investeert ze ook in opleiding voor volwassenen. Het is de ambitie om minstens 100.000 werknemers via Syntra West, Centra voor Volwassenenonderwijs, sectorfondsen en andere partners te laten participeren aan een opleiding of vorming om zo ook in de arbeidsmarkt van morgen een plaats te behouden. Dit wordt in het najaar van 2020 opgestart.

Budget 2020-2025: 5,5 miljoen euro cofinanciering met onder andere Syntra West, Centra voor Volwassenenonderwijs, sectorfondsen en andere partners

2.    Investeren in het fysieke economische weefsel

Ook het economische weefsel moet versterkt worden met het oog op de toekomst. De Provincie zet in op bedrijventerreinen voor de toekomst, ‘inlandterminals' en kernversterking in steden en gemeenten.

De kernen blijven voor de Provincie essentiële schakels in het socio-economisch weefsel. Sterke handelaars vormen een sterke kern van gemeente of stad. De Provincie zet daarom ook de komende jaren in op de ondersteuning van de lokale besturen in de uitbouw van een kernversterkend handelsbeleid. Daarnaast zet de Provincie ook rechtstreeks in op de handelaars zelf. Voor de bijna 9.000 zelfstandige winkeliers in West-Vlaanderen wordt een traject opgestart op collectief (bv. niveau van een winkelstraat) en individueel niveau.

Budget 2020-2025: 3,5 miljoen euro

 

II.         Landbouw 

1.    Stimuleren van kennisontwikkeling, kennistransfers en innovatie op maat van kmo's en landbouwers

Inagro is in onze provincie natuurlijk hét ‘kennishuis' voor de landbouwers. Acties liggen er op heel veel verschillende vlakken en domeinen.
Speerpunt in dit actieplan is Agrotopia in Roeselare. Agrotopia wordt dé hub voor innovatieve stadstuinbouw. Er zal vanuit een co-creatieve aanpak onderzoek gevoerd worden voor de professionele tuinders op het vlak van innovatieve teeltsystemen. Klimaat- en milieudoelstellingen staan hierbij hoog op de agenda: gebruik van laagwaardige restwarmte, opvang regenwater, geïntegreerde gewasbescherming, energiezuinige teelttechnieken. Daarnaast wordt het ook een demosite voor allerlei innovatieve technieken, maar ook een toonvoorbeeld van tuinbouw in een stedelijke of industriële omgeving op basis van meervoudig ruimtegebruik in het sluiten van kringlopen. De nabijheid van de REO Veiling, als ontmoetingsplaats voor de telers, is een sterke troef. De opening is voorzien in 2020.

budget 2020: 1,9 miljoen euro.

2.    Faciliteren van starters, overnemers en jongeren in de landbouw

De instroom van jonge landbouwers in de landbouw is een knelpunt. Dit heeft verschillende oorzaken. De sector is door de jaren heen kapitaalsintensief geworden, de administratieve lasten zijn groot, de milieueisen hoog en de markt onzeker. Starten in een dergelijk klimaat is weinig aantrekkelijk. Toch zijn er nog steeds  jongeren die willen starten in de sector. Deze instroom van jonge landbouwers is cruciaal voor de vitaliteit van de sector en onze voedselproductie.
De Provincie zal samen met de partners onderzoeken welke maatregelen de instroom van starters en ondernemers kan faciliteren. Hieruit moeten dan enkele gerichte acties uit voortkomen.

budget 2020-2025: totaal van 100.000 euro

3.    Innovatie in landbouw met focus op verduurzamen

Drie speerpunten in landbouwinnovatie zijn circulaire economie, eiwittransitie en smart farming.
In het thema van circulaire economie gaat de Provincie op zoek om kringlopen te sluiten over de bedrijven en sectoren heen. Landbouwbedrijven gaan hierbij samenwerken met bedrijven uit het industriële weefsel. Wat een reststroom is voor het ene bedrijf, wordt een grondstof voor het andere bedrijf, zoals het terugwinnen van nutriënten uit dierlijke mest.
Eiwittransitie kan zich zowel richten op eiwit voor humane voeding als op eiwit voor dierenvoeders. Een mix van maatregelen, zoals insectenteelt, de productie van soja, quinoa of waterlinzen, moet voorzien in meer eiwit van eigen bodem.

Smart farming is een derde punt. Hier is het de taak van Inagro om uit de meest recente technologische en innovatieve ontwikkelingen bruikbare toepassingen voor de (West-)Vlaamse landbouw te vinden of te ontwikkelen. Denk daarbij aan de inzet van drones en satellietbeelden om slimmer te gaan irrigeren of bemesten. Uitgangspunt is een optimale opbrengst voor de landbouwer met een minimale impact op de omgeving.

budget 2020: zit vervat in de werkingskost van Inagro (zie onderaan)

4.    Stimuleren van efficiëntie en duurzaamheid

Land- en tuinbouw staan op een zeer directe manier in relatie tot hun omgeving. Ze hebben de natuurlijke hulpbronnen nodig om te kunnen werken: water, bodem, nutriënten. Anderzijds heeft de landbouwproductie ook duidelijk invloed op zijn omgeving: bodem-, water- en luchtkwaliteit.
Waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid zijn heel actueel in de land- en tuinbouwsector. De watermakelaar gaat samen met de landbouwers op zoek naar mogelijkheden voor watervoorziening op het bedrijf. Maar ook innovatieve projecten in een samenwerking tussen boeren of van boeren met bedrijven zullen nodig zijn. Water uit waterzuivering geschikt en beschikbaar maken voor landbouwteelten is zo'n voorbeeld.
Investeren in de bodemkwaliteit is een inspanning die loont op lange termijn. Een gezondere bodem houdt de voedingsstoffen en het water beter vast. Minder droogtegevoelig en minder verlies van nutriënten. Dit komt de gewassen én het milieu ten goede.


Klimaat is een ander belangrijk actieterrein. Inagro adviseert landbouwers op vlak van energiebesparing en investeringen in hernieuwbare energie. Inagro heeft plannen om een middelgrote windturbine te bouwen. Dit zal een groot deel van het eigen elektriciteitsverbruik opvangen, maar is ook belangrijk als voorbeeld voor de sector.

budget 2020 voor de windturbine: 800.000 euro

 

 

De Provincie West-Vlaanderen is planner en inrichter van de fysieke ruimte

 

I.            Realiseren van een bovenlokaal netwerk voor functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen 

In het nieuwe meerjarenplan zet de Provincie voluit in op de fiets. Het budget voor fietsinfrastructuur verdubbelt deze legislatuur. Met dit bedrag moet het investeringsritme op de fietsroutes voor woon-werkverkeer opgetrokken worden. Er zijn immers nog veel onveilige fietstrajecten in West-Vlaanderen. De overschakeling naar een meer duurzame mobiliteit is noodzakelijk voor het vrijwaren van de leefomgeving in West-Vlaanderen en vanuit klimaatoverwegingen. Maar ook om West-Vlaamse bedrijven beter bereikbaar te maken en om de Provincie aantrekkelijk te houden voor investeerders en jonge actieven is een leefbare en efficiënte mobiliteit nodig.

In 2020 zal alvast gewerkt worden aan nieuwe fietspaden in Zedelgem, Kortrijk, Torhout, Veurne, Wevelgem, Gistel, en Alveringem. Er vloeien ook middelen naar de aanleg van fietssnelwegen, hoogwaardige fietswegen gericht op (elektrische) fietsverplaatsingen tot 10 à 15 km. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de fietssnelweg F7 tussen Waregem en Kortrijk wordt afgerond en er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een kustfietssnelweg F34 tussen Zeebrugge en Oostende.

Budget 2020-2025: uitbouw fietsinfrastructuur: 40 miljoen euro

1.    Realisatie van nieuw fietspad in Zedelgem - Diksmuidse Heirweg

Met de realisatie van een nieuwe fietspad tussen Aartrijk en Zedelgem zorgt de Provincie voor een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen beide gemeentes. In de Diksmuidse Heirweg zijn er momenteel geen fietspaden voorzien. Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een link tussen de verschillende verbindingen met het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) en enkele recreatieve fietsroutes.

Budget 2020: 1,4 miljoen euro

2.    Realisatie fietspad ter versterking van fietssnelweg F39 in Gistel

In Gistel wordt een nieuw fietspad voorzien langs het Zandvoordebruggeleed, ter hoogte van Quatannes. Er moeten ook twee bruggen worden geplaatst. Het pad zal ook aansluiten op de tunnel onder N33. Het project versterkt de F39 fietssnelweg.

Budget 2020: 374.905 euro

  

II.         Meer slagkracht voor de Regionale Landschappen en Stad-land-schappen

Landschapszorg en biodiversiteit staan al vele jaren op de provinciale agenda. De uitvoering van dit beleid ligt bij de Regionale Landschappen Houtland en Westhoek, en Stad-land-schappen 't West-Vlaamse Hart en Leie en Schelde. Deze organisaties wil de Provincie nu gevoelig versterken om zo de inspanningen voor de biodiversiteit en het landschap te verhogen. Een eerste spoor waarop de Provincie gaat inzetten is het verruimen van de inhoudelijke focus. Tot nu toe richtte de Provincie vooral op landschap en biodiversiteit in het buitengebied.
Deze legislatuur komt daar ‘groen in de stad' bij. De Provincie breidt zijn werkgebied uit met private tuinen, bedrijventerreinen en openbaar groen.

Niet enkel inhoudelijk wilde Provincie zijn grenzen verleggen, maar ook geografisch: West-Vlaanderen wil meer gemeenten overtuigen om met de Provincie samen te werken. In een ideale wereld worden alle 64 West-Vlaamse gemeenten lid van een Regionaal Landschap of Stad-Land-Schap. Om deze ambities te realiseren injecteert de Provincie twee miljoen euro bovenop de bestaande middelen.

Budget 2020-2025: 15,7 miljoen euro

 

III.       Plattelands- en dorpenbeleid

Een uitdaging op korte termijn is de ontwikkeling van een nieuw West-Vlaams plattelandsprogramma voor de periode 2020-2026. Dit programma vormt het kader waarbinnen middelen voor LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling)  en PDPO (Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) kunnen worden aangewend. Een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van dit nieuwe kader is het bewaken van de toepassingsmogelijkheden van deze provinciale, Vlaamse en Europese middelen in de echte plattelandsgebieden.

Budget 2020-2025: De Provincie voorziet in cofinanciering 5,82 miljoen euro voor de komende legislatuur.

Een nieuw accent in het West-Vlaams plattelandsbeleid is een versterkte focus op de dorpen.

Een volwaardig dorpenbeleid moet van onze West-Vlaamse dorpen levendige, veerkrachtige entiteiten maken in het plattelandsgebied. Daarbij wil de Provincie een ondersteunende hand reiken aan de lokale besturen om op vlak van mobiliteit, kleinhandel, leefbaarheid en ruimtelijke planning de vele plattelandsdorpen een nieuw elan te geven. Hiervoor worden een aantal nieuwe beleidsinstrumenten aangereikt.
Een dorpenatlas zal gegevens over elke woonkern in West-Vlaanderen makkelijker ontsluiten. Data over de ontwikkeling, demografie, erfgoed, landschappelijke inpassing van die zowat 250 dorpen in West-Vlaanderen worden gaandeweg digitaal makkelijker ontsloten, een werk dat wellicht tegen het einde van de legislatuur zal afgerond en gepubliceerd zijn.
Een gids voor dorpse stedenbouw zal bestuurders, ambtenaren en bewoners houvast bieden om ruimtelijke ontwikkelingen in hun dorp op de juiste schaal en met respect voor de eigenheid te sturen. Een brochure met begeleidende filmpjes bundelt praktische inzichten van ontwerpers en stedenbouwkundigen.

Die inzichten zijn gebaseerd op echte ervaringen opgedaan in de periode 2020-2024: via een oproep zullen jaarlijks een handvol dorpen ook daadwerkelijk steun krijgen bij het vormgeven van de toekomst van hun dorp. Op die manier ontstaan zestien DNA-toekomstplannen voor dorpen, en ontwikkelt de Provincie een hanteerbare methodiek om daartoe te komen.

Budget 2020-2025: 966.000 euro

 

IV.        Inrichten en onderhouden van een klimaatrobuust watersysteem

1.    Wateroverlast en watertekort samen aanpakken

Het centrale thema voor het waterbeleid is de aanpak van wateroverlast en -tekort. Dit pakt de Provincie bij voorkeur aan in gecombineerde projecten. Gecontroleerde overstromingsgebieden worden gecombineerd met de aanleg van een waterspaarbekken. Deze projecten worden zodanig ingericht dat ze ook een meerwaarde betekenen voor natuur en landschap. In de komende jaren staan werken op het programma, onder meer in Ardooie, Roeselare en Wingene.

De Provincie gaat ook op zoek naar een samenwerking met landbouwers. Op de grond van de landbouwer wil de Provincie extra bufferruimte realiseren, maar ook een spaarfunctie voor water bij droogte. Dit levert een win-win voor beide partijen.

Budget 2020-2025: 2,5 miljoen voor het uitvoeren van het droogteactieplan met landbouwers (waterbekkens in een publiek private samenwerking)

Budget 2020-2025: 14,4 miljoen euro voor het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden

De Roobeek in Ardooie

In het voorjaar van 2020 wordt alvast de Roobeek in Ardooie aangepakt. Het project omvat het hertraceren van de bestaande loop van de Roobeek en het aanleggen van een beschermingsberm voor de omliggende woningen en stroomafwaarts gelegen woonkern. Er worden uitgravingen voor twee bufferende laagtes voorzien.

Budget aanpak Roobeek 2020: 430.000 euro

2.    Beheer waterlopen

De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van 3.565 km waterlopen van tweede categorie. Voor een gezonde toestand van deze waterlichamen is een consequent onderhoud belangrijk. Bijna alle waterlopen worden jaarlijks gereit om een goede doorvoerfunctie te verzekeren en om de taludvegetatie vitaal te houden. Ook de bestrijding van muskusratten is noodzakelijk om de oevers en dijken te vrijwaren van verzakkingen en dergelijke.

budget 2020-2025: 28,9 miljoen euro voor onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie

budget 2020-2025: 17,2 miljoen euro voor terugbetaling aan de polderbesturen van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in hun regio

 

   

De Provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

 

I.            Klimaatfonds en -plan

Het actieprogramma ondersteunt de Europese doelstelling om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 80 procent te reduceren. Als organisatie met voorbeeldfunctie ambieert de Provincie om al tegen 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Tegen 2050 wil de Provincie West-Vlaanderen klimaatneutraal én klimaatbestendig zijn. In de beleidsperiode 2020-2025 wordt het klimaatbeleidsplan geconcretiseerd in een actieprogramma.

1.    Eigen gebouw duurzaam maken

Wat de eigen organisatie betreft, trekt de Provincie resoluut de kaart van duurzaam patrimoniumbeheer. Op drie grote campussen (Boeverbos, PTI Kortrijk en De Gavers) wordt een OEPC-contract (Onderhoud en Energie Prestatie Contract) afgesloten. Dit moet leiden tot een energiebesparing van minstens 30 procent. Via het project CiRe (Circulair Renoveren via prestatiecontract) worden nog een aantal kleinere vestigingen mee betrokken in de energierenovatie. De toepassing van circulaire materialen en duurzaam watergebruik staat hierbij voorop.

Budget 2020-2025: 255.000 euro

2.    Realisatie bio-ecologisch circulair gebouw in De Palingbeek

De Provincie maakt werk van de realisatie van een bio-ecologisch circulair gebouw (Loods Pannecoucke) voor de groendienst op provinciedomein De Palingbeek (Ieper). De start van de werken is voorzien in juni 2020 en de ingebruikname in de tweede helft van 2021. Bijkomend zal er onderzoek gebeuren om bij de loods een kleine tot middelgrote windmolen te plaatsen.

Budget 2020-2021: 1,6 miljoen euro

3.    Opening kenniscentrum Acasus

De Provincie zet in op het ‘nieuwe wonen'. Acasus fungeert als hét kenniscentrum voor energiezuinige bouw en renovatie. In mei 2020 opent dit centrum ook fysiek de deuren. In Veurne (Pannestraat 142) zullen zowel particulieren als de bouwprofessional er terecht kunnen voor advies. Een tentoonstelling belicht de actuele tendensen rond duurzaam bouwen en renoveren.

Budget 2020: 1,3 miljoen euro (EFRO-project, Europese steun 40%).

  

II.              Gecoördineerd beheren en breed beschikbaar stellen van data en informatie

De Provincie beschikt over diverse soorten data (bv. statistisch, cartografisch) en informatie (bv. onderzoeken, publicaties, documentatie, tools) over West-Vlaanderen die ze zelf genereert of van andere partijen verkrijgt. De Provincie stelt dit op een gecoördineerde manier breed ter beschikking onder meer via het nieuw integrerend digitaal portaal KennisWest. Dat portaal wil alle kennis over en voor socio-economisch West-Vlaanderen niet alleen bundelen, maar ook actief beschikbaar stellen, aan organisaties, lokale besturen, verenigingen, studenten en burgers. KennisWest wordt vanaf 2020 actief geïntroduceerd.

Budget 2020-2025: 300.000 per jaar

 

III.       Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven

1.    Ondersteuning POV

In het meerjarenplan wordt verder ingezet op de Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten in Zedelgem en de afwerking van het huidig masterplan. Onder meer een nieuwe schietstand maakt daar deel van uit. Ter vervanging van de oude en afgeschreven schietstand in Assebroek-Brugge is er een nieuwe schietstand gepland met daarnaast een oefenbaan. De schietstand wordt dagelijks gebruikt door de politieschool. De resterende capaciteit van een dubbele schietstand kan worden verhuurd aan politiediensten voor hun trainingen.

Budget 2020-2025: afwerken masterplan 6 miljoen euro

2.    Ondersteuning MUG heli, IKWV en VZBR

Daarnaast blijft de Provincie de MUG-helikopter structureel ondersteunen en is ook de toelage aan de intercommunale kustreddingsdienst (IKWV) ingepland. Op die manier waarborgt de Provincie de verdere werking van de redders aan zee. Ook de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VZBR) krijgt verdere ondersteuning.

Budget 2020-2025: 110.000 euro/jaar voor de MUG-heli
Budget 2020-2025: 250.000 euro/jaar voor IKWV

Budget 2020-2025: 25.000 euro/jaar voor VZBR

 

   

De Provincie West-Vlaanderen is internationale partner

Internationalisering is reeds jaren een gegeven. Ondernemingen moeten meespelen in een mondiale context, kennisinstellingen zoeken internationaal partners voor gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, studenten verruimen hun leefwereld en blik via buitenlandse opleidingen of stages. West-Vlaanderen is van nature uit op onze buurregio's gericht. De Provincie versterkt haar positie in grensoverschrijdend verband om samen met de buurregio's gezamenlijk krachtiger op de uitdagingen van morgen te kunnen inspelen. Daarnaast houdt West-Vlaanderen de blik ook open naar verder en bouwt ze onder meer met de Noord-Zuid-werking en het stagereglement voor studenten verder aan een West-Vlaanderen met wereldburgers.

 

I.            Provinciale strategie internationalisering, Europese samenwerking en wereldburgerschap

Internationale samenwerking is complex, heeft een inherent sectoroverschrijdend karakter en telt vele stakeholders. Het vergt dus een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak en vereist een duidelijk strategisch kader om keuzes te kunnen maken inzake efficiënte inzet van middelen. De uitvoering ervan is gericht op de behartiging van de algemene belangen van West-Vlaanderen, waardoor de internationale positie, zichtbaarheid en invloed van West-Vlaanderen versterkt wordt in een Europese en globale context. Tevens effent dit het pad, onder meer via sterke internationale partnerschappen, voor internationale ervaring en samenwerking voor jongeren, kennisinstellingen, organisaties, ondernemingen,...

Budget 2020-2025: 7,8 miljoen euro/jaar

1.    Reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen'

De Provincie heeft een nieuw subsidiereglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen' uitgewerkt. Het bouwt voort op een vorig reglement maar is verder uitgebreid met initiatieven rond vluchtelingen en migraties.

Budget 2020-2025: 200.000 euro

2.    Reglement uitwisselingsprojecten onderwijs ‘Europa Mee-maken'

Het reglement wordt voortaan geconcentreerd op basisonderwijs en secundair onderwijs om zo deze doelgroep extra te kunnen stimuleren en middelen te geven. Het doel is tweeledig: enerzijds kinderen en jongeren stimuleren om een aangeleerde taal in de praktijk te oefenen, anderzijds maken ze kennis met andere culturen. Internationalisering begint immers van jongs af aan. Daarnaast wil dit reglement ook jongeren uit kansarmere milieus de kans geven om een internationale ervaring op te doen.

Budget 2020-2050: 360.000 euro

        

II.         One-stop-shop Europa en internationaal

Het beheer van de EU-programma's, de ontwikkeling van Europese projecten en de opvolging van Europese regelgeving vergt heel specifieke expertise. Door middel van het bundelen van deze expertise in één loket wordt de versnipperde, aanwezige kennis gebundeld en op gebruiksvriendelijke manier ontsloten voor een breed West-Vlaams middenveld dat niet zelf niet over mensen en middelen beschikt om deze materie op te volgen. Hierdoor wordt de provinciale dienstverlening versterkt en wil de Provincie de financiële return uit de Europese programma's nog vergroten.

Budget 2020-2050: 100.000 euro

 

 

Jaardotaties 2020

POM West-Vlaanderen

8,78 miljoen euro

Inagro vzw

6,56 miljoen euro

Westtoer APB

7,86 miljoen euro

Monumentenwacht West-Vlaanderen APB

659.500 euro

Vonk APB

123.600 euro

 

 Ambitieus meerjarenplan voor West-Vlaanderen