Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 23 december 2019


Lees hier de tussenkomst van Open Vld, bij monde van Bram Meeuw en Johan Lefever, op het meerjarenplan: 

  

Beste collega's

Sta mij toe om bijaanvang van deze discussie omtrent het meerjarenplan alle diensten te bedankendie hieraan hebben meegewerkt.

Collega's

Bij het doornemenvan dit meerjarenplan verscheen bij sommige actiepunten  een glimlach op het gezicht van onze fractieleden.We konden vaststellen dat onze constructieve manier van oppositievoerengedurende de vorige legislatuur toch heeft geleid tot enkele concrete zaken.

Zo vinden we hetpositief dat er aandacht wordt gegeven aan voorgestelde zaken zoals het sms-parkeren,de autodeelprojecten, de herinrichting van het verlaten spoorwegtraject, devergroening van onze stad en deelgemeenten met onder andere de inrichting vande rotondes en de aanpak van sommige pleinen en wegen zoals de Kleine Markt teWatou en de Vaux-sous-Chèvremontstraat.

Persoonlijk ben ikfan van de digitalisering en flexibilisering van onze stadsdiensten met onderandere het online afsprakensysteem zoals ooit door ons voorgesteld in de vorige legislatuur. Dit natuurlijk met detoevoeging dat we moeten zorgen dat het systeem en onze diensten toegankelijkblijven voor de oudere bevolking voor wie de digitalisering niet altijd evidentis.

Naast de veleactiepunten zijn er natuurlijk ook nog de cijfers in dit meerjarenplan.

We moeten echterwel vaststellen dat de totale geconsolideerde financiële schuld van STAD OCMWen AGB die eind 2013 nog 31,7 miljoen bedroeg gedurende de vorige legislatuursteeg tot ongeveer 47,4 miljoen, en dat deze ondanks de schuld afbouw binnenOCMW en AGB, zal stijgen tot ongeveer 49,3 miljoen eind 2025, dit inderdaaduitgaand van een 100% realisatiegraad.

We beseffen dat erinderdaad heel wat geïnvesteerd wordt op vele vlakken, dat geld lenen momenteelzeer interessant is en dat er gedurende de komende jaren nog heel watwijzigingen zullen plaatsvinden binnen dit meerjarenplan, maar toch blijft hetknipperlicht van deze hoge financiële schuld boven onze stad branden.

Wij houden als OpenVLD-fractie dan ook ons hart vast wanneer we deze cijfers combineren met de verscheidenerisico's van deze tijd die ook op onze stad afkomen, maar daarvoor geef ikgraag het woord aan collega Lefever.

 

Collega's

Er is inderdaad een openstaand schuldsaldo(Stad-OCMW-AGB) dat aanzienlijk is. Vooral de leningslasten WEGEN

Jullie stellen dat‘de schuld'  ‘draagbaar is voor onzestad', ‘ we kunnen dit perfect aan' .... Bon, we nemen daar nota van, maar willentoch één en ander ook kritisch benaderen. Jullie verwijzen ook vaak naar deautofinancieringsmarge die positief blijft zodat er  investeringen mogelijk zijn, ook na dezelegislatuur. Akkoord,  maar die marge zalpositief zijn en blijven - enkel als- ookde inkomsten effectief gerealiseerd worden en er geen extra onkosten komen (enu weet - we hebben dat ondervonden met het zwembaddossier en nog in andere- datinkomsten nogal eens overschat worden)

Bijkomend 37,4 miljoen investeren en bijkomend 24miljoen lenen, ZONDER STIJGENDE BELASTINGEN, zo stellen jullie ookherhaaldelijk.

Het klopt, hettarief van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen stijgen niet. Maar een aantal belastingen en retributiesstijgen heel duidelijk wel. Ik verwijs naar het punt 10 van deze raad: ‘dealgemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020-2025 waarvoor u een goedkeuringvraagt, punt 16:  de belasting oponbebouwde gronden, punt 17: ‘de retributie op omgevingsvergunningsaanvragen en- meldingen en vragen naar vastgoed-en milieu-informatie, punt 22 ‘belasting optweede verblijven', punt 26 ‘de belasting op het plaatsen van terrassen ofgelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopautomaten, publiciteits-enaanhangwagens op het openbaar domein,....MEERDERE BELASTINGEN WORDEN WEL DEGELIJKVERHOOGD.  

Wat ons vooral ook opvalt is die boete die vermeldstaat voor de horeca bij laattijdige aangifte van de logiestaks.Ja, julliehebben ‘GELD NODIG', wat ook blijkt uit VERKOOP, ook van landbouwgronden.

Er worden ook geenstappen ondernomen om de stijging van de Onroerende Voorheffing verder te latenzakken - de aanzienlijke verhoging van 12 jaar geleden werd ingevoerd omzwembad en waterbeheersingswerken te financieren (en dat laatste was nodig wasen terecht hebt u dit gedaan - betreft het zwembad, tja, de inkomsten zijn ietsbeter (we zijn aan 500 bezoekers per dag gemiddeld, maar de uitgaven voorwerking en personeel, de totale kosten, blijven zeer hoog, we lezen nu ook over‘prijssubsidies', (wellicht wordt dit later nog wel toegelicht) Inderdaad, er was al eerder een kleineverlaging aangekondigd net voor de verkiezingen en die hebt u dan ookdoorgevoerd.

Een groot probleemdat op ons afkomt is de ‘vergrijzing' en‘de verzilvering' van de bevolking; ook wij zijn behoorlijk geschrokken telezen dat in onze stad, tegen 2027, 1 op4 inwoners ouder zal zijn dan 65 jaar, dit zijn 5000 mensen. De ‘grijzedruk' wordt hoog, zo lezen we in de meerjarenplanning. De ‘familiale zorgindex'stijgt, het aantal hoogbejaarden zal toenemen. Ik las zelfs in demeerjarenplanning  dat ‘Poperinge, op dat vlak, de kroon spant',in de Westhoek, dan toch. We zullen onsmoeten klaarmaken om ook de meest hulpbehoevenden nog meer te ondersteunen.

We stellen daaromook de vraag of er wel inspanningen genoeg gedaan worden om ‘jonge mensen hierte houden' of ‘jonge mensen, gezinnen naar hier te lokken'. Ja, we hebben jonge gezinnen nodig.Julie zetten terecht in op ‘betaalbare woningen', op ‘een aanbod vanbouwgronden', ‘nieuwe verkavelingen', ‘nieuwe woonentiteiten,meergezinswoningen,.....maar is dit wel genoeg, zo stellen wij ons de vraag. Ookwerkgelegenheid (KMO) verdient jullie volle aandacht....

Het is niet omdatveel gebouwd wordt in onze stad dat het aantal inwoners stijgt. Integendeel, we merken een daling van hetaantal inwoners. Als we 2019 vergelijken met 2009 (dus op 10 jaar tijd)zijn er 748 (jonge) inwoners minder. U stelt terecht, de stad moet ‘jonger ‘ en‘hipper',..maar de slogan bekt natuurlijk makkelijker dan de realisatie ervan. Er zijn maatregelen nodig om de ‘braindrain'tegen te gaan en jongeren aan te moedigen in onze stad te blijven. Misschieneens kijken hier hoe de collega's van Ieper dit aanpakken in hun MJP want ookdaar hebben ze te maken met ‘de braindrain'.

Vanuit onzefractie werd eerder het voorstel gedaan om na te denken over het invoeren vaneen ‘verwervingspremie'.

FINANCIEEL

De pensioenproblematiek komt op ons af, er zijnpersoneelssubsidies die wegvallen en de 460 personeelsleden die we tellen, zijneen grote vaste kost. Zoals eerder gesteld is er de stagnering van hetbevolkingsaantal, er zijn allerlei stijgende uitgaven (ook de leeflonenstijgen), er is de stijgende werkings- en investeringstoelage aan dehulpverleningszone Westhoek, we vermelden ook de stijgende prijssubsidie aanhet AGB, ook de steun aan ‘het plattelandsbeleid' is er niet altijd vanuit dehogere overheid, ze is zelfs dalend. En tot slot verwijzen we dan ook nog eensnaar de oneerlijke mobiscore, u zal het met ons eens zijn. U hebt er ook alvoor ‘op tafel geklopt' bij de hogere overheid.

We willen toch ooknog eens verwijzen naar ‘deVroonhofsite'. Het klopt, het is een dossier in ‘ontwikkeling', voorheenopgemaakte ‘masterplannen' dienen tot niets gezien de wijzigingen, onder meerrond het verwerven van de 100% grond....we begrijpen dat één en ander herdachtmoet worden en onthouden ons dan ook van goedkope kritiek, maar, laat ons tochook eens eerlijk zijn,......tegen het eind van deze legislatuur, tegen 2025 zal daar nog GEEN STEEN LIGGENen dit ondanks de nieuwe investering van 37 miljoen en de 24 miljoen aanleningen. In 2026 begint het pas en zal de bestuursploeg dan de nodigefinanciering vinden die draagbaar blijft voor de stad?

Jullie hebben  inspanningen gedaan om ‘het culturele' levenbeter te herbergen door aankoop van ‘DeKring' (dit dossier verdient ook een inhoudelijke benadering, maar daar komenwe wellicht later op terug) en dit inderdaad in afwachting van de podiumzaal opde Vroonhofsite.

Alleen hadden wijnog een vraagje rond ‘de eventuele tussenoplossing' voor de Academie. We lezendat de huurovereenkomst Jan Yperman zou aflopen tegen 2024. (2022 enverlengbaar met 2 maal 1 jaar) Hebben jullie daar een oplossing voor of hoemoeten we ons dit voorstellen?

Uiteraard staan ook vele goede zaken in de meerjarenplanning:we vernoemen er een paar: de vele voorziene wegenwerken, vooral ook landelijk,de vernieuwing van de rioleringen, de voetpaden, de aanpak van ‘de Bellewijk'(hoewel die wijk wel een  heel serieuzerenovatie krijgt, er zijn ook nog andere wijken in stad en dorp), de aanpak vande dorpskernen,  de inspanningen voor de‘buurtsalons', investeringen in Woonzorgzone, de aanpak van de ‘Floribel-site(Het Engelstraatje- in de volksmond waar wij al bijzonder lang vragende partijvoor zijn) herinrichting Gasthuiskapel, vernieuwde visie O.L.V. Kerk, het centrumRUP.

We lezen ook  (en dat lezen we graag)dat Julie gaan werkenaan ‘een betere inspraak', we blijven hier hameren op live stream van de raad,kindergemeenteraad, vragen te stellen door de bevolking op de raad,...)

Wij merken wel dat de woorden ‘masterplannen' en‘ontwerplannen' herhaaldelijk voorkomen in de meerjarenplanning. Zo zien we alleszins weinig ‘beweging' rondde Weeuwhofsite (vorige raad nog voor gepleit), weinig concreets voor ‘tennisinfrastructuur'.... 

We gaan ook akkoord met de nieuwe en vernieuwdeinitiatieven rond ‘toerisme', de aanzet - hoewel niet onze bevoegdheid- voor dedoortrekking van ‘het laatste stukje ring', de inspanningen voor de vergroeningvan onze kerkhoven, de acties rond het sluikstorten en de snelheidsoverlast insamenspraak met politie, aanleg van het baseballterrein,...

Collega's,

Het al of nietgoedkeuren van een meerjarenplanning, is altijd een moeilijkeevenwichtsoefening. Het is balanceren op de koord tussen die zaken die positiefzijn voor onze stad met zijn dorpen, die zaken die ook wij zouden DOEN en die zakendie onvoldoende of zelfs niet aan bod komen. Dat het financiële luik hierbijbijzonder belangrijk is, staat als een paal boven water,....het is immers HET GELD VAN ONZE MENSEN.

In de meerjarenplanning van onze stad zitten veelpositieve zaken, waarmee wij dan ook akkoord kunnen gaan, we hebben ze dan ookopgelijst, maar er blijven tekortkomingen, hiaten: er is wel degelijk eenstijging van belastingen en retributies, de schuld per inwoner blijft hoog, deleningslast blijft serieus wegen en een aantal dossiers komen niet voor en erwordt zeer veel verwezen naar ‘masterplannen' en ‘ontwerpplannen'

Na het grondigdoornemen van alle documenten mbt de meerjarenplanning 2020-2025, na hetbijwonen van de commissievergadering, na het consulteren van onze achterban, enna een grondig intern debat onder elkaar hebben we dan ook besloten om ons bijde stemming van  de meerjarenplanningzoals ze hier voorligt, TE ONTHOUDEN

Tot slot:

Ook graag nog dezeaanvullende vragen in de marge van het meerjarenplan:

-        Hoever staat het met het eventueel herbekijken van de ‘vernieuwde afbakening zoneskernwinkelgebied?

-        Hoever staat de ontwikkeling en het online zetten van de vernieuwde website?

-        Welkemaatregelen staan gepland voor de concrete verbetering  toegang stadspark voor mindervaliden. Hierbijaansluitend ook de vraag naar Poperinge; rolstoelvriendelijke gemeente?

-        Kan er echt aanpak zijn voor ‘hetdossier' OUDERDOMSEWEG (ondanks de werken in Reningelst) Toch tijd tussen fase1 en fase 2.

-        Zijn jullie overtuigd dat er bij ‘debevolking' een draagvlak is voor de omschakeling van zakken naarvuilniscontainers? (cf enquëte met slechts 500 antwoorden) Bevolking van bijna20000 mensen?

 

 

 

 Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 23 december 2019