Provincie West-Vlaanderen helpt kwetsbare jongeren met 'corona-actieplan onderwijs'


Bekijk hier de reportage van Focus/WTV.  

Vier krachtlijnen van het 'actieplan onderwijs':

Digitale ondersteuning
Een eerste actiepunt is de digitale ondersteuning van kinderen en jongeren. Zo wil de Provincie computers en toebehoren inzamelen voor kinderen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal. Dat ICT-materiaal zal verkrijgbaar zijn in open leercentra, via tijdelijke of permanente terbeschikkingstelling.
Scholen en gezinnen krijgen ook steun om hen digitaal te versterken. Kinderen, maar ook hun ouders, kunnen hierbij rekenen op een stimulans richting digitale geletterdheid zodat ze wegwijs raken in programma's en applicaties die ze op school gebruiken. Op die manier raken ook ouders vertrouwd met bijvoorbeeld het schoolplatform van hun kind(eren).

Brugfiguren
De Provincie wil samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen lokale besturen stimuleren om hun onderwijsinstellingen maximaal te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis. Dit doet de Provincie onder meer door de besturen te versterken in hun lokale brugfigurenwerking. Brugfiguren hebben in de coronaperiode bewezen dat ze kwetsbare kinderen en jongeren goed bereiken. Ze zorgden dat obstakels door afstandsonderwijs weggewerkt werden, onder meer door aan huis te gaan en lespakketten te bezorgen.

Netwerken

De Provincie zal ook netwerken oprichten die de afstand tussen school en kind, die verscherpt werd tijdens de coronacrisis, verkleint zodat kwetsbare jongeren niet dreigen af te haken. Zo wil de Provincie kwetsbare jongeren uit het zesde en zevende jaar technisch - en beroepsonderwijs samenbrengen. Die groep staat voor een cruciaal moment om hun kwalificatie te halen. Het is belangrijk dat zij via leeftijdsgenoten het goede duwtje in de rug krijgen om die kwalificatie ook effectief te halen.

Provinciale reglementen
De twee nieuwe provinciale reglementen ‘Flankerend Onderwijs' die dit voorjaar door de provincieraad zijn goedgekeurd, worden versterkt. Met deze reglementen wil de Provincie innovatieve onderwijsprojecten in West-Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Dit najaar zal de aandacht vooral gaan naar noden die door de coronacrisis zijn ontstaan in het onderwijs. Het budget is met 100.000 euro verhoogd naar een jaarlijks beschikbaar budget van 350.000 euro. De volgende indieningsdatum is 15 oktober. Na een eerste oproep dit voorjaar werden al negen projecten goedgekeurd.

https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/subsidiereglement-flankerend-onderwijsbeleid

 

HET VLOT  

Je hebt een reis geboekt en het is een cruise geworden.  De boot vertrekt maar op een onfortuinlijke nacht breekt er een storm los en sla je overboord. Je dobbert op de zee en slaat wilt om je heen, in de hoop boven te blijven. Plots voel je iets hards. Het is... een vlot. Je doet alles in je macht om met het vlot de boot terug te bereiken.

Dat is de situatie waar jongeren die kunnen aangemeld worden bij het VLOT zich in bevinden. Maar ze zitten niet in een reissituatie, maar in een schoolsituatie. De jongeren (12-18 jaar) gaan naar een secundaire school, maar hun traject kent moeilijkheden, dit door verschillende achterliggende contextuele problemen (marginale thuissituatie, gedragsproblemen,...) of door een langdurige schorsing op school.

Met deze jongeren gaan we een intensief traject aan. Vier dagen in de week worden de jongeren bij ons verwacht in Rumbeke of hier in VZW INVAL. Samen met de begeleiders maken de jongeren zelf een concreet plan op van hun traject in VLOT met duidelijke doelstellingen en te behalen competenties. Er wordt een hechte vertrouwensband met de begeleiders gesmeed, dit is enerzijds noodzakelijk opdat de jongeren zich kunnen ontplooien en anderzijds opdat er een efficiënte begeleiding kan tot stand worden gebracht. 

Door vormingen rond communicatie, sociale vaardigheden, teambuilding,... , maar ook met  sport en vrijwilligerswerk versterken we de jongeren om hen zo vlug mogelijk terug op de schoolboot te krijgen. Naast de groepsbegeleiding is er ook individuele begeleiding. Daaruit kan blijken dat de jongere hulpverlening nodig heeft en kunnen de jongeren worden doorverwezen naar andere organisaties met hun eigen specialisatie (CGG, vzw Viktor, La Trao, NAFT, Telex...). Als de jongere klaar is om terug naar school te gaan volgen er testdagen en kiest de jongere een ‘buddy' (= een vertrouwenspersoon zoals een leerkracht of een leerlingbegeleider) op school. Geheel het VLOT-traject gebeurt in intensieve communicatie met de school, CLB, ouders en  betrokken organisaties.
Op het VLOT is er plaats voor minimum 20 jongeren per jaar.

VLOT zal deels in VZW INVAL doorgaan omwille van twee redenen. Vooreerst is het buurthuis  laagdrempelig voor de jongeren. De laagdrempeligheid zit hem in de huiselijke sfeer en de vlotte bereikbaarheid alsook in het eigenaarschap dat de jongeren krijgen qua inrichting. Daarnaast wordt vzw INVAL een heimat voor verschillende projecten van Groep INTRO (Aanloopfase, TELEX, Vlucht Vooruit, Eureka...), andere organisaties en creatievelingen.

Door de komst van het VLOT, start een unicum voor het welzijnsluik in het Vlaams onderwijslandschap. De Roeselaarse scholenkoepels, de provincie West-Vlaanderen en Stad Roeselare zorgen er voor dat het VLOT de derde pijler wordt in het Roeselaars welzijnsgebeuren voor secundaire scholen. Het is de derde pilaar, die zijn plaats kent naast de NAFT-pilaar, waar we jongeren en leerkrachten begeleiden op een preventieve manier, meestal in school en op modulaire manier (klastrajecten, thema-sessies, ...) tegen schooluitval. Aan de andere kant prijkt de TELEX-pilaar, een samenwerking tussen Stad Roeselare, vzw Onze Kinderen en Groep INTRO. Dit project gaat hier door in vzw INVAL en activeert laagdrempelig jongeren die zich onder de radar van school en CLB bevinden. De activatie richt zich niet noodzakelijk naar school, maar kan ook naar werk, vrijetijdsbesteding, hulpverlening enz.
Deze heilige Drievuldigheid  omvat de volledige doelgroep van kwetsbare jongeren op onderwijsvlak en vernauwt de mazen van het net dusdanig.
Dit unicum is er een  waar Stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen terecht trots op kunnen zijn en fungeert als voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.

Vanuit de visie van onze organisatie en de overtuiging van elke vormingswerker hier aanwezig, zijn we de provincie, de stad en de scholenkoepels Sint-Michiel en Go! Mandel en Leie oprecht dankbaar. Dankbaar dat we jongeren die overboord geslagen zijn een kans kunnen bieden, een VLOT kunnen geven.

 Provincie West-Vlaanderen helpt kwetsbare jongeren met 'corona-actieplan onderwijs'