Provincie West-Vlaanderen verdeelt 275.526 euro aan subsidies over 12 onderwijsprojecten


54.800 euro is voorzien voor projecten in het kader van het volwassenenonderwijs en -educatie en levenslang leren. 220.726 euro gaat naar projecten uit het basis- en secundair onderwijs.

Overzicht projecten
Deze twaalf projecten kunnen rekenen op een provinciale subsidie:

Twee projecten volwassenenonderwijs
West-Vlaamse centrumsteden: 27.500 euro of 6.875 euro per centrumstad
CVO SVG, Brugge: 27.300 euro

Tien projecten basis - en secundair onderwijs
Vrije Basisschool Sint-Paulus Kortrijk: 25.000 euro
Vrij Technisch Instituut Torhout: 21.650 euro
Vrije Basisschool De Horizon Koolskamp: 8.662,66 euro
Buitengewoon Basisonderwijs Spermalie Brugge: 25.000 euro
Eekhout Academy Kortrijk: 25.000 euro
Rhizo Lyceum Kortrijk: 27.500 euro
Vrij Technisch Instituut Veurne: 19.520 euro
GO! Atheneum Avelgem: 24.000 euro
Vrije Middelbare School Roeselare: 19.393,30 euro
Scholengroep Impact Brugge: 25.000 euro

Noden door corona
Bij de oproep in het najaar is ingespeeld op de coronacrisis en de noden die ten gevolge daarvan ontstaan zijn in het onderwijs. De prioritaire thema's bij de laatste oproep waren: bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden, versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en verhogen van de geletterdheid (taal, cijfers en ICT).

Volgende indienronde
Jaarlijks zijn er telkens twee oproepen, met uiterlijke indieningsdata 15 april en 15 oktober. Voor de komende oproepen blijven de prioritaire thema's in het kader van het coronaherstelplan gelden. Mogelijke projectindieners zijn scholen/feitelijke verenigingen, vzw's, openbare instellingen of lokale besturen uit West-Vlaanderen of een feitelijke organisatie/vzw buiten West-Vlaanderen met West-Vlaams partnerschap.

Geïnteresseerde projectindieners kunnen ook een voortraject volgen om zo tips te krijgen om hun project te versterken en/of om partners te vinden. Aanmelden voor het volgende voortraject kan tot 15 maart. Alle informatie kan verkregen worden via onderwijs@west-vlaanderen.be of via de website.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies-flankerend ]

 


 Korte inhoud goedgekeurde projecten:

VBS Sint-Paulus Kortrijk

Buiten spelen - Een klimaatspeelplaats als opstap tot kwalitatief leren

Project rond outdoor learning om kinderen op te voeden tot bewuste wereldburgers met oog voor duurzaamheid, ecologie en respect voor mens en natuur. Outdoor learning en outdoor teaching krijgen een volwaardige plaats in het curriculum van de school, met aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen en professionalisering van leerkrachten.

VTI Torhout

pilotAR: Augmented Reality voor technologie-gedreven, toekomstgericht onderwijs!

Inzetten van ‘augmented realitytools' bij praktijkvakken om zo het innovatief karakter van een opleiding te versterken en de band met het werkveld actiever te maken. ‘Smart glasses' kunnen ingezet worden om leerlingen interactief te laten kennis maken met de werking van complexe systemen en hen deze systemen vlot te leren assembleren en afregelen. Deze tools laten toe om de normale lespraktijk (leerkracht → leerling) te overstijgen door de leerlingen actiever te laten participeren (uitleg aan elkaar geven, doelgericht communiceren, ...).

De Horizon Koolskamp

Zit stil! Of toch liever niet!?

Het project probeert om kinderen in het lager onderwijs meer te laten bewegen, ook in de klas. Dit door het ontwikkelen van prototypes voor flexibele groepsopstellingen die samen met de kinderen uitgedacht worden en die in samenwerking met een technische school uitgewerkt worden. Zo wordt ook meteen de doorstroming naar technisch onderwijs gepromoot.

Bubao Spermalie Brugge

Schoolbibliotheek

Project rond leesbeleid met oog voor inclusie dat de leesvaardigheid bij de kwetsbare doelgroep wil verhogen. Ontwikkelen van een bibliotheek op maat voor deze specifieke doelgroep i.f.v. toegankelijkheid en mogelijkheden.

Eekhout Academy

PRO+: professionaliseren in professionalisering - een tool voor de uitbouw van krachtig en kwaliteitsvol onderwijs

Het doel van dit project is een situatieanalyse-instrument uit te werken dat toelaat om structureel professionaliseringsprioriteiten voor leerkrachten vast te stellen. Het instrument brengt de leer- en leefnoden en behoeften van de leerling in kaart, zodat de leerkracht zich beter kan professionaliseren. De focus ligt op de noodzakelijke competenties om alle lerenden te ondersteunen in (post)coronatijden. Het instrument is gelinkt aan het referentiekader onderwijskwaliteit en maakt zo deel uit van het kwaliteitsontwikkelingsplan of schoolwerkplan.

Rhizo Lyceum Kortrijk

Covideos

Dit project wil de expertise van West-Vlaamse scholen verbinden om samen nieuwe ‘best-practices' te ontwikkelen en extra capaciteit te bouwen omtrent het uitvoeren van 'project gebaseerd leren' in tijden van een pandemie. Dit door het co-creëren van 6 onderwijsprojecten met het West-Vlaamse onderwijsveld, het ontwikkelen van een publicatie en webinar rond ‘project gebaseerd leren op afstand' en het project zichtbaarheid te geven via een videocursus en een gezamenlijk digitaal eindevent.

VTI Veurne

STEAM up voor een inclusief Veurne

Project dat inclusief denken stimuleert bij jongeren door oplossingen te bedenken rond hulpmiddelen voor burgers met beperkingen. Dit vanuit een systeemontwerp en met participatie van de doelgroep zelf. Dit project zet in op het ontwikkelen van een wandelapp voor blinden en slechthorenden. De verschillende eindproducten worden gedocumenteerd in open design waardoor andere steden of scholen de hulpmiddelen en tools kunnen nabouwen en implementeren. Het project maakt de brug tussen open design en assistieve technologie waarbij via fablab technologieën hulpmiddelen op maat worden gemaakt voor specifieke gebruikers. Daarnaast wordt voor de procesbegeleiding beroep gedaan op ONO, een onderwijstool om open onderzoeks-en ontwerpprojecten vorm te geven en te begeleiden op maat van de klas.

GO! Atheneum Avelgem

Het Leerlab Avelgem

Installeren van 'Het Leerlab' ter professionalisering en disseminatie in en met partners uit de ruime omgeving. Het doelgericht verspreiden en implementeren van de inhouden uit nascholingssessies is geen evidentie. Met dit project wil men een toegankelijker en mobiel leerplatform voor leraren ontwikkelen om zo de ‘missing link' te bypassen tussen de klaspraktijk en het reguliere aanbod van nascholing. Bedoeling is de kwaliteit te verhogen door in te zetten op bredere professionalisering van het volledige team en samenwerking structureel te implementeren. Eerste thema's die aan bod komen zijn LIST (Lezen IS Top) en digitale geletterdheid bij zowel ouders, leraren als leerlingen.

VMS Roeselare

De VMS als GPS - "Groeien als Persoon in de Samenleving"

Project dat maatschappelijk engagement koppelt aan burgerzin. De school wil het vrijwillig engagement van de leerlingen in de samenleving versterken en begeleidt de leerlingen bij het leerproces vanuit dit vrijwilligerswerk. Er wordt op structurele wijze samengewerkt met externe partners waardoor het maatschappelijk netwerk versterkt wordt en een dubbel meerwaarde gecreëerd wordt, zowel bij de leerling als bij de sociale organisaties.

Scholengroep Impact

 

 

 

 

 

 

Small children, small problems: be prepared for the future!

 

 

 

 

 

Project dat leerkrachten kan ondersteunen om de talenten/tekorten en sociale interactievormen binnen de kleuterklas te zien a.d.h.v. digitale tools. De kleuter leert omgaan met digitalisering terwijl de leerkracht makkelijker kan opvolgen en bijsturen. Door kleuters reeds vertrouwd te maken met verschillende digitale werkvormen, worden ze voorbereid op de toekomst en wordt hun ontwikkeling gestimuleerd, zelfs tijdens een eventuele nieuwe lockdown. Kleine digitaliseringsproblemen worden zo van jongs af opgemerkt en bijgestuurd waar nodig. Er wordt ook ingezet op de professionalisering van leerkrachten en directies in digitale werkingsvormen.

West-Vlaamse centrumsteden (Oostende, Roeselare, Kortrijk, Brugge)

 

 

 

 

Digitaal mee met je kadee

 

 

 

 

 

De West-Vlaamse centrumsteden gaan een samenwerking aan met CBE om de digitale geletterdheid van ouders van jonge schoolgaande kinderen (3e kleuterklas en 1e graad lager onderwijs) te versterken. Per stad komt er een proeftuin binnen twee scholen, waarin het CBE de ouders opleidt om vlotter met de digitale schoolplatformen van hun kind te leren werken. Op deze manier wil men de digitale zelfstandigheid en de schoolbetrokkenheid van de ouders vergroten.

CVO SVG Brugge

Toekomstgerichte opleidingsmethodiek elektromecanicien

Het CVO SVG werkt, vanuit een groot tekort aan technici met de juiste hedendaagse competenties, een hybride opleidingsmodel uit binnen het domein elektromecanicien. De cursist kan een individueel traject volgen: geen vaste startmomenten, leerinhouden op afstand verwerken via een elektronische leeromgeving, werkplekleren en feedbacksystemen op maat. Een eventuele combinatie met AAV (algemeen aanvullende vorming) bij CVO Scala laat toe dat men het diploma SO kan behalen. De school zal extra aandacht besteden aan de opleiding van leerkrachten, die eerder als coach zullen fungeren.

 

 Provincie West-Vlaanderen verdeelt 275.526 euro aan subsidies over 12 onderwijsprojecten