PRUP 'Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon' in Bredene defintief vastgesteld


Het jeugdverblijf De Horizon is sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw operatief. Met de invoering van het gewestplan Oostende-Middenkust in 1977 werd de site bestemd als natuurgebied, waardoor het reeds aanwezige jeugdverblijf zonevreemd werd.

Daarnaast worden er twee nieuwe bovengrondse gebouwen en ondergrondse ruimtes voorzien. De belastende functies zoals polyvalente zaal, keukenruimtes, opslag van poetsmateriaal en materiaal voor het groenonderhoud en personeelsruimtes worden in de nieuwe ondergrondse ruimtes voorzien. Dit zorgt voor een zuinig ruimtegebruik en een beperkte bijkomende ruimte-inname bovengronds. Bovendien zal er door het ondergronds plaatsen van deze functies geen bijkomende hinder zijn.
In de nieuwe bovengrondse gebouwen worden slaapplaatsen en sanitair voorzien. Het aantal bedden in het jeugdverblijf blijft gelijk: 517 slaapplaatsen. De kamers worden alleen groter. Er is dus geen sprake van een capaciteitsuitbreiding.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 5 maart 2020, liep het openbaar onderzoek van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 juli 2020. Het openbaar onderzoek werd, naar aanleiding van de coronamaatregelen en op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, van 27 maart tot en met 24 april 2020 geschorst. Opmerkingen en bezwaren die tijdens de periode van de schorsing ingediend werden, zijn wel ontvankelijk. Er werden 4 adviezen en 6 bezwaren en opmerkingen ingediend.

De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

Vervolg van de procedure

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/rup-zonevreemd-jeugdverblijf-de-horizon&nbsp

 PRUP 'Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon' in Bredene defintief vastgesteld