Drie West-Vlaamse topbedrijven krijgen mogelijkheid om uit te breiden


PRUP ‘t Roosleen in Staden (voorlopige vaststelling)

Het PRUP zorgt ervoor dat het regionaal constructiebedrijf Mol Cy (Staden) kan uitbreiden op de gronden van een voormalig serrebedrijf. Daarnaast biedt dit plan de mogelijkheid om de Meiboomstraat te privatiseren, om zo een veiligere ontsluiting van de personeelsparking te kunnen realiseren.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP, organiseert de Provincie een openbaar onderzoek met (digitaal) infomoment. Het openbaar onderzoek start op maandag 17 mei 2021 en eindigt op vrijdag 16 juli 2021. Tijdens die periode kan iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties indienen.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Er wordt op dinsdag 25 mei 2021 tussen 15 en 19 uur een zitdag georganiseerd in het AC/DC Staden (Ieperstraat 109 - 8840 Staden. Je kan er terecht met vragen over dit PRUP bij vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. Indien een fysiek contactmoment niet mogelijk is door de op dat moment geldende coronamaatregelen wordt er overgeschakeld naar een digitaal contactmoment.

Inschrijven voor de zitdag is verplicht en kan tot en met 19 mei 2021 via het inschrijvingsformulier dat te vinden is op op de website (vanaf 3 mei).

Praktisch - (Digitale) zitdag)
Wanneer: dinsdag 25 mei 2021 tussen 15 en 19 uur
Waar: AC/DC Staden, Ieperstraat 109 in 8840 Staden
Inschrijven is verplicht en kan via www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen

Praktisch - Plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 17 mei tot en met vrijdag 16 juli 2021
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
- AC/DC Staden, Ieperstraat 109 in Staden
- via de website www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen

www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen

 

PRUP ‘Regionaal Bedrijventerrein Hille Noord' in Wingene (definitieve vaststelling)

Dit PRUP biedt bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf Degroote Trucks & Trailers. Het is een herziening van het bestaande PRUP Regionale bedrijven Degroote en Terra Plant International (MB 28/08/2006). Met dit nieuwe plan worden er uitbreidingsmogelijkheden geboden voor het bedrijf Degroote Trucks & Trailers op de gronden van Terra Plant International (mits akkoord van de huidige eigenaar).

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 18 juni 2020, liep het openbaar onderzoek van maandag 7 september tot en met vrijdag 6 november 2020. Er werden 8 adviezen en 1 bezwaarschrift ingediend.

De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) waarop de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

De belangrijkste aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek zijn:
- De bebouwingsgraad in het oostelijke plangedeelte werd verhoogd van 30% naar 50%.
- Er werd een overdruk op het westelijk deel van de site toegevoegd. Als de activiteiten van het bedrijf volledig stopgezet zouden worden, dan zorgt die overdruk voor de nabestemming ‘regionaal bedrijventerrein van openbaar nut'. Deze nabestemming is identiek aan de de huidige bestemming op het gewestplan, waardoor er voor dit deel van de site dus geen nieuw planinitiatief zal moeten gestart worden.
- De deputatie vraagt eveneens aan de POM West-Vlaanderen om, na de inwerkingtreding van het PRUP, het activeringsteam in te zetten om de gronden van Terraplant International te activeren en te benutten voor bedrijvigheid.

Vervolg van de procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/PRUPHilleNoord

 

 Drie West-Vlaamse topbedrijven krijgen mogelijkheid om uit te breiden