Druktebarometer voor de Kust verlengd tot minstens eind 2021


Bij een jaar geleden, op 10 juni 2020, werd de globale druktebarometer van Westtoer voorgesteld. Aan de hand van specifieke metingen in real time (gebaseerd op mobiele telefoniedata) kustbreed - in verschillende zones aan de Kust, worden bezoekers geïnformeerd over de drukte aan de Kust. Alle gegevens worden overzichtelijk in kaart gebracht, via dashboard met een drukteschaal, op de website van de Kust (www.dekust.be). Er wordt gewerkt met de codes rustig, gezellig, druk en zeer druk. Daarnaast werden op een aantal locaties op de dijken en in de winkelstraten in bepaalde kustgemeenten ook camera's gehangen voor passententellingen op specifieke locaties.

"Westtoer gebruikt reeds een aantal jaar een model op basis van wegentellers en onderzoek om het aantal bezoekers aan de Kust in kaart te brengen. Met de aanvullende druktebarometer ligt onze focus op de gezondheid en een geruststellend gevoel bij inwoners en bezoekers. We willen met onze monitoring anticiperen en iedereen die aan de kust verblijft een leuk en veilig verblijf bezorgen. Daarnaast werden op initiatief van enkele kustgemeenten bijkomend passantentellingen op enkele potentieel drukke locaties uitgevoerd", zegt Sabien.

"Het is goed nog eens te duiden hoe het werkt. De intelligente camera's voor de passantentellingen zijn voorzien van software die virtuele lijnen op de gemaakte beelden trekt. Als mensen over die lijnen lopen, telt de software hen. De technologie brengt de gegevens over het aantal mensen in de verschillende zones dan zonder menselijke tussenkomst samen tot een druktebeeld voor die specifieke locaties in de betrokken kustgemeente. Bij alle tellingen wordt de privacy gerespecteerd: de verkregen data wordt onmiddellijk omgezet in aantallen. Er worden geen beelden bewaard, verstuurd of opgeslagen."

GBA

Kort na de lancering van de druktebarometer en de passantentellingen heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een procedure opgestart tegen het systeem van de camera's, omdat er vragen werden gesteld bij de privacy. Op 19 februari 2021 oordeelde de GBA echter dat het systeem van intelligente camera's, gebruikt voor de passantentellingen, geen schending inhoudt van de principes van de privacyregelgeving. Wel moesten nog enkele formele aspecten in orde worden gebracht.

"De GBA stelde in haar oordeel dat het systeem geen schending inhoudt van de principes van de privacyregelgeving, en dit zowel op vlak van rechtmatigheid als op vlak van de proportionaliteit. Westtoer heeft binnen één maand na de beslissing van de GBA gecommuniceerd dat ondertussen aan alle opmerkingen werd voldaan", aldus Sabien.

"De druktebarometer is gebaseerd op mobiele telefoniedata. Op basis van het aantal gedetecteerde GSM-signalen wordt door de provider een inschatting gemaakt van het aantal aanwezige personen in een bepaalde zone. Deze inschatting wordt vergeleken met de drempelwaarden die Westtoer per zone bepaald heeft - en deze vergelijking bepaalt de kleurcode (rustig, gezellig, druk of zeer druk) die de zone krijgt in de druktekaart opgemaakt voor de hele kust. De druktebarometer was nooit voorwerp van de vragen en opmerkingen van de GBA."

Verfijningen

Intussentijd werd beslist dat de druktebarometer zeker tot eind dit jaar actief blijft. Het is misschien aangewezen om nog enkele verfijningen aan te brengen. Ik doe graag de suggestie om weerdata toe te voegen. Niet alleen het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), maar ook het het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS), een samenwerking tussen het MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) en het KMI, voorziet in een kustweerbericht.

Het OMS staat in voor nauwkeurige en gedetailleerde meteovoorspellingen in de Noordzee en voor de vaargeulen. Vier keer per dag sturen zij een update van de voorspellingen uit aan professionele gebruikers. De berichten zijn in eerste instantie bedoeld voor een veilige begeleiding van de scheepvaart naar de Vlaamse havens en voor iedereen die werken uitvoert op zee of aan de kust. Maar ook watersporters en de toeristische sector kunnen de gegevens raadplegen via www.kustweerbericht.be.

"We evalueren de druktebarometer, een eenduidig overkoepelend systeem voor gans de Kust, positief. Het geeft een realistisch beeld van de drukke (én rustige) plaatsen langs de kust. Ze wordt veel geraadpleegd (intussen al een goeie 2,5 miljoen keer), zeker op topdagen voor het kusttoerisme. De druktebarometer wordt frequent vermeld in de media en werkt ondersteunend voor de kustgemeenten in communicatie en in organisatie op het terrein", stelt Sabien.

"De druktebarometer is inderdaad verlengd tot eind 2021. We werken momenteel aan volgende verfijningen:

-          Toevoegen van de weerdata (OpenWeatherMap gebaseerd op de open data van KMI)

-          Informatie van de waterstanden (benaderend tijdstip voor hoog water en laag water)

-          Detailinformatie per kustgemeente, met het aantal unieke bezoekers en hun herkomst (Vlaanderen, Wallonië/Brussel of buitenland)."

 Druktebarometer voor de Kust verlengd tot minstens eind 2021