De Provincie bouwt samen met Poperinge aan de ruimtelijke toekomst voor de stad


In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd, die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. De Provincie werkt voor verschillende andere projecten al met een samenwerkingsovereenkomst, bv. voor het PRUP 'herziening afbakening kleinstedelijk gebied Ieper'.

In 2009 werd het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Poperinge' goedgekeurd. Binnen dat afbakeningsproces werd o.a. gezocht naar ruimte voor wonen, de uitbreiding van Sappenleen en andere stedelijke functies.

Met dit nieuw planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Poperinge herzien. Hierbij wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast kan er binnen dit proces ook ruimte voorzien worden voor bedrijvigheid, grootschalige kleinhandel, recreatie en andere stedelijke activiteiten.

Tijdens het afbakeningsproces zullen de inwoners van Poperinge op verschillende momenten inspraak hebben in de plannen: tijdens de publieke raadpleging na de startnota en bij het openbaar onderzoek.

Nu de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd, zal de PRUP-procedure opgestart worden, waarbij er een startnota, een scopingnota, een voorontwerp en een ontwerp-RUP opgemaakt worden. Parallel worden ook de milieueffecten onderzocht.

De laatste mijlpaal in dit proces is de definitieve vaststelling van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit zal kunnen afgerond worden eind 2023.

Bron: Het Nieuwsblad, 27 april 2021. 

 De Provincie bouwt samen met Poperinge aan de ruimtelijke toekomst voor de stad