Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma


Drempels wegnemen

 

Onderwijsambassadeurs is een project waarbij enthousiaste vrijwilligers met migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven aan anderstalige ouders. De onderwijsambassadeurs informeren en sensibiliseren of verwijzen gericht door naar bestaande organisaties. De onderwijsambassadeurs zijn zelf ouders die kinderen hebben die school lopen. Ze kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers ervaren binnen het Vlaams onderwijssysteem. Ze zijn meertalig en volgden bij FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) een opleiding over het schoolsysteem in Vlaanderen, kosten verbonden aan schoolgaan, studiekeuzes...

Nieuwkomers en anderstalige ouders krijgen namelijk heel wat complexe informatie te verwerken wanneer hun kinderen voor het eerst in Vlaanderen naar school gaan. Niet alleen lijkt het onderwijssysteem in Vlaanderen niet op het systeem van het land van herkomst, maar ook de taal blijkt een drempel om goede beslissingen te kunnen nemen. De onderwijsambassadeurs nemen die drempels weg.

"Elk land heeft een ander onderwijssysteem. Kleuteronderwijs is in andere landen bijvoorbeeld vaak niet gekend, of kleuters kunnen er alleen naar een (dure) privéschool. Nieuwkomers komen naar België met hun eigen systeem in hun hoofd, terwijl ze hier proberen te integreren. Als ze de informatie over het Vlaamse onderwijssysteem niet goed begrijpen, kunnen ze geen goede keuzes maken voor hun kind. Naast het schoolsysteem zelf, zijn ook de ondersteunende diensten zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en vrijetijdsorganisaties essentieel voor de groei van een kind. Maar je moet ze kennen om er gebruik van te maken. Onderwijs is zó belangrijk voor de toekomst van je kind. Dat is in elk land zo, en zeker ook in België." 
Fatima Boudrar, onderwijsambassadeur
 
"1 op 5 Kortrijkzanen heeft een migratieachtergrond, met roots uit meer dan 130 verschillende landen. We willen nieuwe Kortrijkzanen zo goed mogelijk ondersteunen in hun zoektocht naar een plaats in onze samenleving. Dat staat zo in ons Plan Samenleven. Onderwijs is een onmiskenbaar onderdeel van hun integratie. We willen voor elke Kortrijkzaan gelijke onderwijskansen en de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Dat is zo belangrijk voor hun verdere leven. Jammer genoeg verlaten veel Kortrijkse jongeren die niet-Belg en niet-EU burgers zijn, vroegtijdig de schoolbanken. Een project als de Onderwijsambassadeurs moet dat verhelpen."
Ruth Vandenberghe, burgemeester
 

FMDO werkt via verschillende projecten aan positieve impact op de superdiverse maatschappij. In Kortrijk werkten ze bijvoorbeeld ook aan Team Up en Picnik. Ook in Brugge en Oostende zijn onderwijsambassadeurs actief. Deze lichting afgestudeerde onderwijsambassadeurs is de eerste in Kortrijk. Het gaat om een proefproject, gefinancierd door Provincie West-Vlaanderen. Gesprekken zijn lopende tussen de stad en FMDO om de samenwerking te bestendigen in de toekomst.

"Ouderbetrokkenheid is een essentieel element in de schoolloopbaan van elk kind. Het kunnen communiceren met de ouders over wat goed of minder goed loopt, over de talenten van de kinderen, over de mogelijke ondersteuning etc. draagt allemaal bij tot een geslaagde schoolcarrière en dus ook het behalen van een diploma. En dit diploma is een belangrijke vereiste binnen onze maatschappij en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Daarom draagt de Provincie dit project een warm hart toe en ondersteunt ze het door een financiële impuls van 25.000 euro en inhoudelijk advies via de stuurgroep." 
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen
 
Bordspel 'ouders zonder grenzen'

 

Voorlopig informeren de onderwijsambassadeurs, omwille van de richtlijnen rond corona, andere ouders via online onderwijscafés. De onderwijsambassadeurs informeren hen over onderwijs, luisteren er naar de ouders, beantwoorden hun vragen en delen zelf hun persoonlijke ervaringen. Maar voor de toekomst is ook een bordspel 'Ouders zonder grenzen' ontwikkeld dat de verschillende thema's rond onderwijs in Kortrijk bespreekt. 

"Ik hoop dat we het spel nu snel kunnen spelen. Online kunnen we veel realiseren, maar het informele gaat soms wat verloren. Het spel kan gespeeld worden in 13 talen en behandelt thema's zoals schoolsysteem, studiekeuze, kosten, CLB, meertaligheid en vrije tijd. Scholen en organisaties kunnen beroep doen op een onderwijsambassadeur om het spel met een groepje ouders te spelen."
Ella Cappon, FMDO
 
Brug tussen scholen en ouders

 

"De vrijwillige onderwijsambassadeurs slaan een brug tussen mensen uit hun eigen (taal)gemeenschap en de scholen, reguliere diensten of organisaties actief rond onderwijs en opvoeden. De Kortrijkse onderwijsambassadeurs spreken Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Pools, Russisch, Chinees, Indonesisch, Arabisch, Farsi, Urdu, Somalisch, Tegrinya, Hindi, Rwandees, Malenki en Bulgaars. Scholen en organisaties die willen beroep doen op een onderwijsambassadeur nemen contact op met FMDO." 
Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang
 
"Voor ons is dit project echt een cadeau, maar ook voor de ouders van anderstalige nieuwkomers. Een onderwijsambassadeur spreekt de taal van de nieuwkomer, daar zit voor ons de grote meerwaarde. Soms leggen we dingen met handen en voeten uit, maar gaan belangrijke nuances verloren. Door te praten met iemand die ervaring heeft in het onderwijs, en naast het Nederlands ook de taal van de nieuwkomer spreekt, verloopt de communicatie veel vlotter."
Sofie Moerkerke, brugfiguur basisschool Drie Hofsteden
 
"Onze ouders betrekken in onze werking en duidelijk met hen communiceren is cruciaal voor Athena. We vinden het belangrijk om iedereen te bereiken in onze groeiende, superdiverse samenleving. De onderwijsambassadeurs zijn voor ons sleutelfiguren die niet alleen kunnen helpen in communicatie, maar in het volwaardig betrekken van ouders. We hebben vorig jaar reeds een mooie samenwerking opgezet met FMDO waarbij we ondervertegenwoordigde groepen, waaronder anderstaligen, engageren voor wetenschapsactiviteiten en zinvolle vrijetijdsbesteding. We kijken er naar uit om die samenwerking verder te zetten met dit project. Een goede kennis van het onderwijssysteem en al zijn facetten is voor de ouders een grote meerwaarde en we zullen met enthousiasme met de ambassadeurs en het spel aan de slag te gaan binnen Athena."
Thomas Desimpelaere, Athena Scholengroep Kortrijk
 

Meer info over het project onderwijsambassadeurs: ella@fmdo.be - 0491 39 21 98

Meer info over FMDO: www.fmdo.be

 

Lees hierna de speech van Sabien: 

Geachte aanwezigen,

De Provincie wil met haar initiatieven op vlak van onderwijs o.a. een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal jongeren dat zonder een kwalificatie de schoolbanken verlaat. In juni 2020 waren dat er in West-Vlaanderen 963 (7,6%) op een totaal van 12.672. Daarmee doen wij het wel beter dan de andere provincies, maar nog niet goed genoeg. We weten allemaal dat een diploma een sterke start betekent op de arbeidsmarkt. Ook breder gezien, in het kader van de persoonlijke ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij, speelt een kwalificatie een niet onbelangrijke rol.  

Ouderbetrokkenheid, ook bij anderstalige ouders, is een essentieel element in de schoolloopbaan van elk kind. Het informeren  door de school van de ouders over mogelijke opleidingen, het kunnen communiceren met de ouders over wat goed of minder goed loopt, over de talenten van de kinderen, over de eventuele extra ondersteuning en dergelijke meer, dragen voor elke jongere bij tot een succesvolle schoolcarrière en dus ook het behalen van een diploma.

Onze onderwijsambassadeurs proberen deze ouderbetrokkenheid te bewerkstelligen en te vergroten. Ouders die hier al even zijn en die intussen het reilen en zeilen van het Vlaamse onderwijs al wat kennen, krijgen via het project ‘Onderwijsambassadeurs' een opleiding, zodat die kennis en ervaring nog wordt uitgebreid.

Zo ‘studeren' jullie (zich richten tot de onderwijsambassadeurs) vandaag af en zullen jullie andere anderstalige gezinnen, die nog niet zo lang in Vlaanderen aanwezig zijn, kunnen informeren over het onderwijs en de domeinen die ermee verband houden, bv. het centrum voor leerlingenbegeleiding.

De Provincie is ook grote pleitbezorger van het levenslang leren. Opleiding en duurzame vorming, een leven lang, met als doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren. En dit kan gebeuren via de kanalen van een centrum voor volwassenenonderwijs, maar evengoed en zeker even waardevol via projecten zoals de onderwijsambassadeurs.

Daarom draagt de Provincie dit project een warm hart toe en besliste ze dit project te ondersteunen binnen het reglement projecten flankerend onderwijs. Ze gaf een impulssubsidie van 25.000 euro en daarnaast geeft onze administratie, de expertisecel onderwijs, inhoudelijk advies via de stuurgroep.

Ik vind het fantastisch dat jullie ouders, zich niet alleen heel sterk inzetten voor jullie eigen gezin en kinderen, maar dat jullie dit ook willen doen voor anderen en voor de kinderen in andere gezinnen. En dat jullie zelf daarvoor terug naar de ‘schoolbanken' gaan en deze opleiding hebben gevolgd. Proficiat daarvoor!  Ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat jullie heel veel ouders zullen kunnen bereiken die op hun beurt door jullie informatie en hulp hun kinderen kunnen ondersteunen in hun onderwijsloopbaan.  

Tot slot nog een woordje tot de initiatiefnemers van het project: de commissie en de deputatie gaven bij de positieve beslissing het advies mee om structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners. Ik merk hier dat dit inderdaad door jullie ter harte werd opgenomen en de samenwerking met de stad en verschillende scholen, waaronder Athena Heule, sterk werd uitgebouwd. Dit betekent zeker een grote meerwaarde voor het project.

Ik uit de hoop dat dit mooie project kan worden verder gezet. Zoals de commissie eind 2019 in haar advies opnam zou het project op een structurele en duurzame manier kunnen worden uitgebouwd met de nodige ondersteuning van lokale partners. En ik kijk hier even uitnodigend naar de burgemeester.

 

 Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma
 Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma  Eerste Kortrijkse onderwijsambassadeurs ontvangen diploma