Brugfiguren bieden ouders en jongeren ondersteuning op het vlak van onderwijs


West-Vlaanderen telt 175 buurten met kansarme jongeren in 38 verschillende gemeenten. Ook voor die jongeren is het belangrijk dat ze voldoende onderwijs- en ontwikkelingskansen krijgen. Dat betekent meer dan alleen ‘toegang tot onderwijs' hebben.

Een brugfiguur werkt aan ‘het realiseren van sociale grondrechten voor het gezin en het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen'. Hij of zij doet dat door gezinnen met kwetsbare leerlingen te ondersteunen. Het is een soort vertrouwenspersoon voor de gezinnen en de verbindende factor naar bijvoorbeeld scholen of aanbieders van naschoolse activiteiten toe.

Brugfiguren willen ook scholen, de gemeente, het sociaal huis bewustmaken van de drempels en noden die dergelijke gezinnen ervaren als ze willen deelnemen aan (na)schoolse activiteiten. Zo kunnen ze hun beleid daarop afstemmen: met meer oog voor die kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door hun kostenbeleid of omgang met anderstalige leerlingen en ouders aan te passen. 

Een brugfiguur is er dus ook om zaken te signaleren zodat uiteindelijk het beleid verandert. Hij of zij blijft zaken aankaarten die niet goed lopen en probeert op die manier structureel een en ander in beweging te krijgen. Zo heeft uiteindelijk niet alleen dat ene gezin er baat bij, maar alle kwetsbare gezinnen.

hulp bij allerhande vragen

Ouders kunnen bij de brugfiguur terecht voor vragen over sport en vrije tijd voor hun kind en welke tussenkomsten er mogelijk zijn, administratieve vragen in verband met school, enz. De brugfiguur gaat na of er nood is aan bijvoorbeeld kinderopvang, zodat ouders een opleiding kunnen volgen, naar de praatgroep Nederlands kunnen gaan, enz.

De brugfiguren zijn wekelijks aanwezig in de scholen, voor hulp bij het invullen brieven, info over tussenkomsten, wonen, kinderopvang, zorg, vrije tijd, enz. Maar ze gaan soms ook tot bij de gezinnen zelf om daar ondersteuning te geven.

Het is belangrijk dat we er alles aan doen om kwetsbare kinderen te bereiken, zodat ook zij alle leerkansen krijgen en hun grondrecht op onderwijs gegarandeerd wordt. De brugfiguren doen dat ‘op het veld', maar ze wijzen dus ook het beleid op drempels, heel nuttig dus.

intervisiegroepen en netwerk/vormingsmomenten

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt de werking van de brugfiguren. Samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen doen we dit door het organiseren van intervisiegroepen en netwerk/vormingsmomenten.

In de intervisiegroepen ligt de nadruk vooral op ervaringsuitwisseling. Brugfiguren wisselen uit hoe zij bepaalde zaken aanpakken, bijvoorbeeld omgang met de school, met de ouders, de omgeving, problematische cases. Meer ervaren brugfiguren kunnen hun expertise delen met de nieuwe brugfiguren, al hebben die soms ook frisse ideeën en andere invalshoeken. De groepen van de brugfiguren zijn daarom ook heterogeen samengesteld: ervaren/niet ervaren brugfiguren, kleinere en grotere gemeentes, enz. Dit gebeurt zo'n tweetal keer per jaar.


Daarnaast hebben we ook een online leerplatform waar brugfiguren elkaar kunnen ondersteunen en informatie uitwisselen. Bij de start van onze werking rond brugfiguren deden we een bevraging en de nood aan uitwisseling bleek het grootst.

West-Vlaanderen telt een 50-tal brugfiguren, waarvan de meeste deelnemen aan de intervisiegroepen rond ervaringsuitwisseling. In onze groepen zijn 31 gemeenten vertegenwoordigd, zowat de helft van het aantal West-Vlaamse gemeenten.

brugfiguren in coronatijden

Door corona is er meer aandacht voor kwetsbare leerlingen en gezinnen, maar helaas komt dit ook omdat er door corona ook een verhoogde problematiek is. Het aantal gemeenten, dat deelnam aan onze brugfigurenwerking, steeg vorig jaar van 17 naar 31! We hebben daarom al moeten opsplitsen naar drie groepen, zodat de groepen vlot kunnen in dialoog gaan met elkaar.

Brugfiguren hebben in de coronaperiode bewezen dat ze kwetsbare kinderen en jongeren goed bereiken. Ze zorgden dat obstakels door afstandsonderwijs weggewerkt werden, onder meer door aan huis te gaan en lespakketten te bezorgen. We hebben ook hard ingezet (en nog steeds) op digitale ondersteuning voor kinderen en jongeren. Zo zamelen we computers en toebehoren in voor kinderen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal. Dat ICT-materiaal wordt dan tijdelijke of permanente ter beschikking gesteld.

We willen verder inzetten op digitale geletterdheid zodat kinderen, maar ook hun ouders wegwijs raken in programma's en applicaties die ze op school gebruiken. Op die manier raken ook ouders vertrouwd met bijvoorbeeld het schoolplatform van hun kind(eren).

En naar jongeren toe werken we bijvoorbeeld samen met de Open Leercentra (Ieper, Kortrijk en Brugge). Zij geven op een laagdrempelige manier gratis ondersteuning rond digitale mogelijkheden en ‘leren', bijvoorbeeld voor studenten met herexamen.

Ook scholen kregen steun om hen digitaal te versterken. Zo was er in 2020 de oproep in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting waarbij op basis van indicatoren inzake kansarmoede in extra betoelaging voor scholen werd voorzien. Maar liefst 66 scholen met de hoogste score (5) kregen hierdoor extra ondersteuning (materiaal, vorming en opleiding,...) - goed voor een bedrag van meer dan 300.000 euro.

Meer info: www.west-vlaanderen.be/onderwijs

 Brugfiguren bieden ouders en jongeren ondersteuning op het vlak van onderwijs