Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst herziening kleinstedelijk gebied Diksmuide


In 2012 werd het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Diksmuide' goedgekeurd. Tijdens het nieuwe planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied herzien. Er wordt opnieuw gekeken naar de grenzen tussen het stedelijk gebied en het buitengebied om extra ruimte te voorzien voor stedelijke functies. In het bijzonder gaat dit dan over:

  • Het planologisch optimaliseren van de PRUP's IJzer-noord, Esenweg, Sportpark op basis van de huidige en toekomstige noden;
  • Het planologisch actualiseren en optimaliseren van het bedrijventerrein Heernisse, inclusief de uitdagingen van de nevenfuncties
  • Het voorzien van ruimte voor bedrijven en woningen
  • Het versterken van de voorzieningen, de publieke ruimte en groenvoorzieningen
  • Het voorzien van fietsverbindingen en multimodale knooppunten conform het masterplan fiets van de Westhoek
  • Het versterken van de rand- en camperparkeerplaatsen

Tijdens de PRUP-procedure zullen er verschillende locaties onderzocht worden via een milieueffectenrapport en ontwerpend onderzoek om bovenstaande taakstellingen op te vangen. De voorziene einddatum van de procedure wordt verwacht voor eind 2023.

Het is van uiterst belang dat de wensen van de bewoners Diksmuide binnen de projecten aan bod komen om tot een gedragen visie over de stad te komen. Dit zal onder andere gebeuren via inspraakmomenten, infomarkten en ontwerpend onderzoek.

Ontwerpend onderzoek zal hoofdzakelijk op complexe gebieden worden toegepast. Samen met een team van experten en ontwerpers zal een eerste ontwerp voor het betreffende gebied worden opgemaakt. Op basis hiervan zal aan de bewoners input gevraagd worden om de knelpunten, kansen en aandachtspunten in kaart te brengen. Dit ontwerp zal vervolgens herwerkt worden om een gedragen masterplan te bekomen dat als basis kan dienen voor een verordend PRUP.

Tot op heden werden nog geen concrete gebieden geselecteerd. In de loop van het proces zal mogelijks een specifiek gebied geselecteerd worden.

 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst herziening kleinstedelijk gebied Diksmuide