Definitieve vaststelling PRUP Omleidingsweg Anzegem


Daarnaast zorgt de ringweg ervoor dat het doorgaand (vracht)verkeer dat door Tiegem, Ingooigem en Vichte rijdt kan afgeleid worden. Het tracé ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan.

Reservatiestrook
Met dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) wordt een strook gereserveerd om de aanleg van een ringweg in de toekomst mogelijk te maken. In zo'n strook kan er, na vaststelling van het PRUP, niet meer gebouwd worden, maar kunnen landbouwers wel verder hun land bewerken. Gebouwen die vervat zitten in deze reservatiestrook kunnen, enkel mits toelating van het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer, nog verbouwd worden of uitbreiden.

De aanleg van de ringweg zal ook door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer gebeuren, doordat de provincie geen bevoegdheid meer heeft om wegen aan te leggen.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) behandelde de adviezen en bezwaren (of opmerkingen) die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp-PRUP dat liep van maandag 1 februari tot vrijdag 2 april 2021. In totaal werden 3 adviezen en 1.064 bezwaren (alsook een petitie van 4.042 handtekeningen) ingediend. Naar aanleiding van de vele inspraakreacties werden er een aantal aanpassingen gedaan.

Omdat er met de aanleg van een omleidingsweg open ruimte aangesneden wordt, wordt er in de voorschriften aangegeven dat de weginfrastructuur zo zuinig mogelijk ingericht moet worden. De milderende maatregelen zoals geluidsschermen en waterbuffers moeten zo ingericht worden dat er weinig bijkomende ruimte ingenomen moet worden.

Daarnaast moeten alle landbouwpercelen en landbouwbedrijven die getroffen zijn bereikbaar blijven. Om dit te werk te stellen wordt er, naast het PRUP, een beleid ten aanzien van de landbouwbedrijven opgestart: er wordt nagegaan of er in de omgeving landbouwpercelen opgekocht kunnen worden zodat deze geruild kunnen worden met percelen die getroffen worden door de aanleg van de ringweg.

Vervolg procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De volledige plannen zijn na de definitieve vaststelling te consulteren op de website.

[ www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem ]

 Definitieve vaststelling PRUP Omleidingsweg Anzegem