Sabien verzorgt welkomstwoord op congres West-Vlaanderen Vastgoed 2022


Lees hier het welkomstwoord van Sabien:

De deputatie van West-Vlaanderen heeft een conceptnota van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen op 17 maart 2022 goedgekeurd. Dit document legt de grote principes vast voor een toekomst ruimtelijk beleid van onze provincie naar 2040 toe. Het gaat om een discussienota. Na de zomer, in de periode september-november, willen we het overleg aangaan met de West-vlaming en uiteraard ook met de verschillende middenveldorganisaties en doelgroepen. Het is belangrijk om een draagvlak te hebben bij de eigen bewoners om er voor te zorgen dat we samen uitvoering kunnen geven aan ons ruimtelijk beleid.

Het beleidsplan van de provincie kreeg de titel mee: Ruimte Delen in West-Vlaanderen. Dit lijkt een evidente titel maar vergis u niet, dit wordt een hele opgave om dit ook in de praktijk te brengen. Iedereen wil iets voor zijn eigen, waar je geen afspraken hoeft over te maken met anderen, waar je zelf beslist wat je er mee wil doen. Het zit in ons DNA. Er zal een mentaliteitswijziging nodig zijn. Naar de toekomst toe zal het delen meer dan ruimte alleen zijn. Het zal ook gaan om het delen van energie, van de wagen, enz... Deze evoluties vinden vandaag reeds hun ingang in ons leven, denk maar aan Airbnb, deelfietsen, deelauto's, etc.

Het delen van ruimte betekent zowel:

Ø  Verschillende functies op 1 plek proberen te combineren

Ø  Het gebruik delen in de tijd.  Een gebouw die bv in weekend leeg staat, zou een gebruik moeten kennen. Waarom kan de turnzaal van de school niet gebruikt worden door verenigingen? Waarom kan een bedrijf in weekend zijn ruimte niet beschikbaar stellen voor klussers uit de nabijgelegen wijk? Of, hoe kunnen we tweede verblijven die een periode niet worden bezet door de eigenaars, op de toeristische verhuurmarkt krijgen? Een hele uitdaging.

 

De conceptnota van het beleidsplan kent daarom 4 grote ruimtelijke principes:

 

Ø  Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

Dit betekent dat we respect hebben voor het watersysteem. We voorzien voldoende mogelijkheden voor infiltratie van het regenwater. Hierbij dient de bijkomende verharding naar de toekomst afgebouwd te worden. Heel wat functies van landbouw tot bedrijven, van bewoners tot vrijetijdsbestedingen, hebben water nodig. Met de klimaatwijzigingen moeten we ook voorzien om watervoorraden aan te leggen.

Als provincie beheren we de onbevaarbare waterlopen van 2 en 3e categorie (de vroegere gemeentelijke waterlopen) en kunnen we hierin onze rol spelen.

En uiteraard, we zitten hier aan zee, willen we onze kustlijn wapenen tegen de zeespiegelstijging met zowel zachte zoals duinvorming als harte kustverdediging zoals de dijken. Dit is echter een Vlaamse bevoegdheid.

 

Ø  Optimaliseren van de bebouwde en verharde ruimte

We moeten meer en meer bestaande sites hergebruiken, multifunctioneel inrichten. We dienen verder te verdichten. Hierbij is het evenwel van belang om het nodige groen in de buurt te voorzien alsook de nodige ontmoetingsruimtes. Uit een bevraging van sleutelfiguren uit verschillende dorpen blijkt dat de leefbaarheid van een dorp of wijk onder andere samenhangt met plekken om elkaar te ontmoeten. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Om de mogelijkheden binnen een stad of dorp te ontdekken, kan het opstellen van een masterplan hierin meer inzichten geven. De provincie stimuleert en ondersteunt de gemeenten, financieel en met haar deskundigheid om masterplannen op te maken. Zo zal je straks het verhaal horen over de Strategische Spie in Ieper.

 

Ø  Uitbouwen van een netwerk van kernen

Het is een utopie om in ieder dorp, of zelfs in iedere stad alle voorzieningen te hebben. Het is dan ook van belang dat iedere inwoner de verschillende voorzieningen nabij heeft. Dat deze voorzieningen goed bereikbaar zijn via kwalitatieve verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer. De provincie speelt een belangrijke rol om samen met gemeenten fietspaden aan te leggen.

 

Ø  De identiteit van het cultuurlandschap geeft richting aan haar toekomstige ontwikkelingen

Onze maatschappij evolueert. Het landschap evolueert mee. Denk maar aan grote windturbines of aan het verschijnen van appartementen als baken in een stad of in het midden van het dorp. Daartegenover staat dat het behoud van beeldbepalende elementen in het landschap, in een dorp, belangrijk is voor de herkenbaarheid zodat de inwoners zich verder thuis voelen in hun stad of dorp. Deze beeldbepalende elementen moeten we trachten te integreren in onze nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zonder afbreuk te doen aan de waarde van deze beeldbepalende elementen. Het gaat van erfgoed van kasteeldomeinen tot oorlogserfgoed, van het drevenpatroon in de groene gordel in Brugge, tot textielpanden in het zuiden van de provincie. Iets zeggen over onze erfgoeddienst?

 

Om deze 4 ruimtelijke principes concreet te maken werden 12 strategieën bepaald. Deze strategieën moeten deze ruimtelijke principes verder verfijnen. Hierbij is ook maatwerk nodig naargelang de kenmerken van het gebied. De benadering voor de kust is heel anders dan voor de Leiestreek.

We hebben nog een lange weg te gaan om alles decretaal geregeld te krijgen. Maar waar we kunnen willen we reeds vroeger actie ondernemen.

Bepaalde aspecten blijven bestaan. Zo wil de provincie om de 5 jaar de behoeftes in kaart brengen voor bedrijvigheid en voor het wonen. Zo zal er terug een behoefte rond wonen in kaart gebracht worden. Het bestek is klaar voor aanbesteding. Het is de bedoeling om in het voorjaar 2023 de resultaten te kennen. Hierbij willen we ook steekproefsgewijs nagaan wie er precies verhuist. In een aantal gemeenten daalt het aantal inwoners terwijl er de laatste 10 jaar heel wat verkavelingen bij zijn gekomen. De vraag rijst dan ook: wie is er in de nieuwe verkavelingen komen wonen? Wie woont er nu in hun woning of heeft dit een andere functie gekregen (bv tweede verblijf of vakantiehuurwoning).

 

Zoals je hoort, zijn er heel wat uitdagingen naar de toekomst toe waar we samen aan moeten werken.

 Sabien verzorgt welkomstwoord op congres West-Vlaanderen Vastgoed 2022  Sabien verzorgt welkomstwoord op congres West-Vlaanderen Vastgoed 2022