Sabien verzorgt welkomstwoord op studie- en netwerkmoment over geletterdheid voor volwassenenonderwijs/-educatie


Heel wat acties zijn aan dit Plan verbonden, waaronder het onderzoek  ‘G-krachtige geletterdheidsacties voor volwassenen in West-Vlaanderen' door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven (CTO) dat werd voorgesteld. Via dit onderzoek wordt vooral ingezet op:

  • het in kaart brengen en ontsluiten van goede praktijkvoorbeelden op het vlak van geletterdheid in onze provincie (zowel van publieke als privéactoren uit diverse domeinen);
  • het detecteren van raakvlakken en lacunes aan de hand van de inventaris van die provinciale good practices;
  • het gericht samenbrengen van lokale actoren om knelpunten en verbetervoorstellen voor het geletterdheidsaanbod in West-Vlaanderen te formuleren.

Er werd tijdens het studie- en netwerkmoment ook aandacht besteed aan een inspirerende goede praktijk uit de provincie Antwerpen en er werd een stand van zaken gegeven van het Strategisch Plan Geletterdheid Vlaanderen.

Strategisch Plan Geletterdheid voor West-Vlaanderen

In 2019 nam de Cel Onderwijs van het provinciebestuur initiatief tot het ontwikkelen van een Strategisch Plan Geletterdheid voor West-Vlaanderen, naar analogie met en complementair aan het Strategisch Plan Geletterdheid Vlaanderen.

Dit plan werd uitgezet voor de volledige beleidsperiode 2020-2024. Een gecoördineerde, provinciale aanpak van laaggeletterdheid in West-Vlaanderen is nodig, want onze provincie heeft een aantal typische kenmerken die het risico op laaggeletterdheid verhogen, zowel demografisch als socio-economisch.

Zo ligt het aandeel 60-plussers ten opzichte van het aantal 20-jarigen beduidend hoger in West-Vlaanderen, en kampen wij met een krapte op de arbeidsmarkt, die sinds de coronacrisis nog is toegenomen.

Daar komt bij dat de werkzoekenden die er wél zijn, relatief vaker laaggeschoold zijn en/of kampen met laaggeletterdheid. Door recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die coronacrisis, kwam er een groep mensen, vaak met weinig scholing en skills, voor het eerst of opnieuw in de werkloosheid terecht.

Een gecoördineerde aanpak voor West-Vlaanderen is dus nodig, die gericht de vele actoren en initiatieven verbindt. Onze partners van het Plan Geletterdheid:

-          alle West-Vlaamse centra voor het volwassenenonderwijs;

-          de beide Ligo's;

-          alle onderwijskoepels;

-          de werkgevers- en werknemersorganisaties;

-          de VDAB;

-          het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs Vocvo;

-          het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid Mediawijs;

-          het Agentschap Integratie en Inburgering;

-          de POM West-Vlaanderen;

-          het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) verbonden aan de KU Leuven en de VVSG.

 Sabien verzorgt welkomstwoord op studie- en netwerkmoment over geletterdheid voor volwassenenonderwijs/-educatie