Donderdag


Meneer de voorzitter,

Mevrouw de minister,

Beste collega’s,

Open Vld onderschrijft de logica van een verlenging tot 31 oktober 2008 van de overgangsbepalingen zoals deze in de wapenwet is voorzien tot 30 juni 2007 maar dit evenwel niet zonder nogmaals van de gelegenheid gebruik te maken om te benadrukken dat dit voor ons geen eindoplossing, noch een oplossing ten gronde is maar een manier om een transitoire periode in te bouwen teneinde te komen tot een meer fundamentele bijsturing van deze wapenwet en dit op basis van de juridische en praktische problemen die er rijzen bij de toepassing ervan.

Reeds tijdens de werkzaamheden van de werkgroep Wapens, op het einde van vorige legislatuur, betoonde Open Vld zich een vurige voorstander van een dergelijke verlenging en leek het ons aangewezen om dit nog voor de ontbinding van het parlement te regelen. Daarom werd dit verzoek ook opgenomen in de resolutie van de werkgroep maar in haar reactie gaf de minister te kennen dat ze er "niet van overtuigd was dat het opportuun ware de overgangs- en amnestieperiode nogmaals te verlengen" (DOC 51 2991/002 p. 12).

Bijgevolg ontstond er vanaf 1 juli van dit jaar een probleem nl. op het moment dat de amnestieperiode, was afgelopen was het vorige parlement reeds ontbonden en het nieuwe nog niet beëdigd waardoor er, vanuit het oogpunt dat er een reparatiewet komt, een periode van rechtsonzekerheid ontstond. Deze is hiermee nu weggewerkt. Uiteraard koesteren we geenszins de illusie dat wapens nu plots in groten getale boven water gaan komen…

Niettemin komen we met dit dubbele spoor â€" een verlening van de overgangsregeling en een reparatiewet - ook tegemoet aan de meerderheid van de bevraagde instanties die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad voor wapens, zoals gebleken is tijdens de gedachtewisseling met de heer Ide in de commissie Justitie op 3 oktober l.l..

Voor Open Vld gaat een goede wapenwetgeving en dus ook een aanpassing van de huidige wapenwet uit van een 3-tal drijfveren: zoveel mogelijk wapens uit de illegaliteit halen, mensen nog meer bewust maken van de mogelijke gevaren van wapens vanuit een streven naar meer veiligheid in de samenleving maar anderzijds ook een mate van redelijkheid aan de dag leggen ten overstaan van de ware wapenliefhebber die steeds met alles in orde is. Het komt erop aan hiertussen een juiste balans te vinden.

 

Ik dank u.