Gevraagd: schuldenrem voor nieuwe NMBS-Groep


“De beheersing van de geconsolideerde schuld is een belangrijke regeringsprioriteit in de financiële gezondmaking van de Groep. In het regeerakkoord werd afgesproken ‘om de financiële toestand van de Groep en elk van haar onderdelen te verbeteren en de geconsolideerde schuld te stabiliseren teneinde de Groep financieel gezond te maken’.

Ook in artikel 88 van het nog steeds lopende beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS Holding staat dat ‘de geconsolideerde netto schuld op het niveau van de Groep gestabiliseerd wordt op het niveau van juni 2008, en vanaf dan niet langer aangroeit’”, zegt Sabien.

 

Bij het debat over de herstructurering van de Groep werd de evolutie naar een tweeledig model onder meer gemotiveerd door het realiseren van schaalvoordelen en efficiëntiewinsten als gevolg van een duidelijker afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen de exploitant en de infrastructuurbeheerder.

Dit uitgangspunt werd ook weerhouden in de wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen van 30 augustus 2013. In de memorie van toelichting bij deze wet staat dat “er nieuwe mechanismen voorzien worden in de beheerscontracten die steunen op de EBITDA niveaus die zullen worden bepaald in de ondernemingsplannen, dit teneinde het toekomstige bestuursploegen tot een stabilisatie van de schuld en een aanzet tot schuldvermindering te engageren”.

 

Helaas stellen we vandaag vast dat de Groep er de voorbije jaren niet in geslaagd is om de doelstelling van schuldstabilisatie in het regeerakkoord en het beheerscontract na te leven. De “beheerscontractschuld” bleef onverminderd stijgen na 2008.

Verontrustend is dat uit een gezamenlijke studie “Hervorming van de Belgische spoorwegen, Financiële stromen, perspectieven 2014-2018” van NMBS Holding, Infrabel en NMBS van 11 september 2013 blijkt dat de geconsolideerde schuld van de Groep ook na het in werking treden van de nieuwe structuur op 1 januari 2014 zal blijven toenemen.

Concreet gaat de studie uit van een verdere toename van de geconsolideerde schuld van NMBS en Infrabel van 3.718 mio euro in 2012 naar 4.278 mio euro in 2018. Zowel NMBS als Infrabel laten elk een schuldtoename optekenen, resp. van 2.121 mio euro (2012) naar 2.421 mio euro (2018) voor NMBS en van 1.598 mio euro (2012) naar 1.857 mio euro (2018) voor Infrabel.