Erfgoed


Enkele acties uit het meerjarenplan 2020-2025:

 

Communicatie en netwerkvorming voor erfgoed

* Algemene communicatie van de dienst

* Communicatie van eigen erfgoedprojecten, educatief aanbod, vredeswerking, ...

* Evenementen voor provinciale erfgoedgebouwen

* Aansturen van netwerken (bijvoorbeeld het netwerk Oorlog en Vrede)

* Deelname aan allerlei overlegplatforms met erfgoedactoren (zoals met intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten)

  

Communicatie en netwerkvorming voor erfgoed

* Vormingen en lezingen voor partners (zoals voor het netwerk Oorlog en Vrede)

* Didactische bezoeken voor partners organiseren

* Infosessies herbestemming kerken

* Netwerk West-Vlaamse molenaars

 

Erfgoed- en vredeseducatie

* Organisatie van participatieprojecten (zoals de Tijdsreizigers en Memory-date)

* Uitbreiding en up-to-date houden van bestaand educatief aanbod

* Ontwikkelen van nieuw educatief aanbod

* Ontwikkelen van een digitaal leerplatform West-Vlaams erfgoed

* Stimuleren vredeswerking waaronder het platform ‘Westhoek Vredeshoek'

 

Erfgoedontsluiting

* Reglement bezoek erfgoedlocaties (goedgekeurd in provincieraad van september 2019)

* Financiële ondersteuning voor erfgoedprojecten van derden om ontsluiting van erfgoed en participatie te stimuleren

 

Erfgoedprojecten

* Cofinanciering in erfgoedprojecten (o.a. Grondtonen participatief project erfgoedconcerten)

* Deelname aan erfgoedprojecten van derden (bijvoorbeeld project West-Vlaamse molenaars)

* Ondersteuning lokale overheden in projecten (zoals Feniks)

* Eigen acties binnen projecten (zoals Feniks)

 

Landschap en archeologie

* Participatie in het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie (CHAL)

* Participatie in de organisatie van Archeologiedagen (interprovinciale samenwerkingsovereenkomst)

* Partner in bovenregionaal archeologieproject i.s.m/ intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (ontsluiting Fluxys-opgravingen)

* Aantrekken expertise in archeologie, ontsluiting van archeologisch onderzoek

* Partner en participatie aan ontsluiting van erfgoedlandschappen

 

Onderhoud van onroerend erfgoed

* Ondersteuning voor onderhoud erfgoed van derden via sociale economie in samenwerking met Monumentenwacht

* Ondersteuning voor het onderhoud van niet-beschermd erfgoed

* Molendraaipremie

 

Vlotte werking dienst Erfgoed

* Eigen werking van de dienst

* Erfgoedtoets: advies en begeleiding provinciale diensten inzake erfgoedmateries

* Expertise-opbouw, aankoop publicaties, deelname studiedagen, enz.

* Organisatie vergaderingen, ontmoetingsmomenten, presentaties, enz.