90.000-tal stookoliepremies toegekend in 2016 ten belope van 16 miljoen euro


De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. De OCMW's bekijken samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage. Een OCMW kan een stookoliepremie toekennen wanneer de aanvrager voldoet aan één van volgende voorwaarden:

-       categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering:

  • weduwes / weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW's);
  • kinderen met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
  • langdurig werklozen ouder dan 50 jaar;
  • mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen;
  • mensen die recht hebben op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
  • mensen die recht hebben op een leefloon;
  • mensen die recht hebben op een equivalent leefloon;
  • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming;

en waarvan het gezinsinkomen lager of gelijk is aan de vastgestelde grenzen voor categorie 2.

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin moet lager of gelijk zijn aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.120 euro. (referentieschaal: 1 september 2017)

-       categorie 2: personen met begrensd inkomen.
Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met   3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

-       categorie 3: personen met schuldoverlast.
Personen die in collectieve schuldenregeling zijn en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

 

 

2015

2016

Vlaams Gewest

43.497

39.600

Waals Gewest

52.234

49.727

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

757

571

TOTAAL

96.488

89.898

BEDRAG (zonder rekening te houden met de dossierskosten van de OCMW's)

17.939.579,42

16.077.771,91

 

De gegevens voor 2017 zijn nog niet gekend omdat de rekeningen voor 2017 nog niet afgesloten zijn. De OCMW's beschikken over een termijn om nog facturen in te dienen die in aanmerking moeten worden genomen op de begroting voor 2017. De definitieve cijfers zullen gekend zijn in mei 2018 en zullen in het jaarverslag staan van de vzw Verwarmingsfonds dat gepubliceerd zal worden in juni 2018.

"Vanop het terrein wordt gesignaleerd dat de stookoliepremies niet altijd terechtkomen bij wie het écht nodig heeft. De OCMW's vragen extra mogelijkheden om het vermogen van de aanvragers te kunnen onderzoeken", zegt Sabien.

Minister Ducarme stelde in zijn antwoord dat de OCMW's de inkomsten van de begunstigden verifiëren via verschillende kanalen: "Het bruto belastbaar inkomen en de onroerende inkomsten worden verkregen via de gegevensstroom met de FOD Financiën. Bij gebreke aan gegevens verkregen via de gegevensstroom of indien de situatie van de aanvrager is veranderd, kan er worden gesteund op volgende bewijsstukken:

- het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting;

- de loonfiche 281.10 of 281.xx afgeleverd door de werkgever of de instelling van sociale zekerheid;

- de meest recente loonfiche;

- het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of de ontvangen uitkering;

- het laatste aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor alle leden van het huishouden.

Momenteel is er geen enkel initiatief voorzien om deze verschillende verificatiemiddelen aan te vullen. Nochtans werd er een globale evaluatie van de verschillende fondsen ter ondersteuning van mensen in energie-armoede uitgevoerd door PwC voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie. Er werd een bepaald aantal aanbevelingen geformuleerd die  momenteel geanalyseerd worden door mijn administratie."