Tussenkomsten van Open Vld in de gemeenteraad van 27 augustus 2018


Overde voorgestelde heffing van eenretributie om een voornaamswijziging te bekomen, stelde Sabien dat stedenen gemeenten verschillend beslissen: "Sommige doen het gratis, anderen vragen100 euro."

Erwerd gesteld dat het tarief van 50 euro in de lijn ligt van wat in debuurgemeenten wordt gevraagd. Vroeger was het 490 euro en moest men naarBrussel. Open Vld keurde het punt goed.

Collega Danny Lefebvre kwam tussenover de aankoop van het magazijn en dekapel van de oude brouwerij in Reningelst: "Hopelijk wordt bij de invullinghiervan rekening gehouden met de noden van OC. De prijs is lager dan eerder.Toch hebben we onze bedenkingen. Het stadsbestuur verhoogt de aankoopprijs metde heffingen van leegstand en verkrotting. Een nuloperatie, maar is dat geenslecht signaal naar andere mensen die deze heffingen betwisten?"

Deburgemeester wees erop dat de leegstandtaks geldt vooriedereen: "De eigenaars hadden als eis om de heffingen kwijt te schelden andersging de verkoop niet door. De kans was reëel dat ze ons bod niet zoudenaanvaarden."

Aansluitendstelde Sabien vragen over het groenonderhoud, die zedocumenteerde aan de hand van geprojecteerde foto's: "Zowel het Chinees monument als de kerk/het kerkhof van Watou trekkenheel wat bezoekers, die spijtig genoeg geconfronteerd worden met een gebrek aanonderhoud. Dient dit onderhoud door de stadsdiensten te gebeuren? Zoniet, doorwie wel? Zoja, wat is de oorzaak van het probleem en hoe/wanneer wordt hetopgelost?"

Voor het kerkhof in Watou verwees de bevoegde schepen naar het verlofvan de aannemer en het feit dat er geen pesticiden mogen worden gebruikt: "Wehebben gekozen om daarom bepaalde site te begroenen. Maar deze zomer was het zolang droog, waardoor het gras niet groeide maar het onkruid wel. Dan ging deaannemer in verlof. Ondertussen is er al verbetering zichtbaar. Onze groendienstheeft niet stilgezeten. In Sint-Jan ter Biezen hebben we met een grintgazonaangelegd, en daar zien we toch betere resultaten."

Overhet Chinees monument stelde debevoegde schepen dat het steenslaggazon daar wel een goed resultaat opgeleverd:"De rest van het terrein is ingezaaid als een bloemenweide. Wat u ziet op defoto's is een uitgebloeide bloemenweide, maar die nog niet helemaal op heteinde van haar Latijn is want er zijn ook herfstbloemen gezaaid. Voor deaanpalende percelen hebben we samenwerkingsovereenkomsten met de landbouwers.Conceptueel kan men voor of tegen zijn uiteraard."

Collega Johan Lefever vroeg destand van zaken in de ontwikkeling van een gratisWifi-netwerk. Eind 2015 werd in het antwoord op zijn vraag hierovermeegegeven dat men hierover met de providers zou samenzitten: "Klopt het dat eenen ander nu toch zou aangeboden worden in ons centrum, maar niet in dedeelgemeenten?"

De burgemeester stelde dat in destedelijk raad Lokale Economie de optie van wifi-banken werd besproken. Toenbleek dat de raad er redelijk stevig tegen was, werd het voorstel aangepast. Hetcentrummanagement is ook bezig met te onderzoeken of gratis wifi in het centrumeen instrument kan zijn om de aantrekkelijkheid van Poperinge als winkelstad teverhogen, maar daarover is nog geen enkele beslissing genomen.