Provincie verdeelt 151.300 euro aan subsidies over 7 onderwijsprojecten


Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:

COACH, KTA Brugge

12.500 euro

SteamPro's, RHIZO Zwevegem

25.000 euro

INSTEM, VIVES

20.000 euro

WeCanDoRobot, VIVES

25.000 euro

STEM4Sea, Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat

23.800 euro

UnderSTEAM, Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne

20.000 euro

Zorg@Werk@Miras, CVO Miras

25.000 euro

TOTAAL

151.300 euro

"Via het reglement willen we innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen", zegt Sabien.

"Projecten kunnen maximum 25.000 euro steun ontvangen. Ingediende projecten spelen bij voorkeur in op STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), positieve beeldvorming technisch- en beroepsonderwijs, kennismaking met technische profielen en de daarbijhorende technische beroepen.
Daarnaast kunnen ook projecten ingediend worden die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen omtrent flankerend onderwijsbeleid, zoals een positieve studiekeuze, een gekwalificeerde uitstroom of de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Op die manier komen onder andere ook projecten uit het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie aan bod."

Projectindieners krijgen de kans om hun projectidee op voorhand af te toetsen via een voortraject. Hierin krijgen ze feedback om hun effectieve projectaanvraag te versterken.


Nieuwe aanvragen voor projectsubsidies kunnen ingediend worden op volgend adres:Cel Onderwijs, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
of online, via de website www.west-vlaanderen.be/flankerendonderwijs of via onderwijs@west-vlaanderen.be.

Wie gebruik wil maken van het voortraject, kan dit aanvragen uiterlijk op 15 september 2019. Het uiteindelijke dossier dient ingediend te worden vóór 15 oktober 2019. De projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 januari 2020.

 

Meer info: www.west-vlaanderen.be/flankerendonderwijs

 

Toelichting bij de projecten die steun ontvangen:

COACH, KTA Brugge

Komend schooljaar start het KTA Brugge met een innovatief schooltraject dat afgestemd is op de doelgroep (top)sport. Het project wordt opgestart omdat men gelooft dat deze specifieke doelgroep nood heeft aan een flexibele opleiding (gezien de vele trainingen en buitenlandse stages/wedstrijden/tornooien) en kiezen hiervoor een hoogtechnologische methodiek. Om het project te realiseren werkt de school met leerkrachten die op vrijwillige basis extra uren presteren om het gepersonaliseerd traject zo flexibel mogelijk te maken voor de leerlingen. De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt heel specifiek de nodige extra IT-ondersteuning in het eerste schooljaar en geeft middelen om de verspreiding van de methodiek te waarborgen binnen de West-Vlaamse scholen.  Bedrag subsidie Provincie: 12.500 euro  

 

STEAMPro's, RHIZO Zwevegem 

Het project beoogt het opzetten en schalen van lokale ondersteuningsnetwerken van leerkrachten uit het secundair onderwijs om leerkrachten en leerlingen uit de derde graad basisonderwijs te ondersteunen via workshops waarin materialen, machines en technische vakkennis en -kunde worden gedeeld.  Bedrag subsidie Provincie: 25.000 euro 

 

INSTEM, VIVES

Binnen dit project is er aandacht voor duurzaamheid in de voedselproductie. Men wil concreet de case ‘insecten als voedsel voor de toekomst' integreren in een STEM-didactiek. Hierbij moeten de kinderen geconfronteerd worden met probleemstellingen vanuit deze authentieke context, die ze kunnen oplossen via ‘onderzoeken', ‘ontwerpen' en ‘optimaliseren'. De veelzijdigheid van dit project maakt dit een uitgelezen case om het concept duurzaamheid te concretiseren. Naast de problematiek rond duurzame voedselproductie komt bovendien ook het opwaarderen van afvalstromen aan bod (kringloop denken). Bedrag subsidie Provincie: 20.000 euro  

 

WeCanDoRobot, VIVES

Vanuit het lager onderwijs ontvangt VIVES heel wat vragen naar ondersteuning van leerkrachten omtrent STEAM en computationeel denken. Met dit project hoopt de hogeschool daar actief op in te kunnen spelen. Men wil aan de hand van concrete workshops in de klas de koudwatervrees van leerkrachten wegnemen om met STEM-materialen, robotica en digitale tools aan de slag te gaan. De workshops zullen gericht zijn naar leerkrachten 2e, 3e en 4e leerjaar.  Bedrag subsidie Provincie: 25.000 euro  

 

STEM4Sea, Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat

Het doel van dit project is tweeërlei: enerzijds wil men een STEM-instrumentarium over de zee ontwikkelen waarmee leerkrachten uit het lager onderwijs concreet aan de slag kunnen. De STEM-didactiek wordt toegepast binnen een onderwerp dat kinderen aanspreekt en dat maatschappelijk relevant is. Voor dit luik wordt ook de expertise van het VLIZ ingezet. Anderzijds wil men de expertise die de school heeft wat betreft STEM-didactiek verspreiden en delen met andere scholen binnen de Provincie. Bedrag subsidie Provincie: 23.800 euro 

 

UnderSTEAM, Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne

Binnen dit project wordt er gewerkt op 4 aspecten: 1. Een vaste juf zal ingezet worden als STEM-coach om in alle afdelingen de opgebouwde expertise door te geven. 2. Een leegstaand lokaal zal ingericht worden als ‘Steam-boot' waar klassen uit alle afdelingen terecht kunnen om STEM-lessen vorm te geven.  3. In de afdeling van de Hulstestraat wil men een STEM-project uitwerken met hoge betrokkenheid van de buurt. Deze afdeling met louter allochtone leerlingen kan een positieve duw in de rug gebruiken, men wil op regelmatige basis de 100% concentratieschool doorbreken.  4. Een samenwerking opzetten met het Guldensporencollege campus engineering waarin uitwisseling van materialen, kennis, expertise, leerlingen... centraal staat.  Men hoopt om met dit project de leerlingen een betere kijk te geven op wat technisch onderwijs inhoudt zodat de overgang of keuze voor een technische school minder vragen oproept.  Bedrag subsidie Provincie: 20.000 euro

  

Zorg@werk@MIRAS, CVO Miras Men wil met dit project het werkplekleren een volwaardige en prominente plaats geven in zorgopleidingen. Het doel van de stages die momenteel in deze opleidingen vervat zitten bezperkt zich nog te veel tot het inoefenen en integreren van competenties die tijdens lessen worden aangeleerd. Men wil hierin een stap verder gaan en effectief ook de competenties op de werkvloer laten aanleren. Concreet wil men in de loopt van het project zowel binnen de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang' als in de opleiding ‘zorgkundige' een flexibel traject met integratie van werkplekleren uitwerken. Men werkt hierin nauw samen met VDAB, CVO VTI Brugge, Huis van het Leren (3 voor 1), Caritas West-Vlaanderen, Kind en Gezin en nog vele andere partners. Bedrag subsidie Provincie: 25.000 euro 

 

 Provincie verdeelt 151.300 euro aan subsidies over 7 onderwijsprojecten