Provincie bouwt samen met Ieper aan de ruimtelijke toekomst voor de stad


Samenwerkingsovereenkomst
In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de deputatie, de provincieraad en de gemeenteraad van Ieper.

Sabien: "Om het afbakeningsproces te voeren zal er sterk ingezet worden op ontwerpend onderzoek en participatie van de betrokken partijen. Ook de inwoners van Ieper zullen op verschillende momenten inspraak hebben in de plannen: tijdens de publieke raadpleging na de startnota, het ontwerpend onderzoek en het openbaar onderzoek."

De Provincie werkt voor een ander project al met een samenwerkingsovereenkomst, nl. het PRUP herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Veurne, zodat duidelijke engagementen tussen de Provincie en de betrokken gemeente(n) vastgelegd zijn.

PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Ieper
In 2009 werd het PRUP ‘afbakening kleinstedelijk gebied Ieper' goedgekeurd. Binnen dat afbakeningsproces werd gezocht naar ruimte voor bijkomende woongelegenheden. In functie hiervan kon de stad Ieper het woonontwikkelingsproject ‘De Vloei' realiseren.

Met dit nieuw planproces wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Ieper herzien. Binnen het afbakeningsproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast kan er binnen dit proces ook ruimte voorzien worden voor wonen, bedrijvigheid, publieke ruimte, groen, fietsverbindingen, multimodale knooppunten en andere stedelijke activiteiten.

Volgende stappen
Na de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst zal als eerstvolgende stap een ontwerpend onderzoek worden opgestart voor het projectgebied van de ‘Strategische Spie' (aangeduid op onderstaande kaart).

Philip Bolle, schepen van ruimtelijke ordening: "Het vorige PRUP dateert van 2009. Daarin stond onder meer de ontwikkeling van de duurzame wijk De Vloei, een woonuitbreidingsgebied ten oosten van het stadscentrum dat in volle uitvoering is. We willen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nu opnieuw uittekenen. Wat nu ‘buitengebied' genoemd wordt, kan bijvoorbeeld in de toekomst behoren tot het kleinstedelijke gebied Ieper. Ook de inwoners zullen hierin inspraak krijgen."

Er wordt een ontwerp-meerdaagse gepland met een expertengroep: het eerste deel van de meerdaagse bestaat uit het opmaken van een eerste ontwerp  dat op woensdagavond zal toegelicht worden aan de bevolking via een webinar, gevolgd door een tweedaagse tentoonstelling in Ieper. Burgers kunnen over dit ontwerp hun bevindingen, zowel analoog als digitaal, kwijt.

In het tweede deel van de meerdaagse zal de input van de burgers verwerkt worden met als resultaat een masterplan voor het gebied . Het masterplan zal dan toegelicht worden in een afsluitende webinar. De ontwerp-meerdaagse zal plaatsvinden in maart 2021, er zijn nog geen concrete datums vastgelegd.

Voorafgaand zal de projectdefinitie worden bepaald door een ontwerpteam bestaande uit de stad Ieper, de provincie West-Vlaanderen en externe ontwerpers. Na de opmaak van het masterplan voor de ‘Strategische Spie' kan gestart worden met de PRUP-procedure, waarbij er een startnota, een scopingnota, een voorontwerp en een ontwerp-RUP opgemaakt wordt. Terwijl worden ook de milieueffecten onderzocht.

De laatste mijlpaal in dit proces is het definitief vaststellen van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit zal kunnen afgerond worden eind 2023.

Zowel de gemeenteraad (7 december 2021) als de provincieraad (17 december 2021) hebben de overeenkomst goedgekeurd.

 Provincie bouwt samen met Ieper aan de ruimtelijke toekomst voor de stad