Cmartlife: samenwerking om afvalberg tegen te gaan


Alle ogen op de kust

In O.666 in Oostende concentreren zich een aantal heel concrete acties die Cmartlife aan de kust helpt realiseren. Daar bevindt zich onder meer het Plastic Labo van O.666. Met plastic afval verzameld door de Proper Stand Lopers en reststromen van een aantal Oostendse bedrijven ontwikkelt O.666 daar samen met VIVES Hogeschool de SeaSlate. Een tegel voor gevelbekleding op basis van gerecycleerde plastics. Een prototype van de tegel zal alvast gebruikt worden voor de gevel van O.666 zelf.

De Proper Strand Lopers worden ook door Westtoer financieel ondersteund om een kustbrede werking op poten te zetten voor propere stranden.

In O.666 worden ook afgedankte visnetten hersteld. Ze krijgen op die manier een tweede leven krijgen.

Cmartlife is een extra hefboom om de Europese richtlijn over ‘single use plastics' (SUP) in Vlaanderen te realiseren. Die richtlijn focust op de producten voor eenmalig gebruik die we het vaakst op de Europese stranden terugvinden. Met dit project kunnen we het beleid rond preventie en hergebruik van afval met nog meer kracht kunnen realiseren. Mede dankzij Cmartlife zullen we in Vlaanderen ook de 'Green Deal Anders Verpakt' kunnen realiseren. Samen met partners over de hele distributieketen willen we met die Green Deal kennis vergaren, systemen onderzoeken en projecten begeleiden die inzetten op minder eenmalige verpakkingen door ze te vermijden of te hergebruiken. Een warme oproep aan alle bedrijven en partners in de keten om zich mee te engageren in de 'Green Deal Anders Verpakt'.

Westtoer verdeelt 35.000 gratis strandzakasbakjes

Westtoer lanceerde bij de start van Cmartlife 35.000 gratis strandzakasbakjes die deze zomer langs de hele kust zullen worden verdeeld. Het vele afval opruimen is één stap, voorkomen dat dit afval er komt is een broodnodige stap twee. We doen dit enerzijds door sensibilisering en onze ondersteuning van de Proper Strandlopers en anderzijds door bezoekers bij een dagje aan zee alle nodige hulpmiddelen aan te reiken om zwerfvuil te voorkomen. Daarom bieden we ook dit jaar 35.000 gratis strandasbakjes aan om peuken op de stranden tegen te gaan.

Wie een strandasbakje wil, kan terecht bij de diensten voor toerisme of de reddersposten.

Actielijnen in Cmartlife

Cmartlife staat voor ‘Circular Material Approach on Residual Waste and a Litter Free Environment'. Met Cmartlife wil de OVAM het uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 mee helpen realiseren. Omdat het gebruik van kunststoffen zo wijdverspreid is, zal de realisatie van dit project ook bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, het actieplan Voedselverlies en biomassa(rest) stromen, het Klimaatplan ...

De acties in het project passen binnen 5 doelstellingen:

1.  Minder en efficiënt gebruik van plastics: door enerzijds consumenten te overtuigen om hun gedrag te veranderen en anderzijds producenten te stimuleren om de principes van ecodesign toe te passen.

2.  Een duurzame recyclagemarkt creëren voor plastics: door de selectieve inzameling op te schalen, performantere sorteerinstallaties te bouwen, de kringlopen te zuiveren (bijvoorbeeld door de actie van VLACO om plastics te weren uit compost, maar ook de inspanningen van Denuo om producenten te overtuigen om recyclaten te omarmen als grondstof)

3.  De keten sluiten van heel wat goederen die plastics bevatten (verpakkingen, textiel, hygiëneproducten ...) en in de bouwsector. De extra inzet van afvaleilanden voor selectieve inzameling bij consumptie ‘out-of-home' door Fost Plus past daar bijvoorbeeld in.

4.  Marien zwerfvuil voorkomen en opruimen. De nauwkeurige uitvoering van de Europese richtlijn voor single-use plastics is hier een sleutelactie. Een doelstelling waarvoor VVSG-Interafval de steden en gemeenten volop ondersteunt.

5.  Een transparant monitoringsysteem voor afvalstoffen uitbouwen dat ons inzicht geeft in de afval- en materiaalstromen en zo de effectiviteit van ons beleid kan verhogen. Het nieuwe datamonitoringsysteem MATIS dat de OVAM onder meer in samenwerking met Valipac uitwerkt, zal hier een belangrijke rol spelen.

6.  Interregionale en internationale samenwerking bevorderen. De acties beperken zich niet tot Vlaanderen. Om zowel de Vlaamse als de Europese doelstellingen te halen, zijn dan ook acties op internationaal niveau nodig.

LIFE: financiële steun voor milieu, natuur en klimaat

Het LIFE-programma van de EU is een financieel instrument om projecten rond milieu, natuurbescherming en klimaatactie te ondersteunen. Om de uitvoering van beleidsplannen op regionaal of nationaal niveau te versnellen, lanceerde de EU in 2014 de Geïntegreerde Projecten rond natuur, water, lucht, afval, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Het C-MARTLIFE-project is zo'n geïntegreerd project, gericht op het realiseren van de doelstellingen van het afvalbeleid.

Cmartlife loopt nog tot 2027 en de OVAM zal samen met partners regelmatig de voortgang en resultaten van de verschillende acties regelmatig communiceren naar pers en publiek.

 Cmartlife: samenwerking om afvalberg tegen te gaan