Provincie past meerjarenplanning 2020-2025 aan voor werkjaar 2022


Op donderdag 2 december stemt de West-Vlaamse provincieraad over het aangepaste nieuwe meerjarenplan 2020-2025. De meerjarenplanning werd aangepast voor de realisatie van nieuwe blikvangers in het komende werkjaar 2022.

Het beleid voor de komende periode is vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken, landbouw en de toeristische sector.

De beleidsdoelstellingen blijven geïnspireerd door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG's.

Exploitatie-uitgaven
Tijdens de periode 2020-2025 bedraagt het exploitatiebudget 920.647.735,34 euro. Specifiek voor 2022 bedraagt dat budget 160.198.657,24 euro.

Investeringen
De deputatie maakt met dit meerjarenplan de resolute keuze om voluit te gaan voor een investeringslegislatuur. In het meerjarenplan gaat de Provincie West-Vlaanderen 288.610.011,91 euro investeren, waarvan 63.804.095,21 euro in het volgende werkjaar 2022.

De belangrijkste investeringen aan het eigen patrimonium zijn de uitbreiding van de fietsnetwerken en -snelwegen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, renovatiewerken aan het Provinciaal Hof in Brugge, investeringswerken aan de campussen van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk en woonbeleid.

Provinciale belastingen
In 2022 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

Algemene provinciebelasting: 43 euro voor een gezin (+1 euro tov 2021),  23 euro voor een alleenstaande, 19 euro voor alleenstaanden met een verhoogde tegemoetkoming en 34 euro voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Leefloners worden vrijgesteld.

Provinciebelastingen op bedrijven: basistarief tot 1.000m² wordt geïndexeerd tot 112 euro (+1 euro tov 2021). Van 1.001 m² tot 10.000 m² komt er 18 cent per m² bij, 15 cent voor bedrijven van 10.001 tot 500.000m². Bedrijven boven de 500.000m² zijn vrijgesteld.

De Provinciebelasting op tweede verblijven: 129 euro per tweede verblijf (+1 euro ten opzichte van 2021).

Onroerende voorheffing wordt in 2022 gehouden op 186,22 opcentiemen. 

 

Speerpunten eerste gedeputeerde Bart Naeyaert

Bevoegd voor Bestuurlijke Organisatie, Plattelandsbeleid, Landbouw en Visserij, Integraal Waterbeleid en Omgevingsvergunningen

 

1.    Landbouw: Inagro

1.1        Agrotopia (Roeselare)

In 2021 werd Agrotopia, de dakserre van 8.000 m² op een hoogte van 8,4 meter in Roeselare, officieel geopend. In 2022 zal het eerste volledige werkjaar plaatsvinden van de hoogtechnologische dakserre, ondersteund door het Living Lab Agrotopia. Zo blijft het provinciaal onderzoekscentrum Inagro de ‘place to be' voor onderzoek, ontwikkeling en voorlichting voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw. Inagro gaat samen met de sector op zoek naar antwoorden op de vele uitdagingen.

1.2        Site Inagro (Beitem, Roeselare)

De bouw van een middelgrote windmolen moet Inagro in belangrijke mate van elektriciteit voorzien. De omgevingsvergunningaanvraag is voorzien voor 2022, de realisatie voor 2023. Samen met de zonnepanelen en de biogasinstallatie zal Inagro voor ongeveer 45% zelfvoorzienend zijn voor elektriciteit.

In oktober 2021 werd de teelt van prei op dragers aan de pers voorgesteld. Hieraan gingen een aantal jaar van onderzoek aan vooraf met in 2021 de realisatie van een professionele pilootinstallatie. Er wordt in 2022 verder werk gemaakt van de automatisatie van de oogst en de professionalisering van de teelttechniek. Ook wordt er volop werk gemaakt van de voorbereiding van een nieuw proefveldatelier, komen er aanpassingen in het labo en wil men ook een eerstelijnsdiagnostiek aanbieden voor plantenziekten. Het resultaat moet zijn minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten, door een verbeterde diagnose. Ook in verband met de klimaatverandering worden ‘nieuwe' ziekten opgemerkt.

Ook land- en tuinbouw vormt een belangrijke schakel in de circulaire economie. In 2022 wordt de biogasinstallatie gerenoveerd tot een volwaardig onderzoeksplatform ondersteund vanuit een living lab circulaire economie. Zo wordt onderzocht hoe stromen uit de ene sector kunnen gebruikt worden als een grondstof van de andere sector. In een living lab gebeurt dat samen met de gebruikers wordt Inagro ingezet als proefplatform.

1.3        Trefdag XL

De Provincie West-Vlaanderen investeerde 20 jaar geleden als eerste in Vlaanderen in een volwaardig proefbedrijf voor de biologische teelt. Met een feestelijk programma zal biolandbouw in 2022 extra in de kijker geplaatst worden, met een onder andere een trefdag bio XL op 11 maart 2022.
In de ontwikkeling van een duurzame landbouw is ook het thema eiwit een belangrijk gegeven. Inagro wil lokaal eiwit in (West-)Vlaanderen verder (letterlijk en figuurlijk) op de kaart zetten.

Het proefplatform eiwit van Inagro focust op de productie van plantaardig eiwit, (peulvruchten met o.a. soja, gele erwt, veldbonen, kikkererwt, voornamelijk gericht op menselijke consumptie) maar evengoed doet Inagro onderzoek naar het potentieel van insecten en eendenkroos (waterlinzen) als alternatieve eiwitbronnen. Als derde pijler focust Inagro op efficiëntieverhoging in de dierlijke productie als onderdeel van een duurzame eiwitstrategie.

De Provincie blijft ook inzetten op de ondersteuning van coöperaties in land- en tuinbouw. Het reglement zal bijgestuurd worden om nog beter aan te sluiten bij de noden. Hiervoor loopt er een bevraging. Op deze manier wil het provinciebestuur samenwerking tussen land- en tuinbouwers stimuleren en ondersteunen, omdat in samenwerking oplossingen kunnen liggen voor uitdagingen die ze elk afzonderlijk niet aankunnen.

 

2.    Integraal waterbeleid

2.1    Wateroverlast

Een van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen wateroverlast is het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG). Voor 2022 wordt de aanleg voorzien in Wingene op de Ringbeek ter beveiliging wijk Ter Vloed, (600.000 euro), in Roeselare op de Aapbeek ter hoogte van de Koekuitstraat, (175.000 euro), in Ledegem op de Koolsdambeek ter hoogte van de Begijnestraat, (175.000 euro), in Ingelmunster op de Lendeledebeek ter hoogte van de Duikerstraat en Heirweg-Zuid, (200.000 euro) en in Heuvelland op de Douvebeek (uitbreiding en optimalisatie bufferbekken, 375.000 euro).

De functie van deze projecten is in eerste instantie gericht op water (bufferen, voorraad, vertraagde afvoer...), maar vanuit een geïntegreerde kijk op het waterbeleid wordt nagegaan of ook andere elementen rond natuur landschap of recreatie gekoppeld kunnen worden. De planologische bestemming van het gebied, maar ook technische zaken zijn bepalend voor de mogelijkheden.

Ter hoogte van de kruising van de Kezelbergroute en de Heulebeek in Ledegem werd de vergunningsaanvraag voor het project Ledegemse meersen ingediend, wat extra ruimte voor waterbuffering en vernatting zal opleveren. De start van de werken staat gepland in 2022.

2.2  Watertekort

In 2022 worden de eerste 4 projecten in het kader van het provinciaal reglement waterputten uitgevoerd, in samenwerking met de landbouwers (het provinciale aandeel is hierin 234.000 euro).
Binnen het project, dat vorig jaar werd goedgekeurd, gaan de droogtecoördinator en watermakelaar samen met de landbouwers concreet op zoek naar oplossingen voor watervoorziening op hun bedrijf, onder meer door de aanleg van buffercapaciteit (nuttig voor de Provincie), gecombineerd met een spaarbekken (nuttig voor de landbouwer). Het buffervolume wordt gefinancierd door de Provincie, het spaarvolume door de landbouwer. Dit moet bij elk project apart bekeken worden.

Ondertussen wordt ook gewerkt aan de ontwerpen van de tweede oproep (nog 7 projecten in de running) en is een derde oproep gelanceerd.

De Provincie tekent ook in op verschillende blue-deal projectoproepen en water-land-schap-projecten vanuit Vlaanderen. Op deze manier wordt meegewerkt aan een brede aanpak om aan droogte het hoofd te bieden.

Budget watertekort en -overlast: 2,4 miljoen euro

 

3.    Plattelandsbeleid

De Provincie wil in 2022 een start maken met de opmaak van een geïntegreerde visie voor het platteland rond thema's als natuur, landbouw en water. Hiervoor wordt dit jaar 100.000 euro voorzien als startbudget voor de cel geïntegreerde plattelandsontwikkeling. In het kader hiervan werden ook enkele kandidaturen voor projectfondsen ingediend.

Projectfondsen: landschapsparken en waterlandschapsprojecten

Ook projectfondsen zullen mogelijkheden bieden. De Provincie diende samen met de lokale gebiedscoalities (gevormd door gemeenten en stakeholders) drie kandidaturen in voor landschapspark (Westhoek, Bulskampverld en de Zwinstreek). Als een regio geselecteerd wordt, levert dit middelen (100.000 euro per regio) op om een masterplan en operationeel programma uit te werken, volgens de methodiek van de geïntegreerde plattelandsontwikkeling.

De Provincie diende ook 4 voorstellen in voor waterlandschapsprojecten, die mogelijks ook kansen zullen bieden voor een aantal specifieke regio's (25.000 euro bij selectie voor opmaak van een gebiedsprogramma en vervolgens investeringsmiddelen).

 

4.    Communicatie: Het Provinciaal Hof (Brugge)

De Provincie West-Vlaanderen stelde in oktober 2021 acteur Wim Opbrouck aan als curator van het Provinciaal Hof in Brugge. Tijdens het openingsjaar 2024 zal deze West-Vlaams ambassadeur met heel wat unieke West-Vlaamse verhalen en objecten het vernieuwde historisch gebouw in de kijker zetten.

De curator gaat vanaf 2022 aan de hand van een participatief traject een sterk narratief uitwerken. Zo gaat de Provincie in 2022 een aantal evenementen op provinciale locaties organiseren waarbij alle West-Vlamingen opgeroepen worden om een voorwerp, een ‘ding' met een eigen verhaal voor te leggen. Deze voorwerpen en verhalen zullen via social media en de beeldbank van de Provincie gedocumenteerd en getoond worden.

West-Vlamingen kunnen objecten aandragen die verbonden zijn met West-Vlaanderen, gebaseerd op een persoon of een gebeurtenis. Het kan gaan om iets wat onze Provincie echt typeert, of een object die in de vergetelheid is geraakt. Wim Opbrouck verzamelt de meest frappante, leukste en emotioneelste, en maakt er ‘het verhaal van de West-Vlaming' van. Een wisselende selectie van deze voorwerpen krijgt later een plaats in het Provinciaal Hof.

Budget: 8,2 miljoen euro voor de renovatiewerken voor de periode van 2022-2025

  

Speerpunten tweede gedeputeerde Jean de Bethune

Bevoegd voor gedeputeerde voor Economie, Externe Relaties en Noord-Zuidbeleid, Woonbeleid, Algemene Financiering en Budget, en Streekontwikkeling

 

1.    Woonbeleid

1.1        Huurgarantieverzekering

Eénoudergezinnen zijn vaker aangewezen op de private huurmarkt maar ondervinden daarbij moeilijkheden doordat er maar één inkomen is. De Provincie West-Vlaanderen wil partner zijn van deze éénoudergezinnen met kind(eren) opdat zij aan haalbare voorwaarden een goede huisvesting zouden kunnen vinden. Door het aanbieden van een huurgarantieverzekering voor drie jaar beoogt de Provincie om drempels weg te nemen bij de verhuurders door hen meer zekerheid te bieden tegen mogelijke huurachterstal en huurschade. De verzekering voorziet ook rechtsbijstand. De Provincie West-Vlaanderen slaat hiervoor de handen in elkaar met de gemeentebesturen en de immomakelaars. Indien succesvol, kan het experiment met 2 jaar verlengd worden. De Provincie mikt jaarlijks op een 500-tal goedgekeurde dossiers.

Budget: 1 miljoen euro voor proeffase

1.2        Woonprojecten voor jonge gezinnen en nestverlaters

Daarnaast gaat de Provincie West-Vlaanderen samen met een aantal kleine steden aan de slag met experimenten die proberen één of meerdere antwoorden/oplossingen te bieden voor toekomstig wonen. Doel is om kwaliteitsvolle, betaalbare en innovatieve woonprojecten voor jonge gezinnen en nestverlaters te realiseren die inzetten op kernversterking, gemeenschappelijkheid, reconversie, herbestemming, voorbeeldwaarde en toekomstbestendigheid. Negen projecten (Waregem, Menen, Diksmuide, Poperinge, Oostkamp, Izegem, Tielt, Knokke-Heist en Veurne) starten in 2022 een traject. Een vijftal andere zitten in verkenningsfase. Voor deze experimenten is een investeringsbudget van 10 miljoen euro voorzien en een werkingsbudget van 500.000 euro.

Budget: 10 miljoen euro investeringsbudget, 500.000 euro werkingsbudget

  

2      Provinciaal Technisch Instituut

2.1      Campus Wetenschap & Groen

Op de campus Wetenschap & Groen van het Provinciaal Technisch instituut in Kortrijk gaat het bouwproject in de Condédreef gestaag vooruit. De zeven nieuwe lesruimtes in het klassenblok, de lift en de nieuwe sanitaire voorzieningen, aansluitend op een overdekte speelplaats, zal de campus, die intussen al 584 leerlingen telt, in september 2022 in gebruik kunnen nemen. De site Hoeve Walle wordt gerenoveerd om aangepaste accommodatie te voorzien voor de praktijklessen van de afdeling ‘Dier'.

Budget: 1,7 miljoen euro

2.2        Technicum

De campus Techniek & Design in de Graaf Karel de Goedelaan, momenteel goed voor 473 leerlingen, mikt op een nieuw Technicum, geïnspireerd op het concept ‘fabriek van de toekomst'. Het bouwprogramma omvat een productiehal, magazijn, ateliers, labo's, workshops en multifunctionele ruimtes. Interactie over disciplines heen moet leerlingen, leerkrachten en externe partners triggeren in een industrie 4.0 omgeving. De opening van het Technicum is gepland in september 2023. Het bouwproject van het Technicum van 6.120 m² wordt geraamd op ca 7 miljoen euro (inclusief btw en erelonen). Daarin zijn de nieuwbouw- en renovatiewerken, de aanleg van rioleringen en nutsleidingen en omgevingswerken vervat. Voor dit project zal de Provincie een subsidieaanvraag bij AGION indienen.

  

3      Wetenschapsparken

In de komende jaren gaat de Provincie, met de POM West-Vlaanderen als trekker, werk maken van de verdere uitbouw van de recente investeringen in het Ostend Science Park in Oostende en het Circular Materials Center in Kortrijk. Nieuwe investeringen zijn voorzien in Roeselare met het Food Innovation Park met focus op het thema Voeding & Gezondheid, de Droneport West-Vlaanderen met een eerste investering in Oostende, het Circular Concrete Center in Veurne als toevoeging aan Acasus en het Huis van de Mechatronica in Kortrijk, parallel aan de realisatie van het Technicum.

Op deze beoogde wetenschapsparken worden unieke ecosysteem gecreëerd door state of the art onderzoek, testinfrastructuur en dynamisch ondernemerschap samen te brengen. Nabijheid van kennis is een belangrijk troef om (buitenlandse) bedrijven aan te trekken en te verankeren in West-Vlaanderen.

 

4      Bedrijventerreinen van de Toekomst

Met het totaalconcept ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst' wil de Provincie via de POM West-Vlaanderen West-Vlaamse bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor talent, werknemers en ondernemers. Duurzaamheid staat hierbij centraal.

De voorbije maanden werden data verzameld uit drie pilootprojecten op de bedrijventerreinen Grensland Menen, Kortrijk-Noord en Torhout-Noord. In nauw overleg met de stakeholders en lokale actoren en met een waterdicht transitie- en businessplan, zal vanaf 2022 de focus gelegd worden op de gedetecteerde potenties. Als uitgangspunt zal er gewerkt worden volgens zes verschillende thema's om die duurzame transitie te realiseren, nl.: zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie (incl. energie, water, materiaalgebruik, afvalbeheer), ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening en lokale inbedding. Ook de opstart of de verdere uitbouw van bedrijventerreinverenigingen zal gefaciliteerd worden.

Met de (terrein)kennis en ervaring rond duurzame bedrijventerreinen op zak, ligt het blauwdruk klaar om vanuit een langetermijnplanning (2030-2050) de bedrijventerreinen van de toekomst aan te pakken en het concept naar andere West-Vlaamse bedrijventerreinen uit te rollen.

 

Speerpunten derde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu

Bevoegd voor Toerisme en Recreatie, Onderwijs, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en Personeel

 

1.    Toerisme

 

1.1      Themajaar Gastronomie

In 2022 lanceert Westtoer voor het eerst een centraal themajaar rond gastronomie. In een overkoepelende marketingcampagne staat de West-Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur centraal. Westtoer wil hiermee onze provincie promoten als de lekkerste provincie van Vlaanderen. Bedoeling van de campagne is ook om toeristen naar onze vier regio's te brengen en naar Brugge: Westtoer mikt hierbij op toeristen voor wie lekker eten en drinken een belangrijke motivatie is bij de keuze van een bestemming. 167 Lekkere Westen-chefs zijn topambassadeurs. Ook lekkere smaken en lokale producten bij logiesuitbaters, bij de vele hoevepicknicks en in de gezellige cafés worden gepromoot. Daarnaast wordt de West-Vlaamse biercultuur in de kijker geplaatst met een biergids in het najaar.

In de Leiestreek gaat specifieke aandacht naar de vele creatieve smaakbelevingen, met o.a. foodtrails in specifieke thema's en de Leiespots. Ook de streekprogrammatie van de Westhoek kadert in het gastronomiejaar onder de reeds gekende slogan van de Grote Goesting. Specifieke thema's zijn hier de bier- en hopbeleving, de Heuvellandse wijnen, déjeuners sur l'herbe, musea met smaak, diners insolites, smakelijke festivals en markten, culinair fietsen en wandelen. Met de campagne "Lekker echt" zet het Brugse Ommeland bijzondere culinaire ontdekkingen in de kijker, met het hele jaar door verhalen, inspiratie en tips.

Budget: 950.681 euro

 

1.2        Regiomarketing

Adembenemende plekken aan de Kust

Vertrekpunt voor de kustwerking van Westtoer is de schoonheid van de Kust aan de hand van 120 foto's van adembenemende plekken ingezonden door 30 lokale fotografen. Deze plekken worden gebundeld in trips aangevuld met activiteiten, restaurants en logies. Alle ondernemers kunnen hun aanbod op deze campagne afstemmen en krijgen hiervoor coaching binnen het project Tourism Lab. De kustcampagne richt zich naast de binnenlandse markt Vlaanderen en Wallonië ook opnieuw op 3 buitenlandse doelmarkten : Luxemburg, Nederland en Duitsland.

Budget (Promotiepool De Kust): 1.133.331 euro

Onderzoek naar gedrag dagtoerisme aan de Kust

In 2022 wordt gestart met de opmaak van een nieuw strategisch beleidsplan voor de Kust. In functie hiervan brengt het Kenniscentrum van Westtoer de resultaten van het onderzoek dat in 2021 werd uitgevoerd bij vakantiegangers in commerciële logies aan de Kust. Dit onderzoek brengt naast het profiel en de motivaties ook de activiteiten, de bestedingen en de tevredenheid van de kusttoeristen in kaart.

Het Kenniscentrum van Westtoer werkt ook samen met de vier andere provincies, de kunststeden, Toerisme Vlaanderen en Visit Brussels om het dagtoeristisch gedrag van de Belgen in kaart te brengen. Westtoer begeleidt het marktonderzoeksbureau bij de online panelbevraging bij 3.000 Belgen. Bedoeling is het dagtoeristisch gedrag van Vlamingen, Walen en Brusselaars in kaart te brengen

Budget: 160.000 euro

  

2      Onderwijs

2.1        Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen (SPG-West)

De nood aan geletterdheid (taal-cijfers-ICT) wordt steeds hoger. ‘Geletterdheid' vandaag is bovendien een stuk complexer dan wat het was pakweg 20 jaar geleden.
Tegelijk stelt de Provincie vast dat, ondanks de toenemende scholingsgraad, het aantal laaggeletterden niet daalt, onder andere wegens een stijgend percentage ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs.

Deze combinatie van een verhoogde nood aan (digitale) geletterdheid en een stijgende ongekwalificeerde uitstroom zorgt ervoor dat een steeds groter deel van de bevolking, in alle geledingen, hopeloos achterop dreigt te geraken in onze maatschappij. Vooral dit laatste werd duidelijk zichtbaar gemaakt door de corona-crisis.
West-Vlaanderen heeft daarom een ‘Strategisch Plan Geletterdheid 2020-2024' uitgewerkt, om de vele initiatieven en actoren te verbinden vanuit één strategie.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 voerde het Centrum voor Taal en Onderwijs in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen een flankerend onderzoeksproject uit om het pas opgestarte strategisch Plan Geletterdheid met onderzoeksdata te voeden en te ondersteunen. Concreet werd er via een breed uitgestuurde survey een cartografie opgesteld van de organisaties die geletterdheidsinitiatieven in West-Vlaanderen organiseren.

De resultaten van het onderzoek worden in 2022 verder uitgediept o.a. via focusgroepen of studiedagen en doorvertaald naar nieuwe initiatieven gericht op verdere professionalisering en deskundigheid, het invullen van vastgestelde noden en lacunes, ... en het (nog meer) ontwikkelen van partnerschappen op maat. In 2022 wordt er ook nieuw en praktisch toepasbaar onderzoek gepland bij (schoolgaande) jongeren om grip te krijgen op de omvang en de impact (laag-)geletterdheid.

Budget : 60.000 euro

2.2        Naar een krachtig partnerschap Levenslang Leren

Het Provinciebestuur en zijn agentschappen, de POM West-Vlaanderen, TUA West, Sectie Onderwijs en partnerorganisatie Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw startten in het najaar 2021 met het West-Vlaams partnerschap ‘Levenslang Leren'.

‘Levenslang Leren'

De deelnamecijfers aan levenslang leren, die lager liggen dan de Vlaamse cijfers en die het Europese streefcijfer niet halen, moeten in onze provincie omhoog. West-Vlaanderen kampt immers met heel wat uitdagingen; met o.a. de vergrijzing, een zeer krappe arbeidsmarkt en de aanwezigheid van industriële sectoren met kmo's die gevoelig zijn aan automatisering. Het partnerschap ‘Levenslang Leren' moet zorgen voor meer ‘leergoesting' bij de West-Vlamingen en meer lerende organisaties.

Om alle uitdagingen het hoofd te bieden, zet het partnerschap vanaf 2022 de schouders onder een jaarprogramma, met o.a. een campagne voor meer ‘leergoesting', een jaarlijks event rond ‘Levenslang Leren', sessies voor professionelen, het delen van kennis, data en expertisen, en overleg met het recent opgerichte Vlaams partnerschap ‘Levenslang Leren' met oog op afstemming en samenwerking.

Budget: 30.000 euro

2.3        Verlenging proeftuin ‘Klasziekaal' - onderwijs voor zieke leerlingen

De Provincie West-Vlaanderen richtte in maart 2020 een Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen op, kortweg ‘Klasziekaal'. Het steunpunt kwam er vanuit de bezorgdheid dat langdurig en/of chronisch zieke leerlingen niet altijd de juiste onderwijsbegeleiding krijgen.

Klasziekaal richt zich naar ouders, scholen en CLB en artsen en wijst de weg naar onderwijs op maat van zieke leerlingen. Klasziekaal was aanvankelijk gepland voor de duur van twee jaar. Het streefdoel is om op termijn het project te verankeren op Vlaams niveau waar momenteel, op vraag van de minister van onderwijs, een evaluatieonderzoek loopt inzake het onderwijs aan zieke leerlingen. Klasziekaal is actief betrokken bij dit Vlaamse onderzoek. In afwachting van de onderzoeksresultaten en verder beleidsmatig initiatief wordt Klasziekaal verlengd tot en met het schooljaar 2022-2023.

Budget: 51.000 euro

 

3      Erfgoed

Restauratie Schellemolen (Damme)

De Schellemolen in Damme is een bij wet beschermd monument. De restauratiewerken zijn hoofdzakelijk van molentechnische aard, aan de molenmachine, zowel binnen als buiten het molengebouw. Deze zijn noodzakelijk om de molen opnieuw kwalitatief te laten malen. Het agentschap onroerend erfgoed gaf reeds toelating om de werken uit te voeren. De werken starten in 2022 en zullen 220 dagen in beslag nemen.

Budget: 368.003,21 euro

 

4      Veiligheid

MUG-heli

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt al vele jaren de werking van de vzw IMDH (instituut voor medische dringende hulpverlening) De huidige MUG-heli voldoet op vandaag enkel nog aan de Europese regelgeving. Vandaar werd er geopteerd voor de aankoop van een nieuw toestel die wel volledig conform de Europese regelgeving is. Performantere operaties hebben uiteraard ook een kostenplaatje. Daarom heeft de Provincie ervoor gekozen de bijdrage vanaf 2022 met 40.000 euro op te trekken, tot een jaarlijks bedrag van 150.000 euro. Op die manier willen de MUG heli in onze provincie houden.

Budget: 150.000 euro

  

Speerpunten vierde gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe

Bevoegd voor voor Milieu, Landschap en Natuur, Informatietechnologie, Mobiliteit en Landinrichting

 

1.    Mobiliteit

Fietsinfrastructuur en -snelwegen

Bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 werd het investeringsbudget voor fietsinfrastructuur verdubbeld tot 40 miljoen euro. Dat verhoogde investeringsritme toont zich ook stilaan op het terrein.  

Het afgelopen jaar werden 11 elf fietsprojecten gegund in Meulebeke, Torhout, Kortemark, Middelkerke, Diksmuide/Veurne, Beernem, Zedelgem, Anzegem, Waregem, Ruiselede, Blankenberge, Torhout.

In 2022 stijgt dit door naar 16 fietsprojecten op de planning om gegund te worden: o.a. in Tielt (Egemsteenweg), Roeselare (Ardooiesteenweg), Koekelare (Catstraat-Lekestraat), Deerlijk-Waregem (Waregemstraat-Deerlijkstraat), Oostkamp (Moerbruggestraat), De Haan (Grotestraat), Oostkamp (Sijslostraat), Roeselare (Diksmuidsesteenweg), Waregem-Anzegem (Maalbeek), Koekelare (Zandestraat), Ichtegem (Kortemarkstraat), Kortemark (Lichterveldestraat), Tielt (spoorbedding), Harelbeke-Zwevegem (Luipaardstraat), Kortrijk (Driekerkenstraat) en Oostende (Stuiverstraat).  

Budget: 6.790.750 euro

 

2.    Milieu, natuur & landschap

2.1           Een boost voor het landschap

Elke dag bouwt de Provincie aan een robuust landschap vol biodiversiteit. De regionale landschappen en stadlandschappen zijn hierbij de ‘boots on the ground'. De Provincie zal deze organisaties extra ondersteunen met bijkomende werkingsmiddelen zodat hun slagkracht groter wordt. De voorbije jaren werd die al stelselmatig verhoogd, om volgend jaar op kruissnelheid te komen. In 2022 zal het team versterkt zijn met zes bijkomende voltijdse krachten. Dat grotere team heeft ook grote ambities voor 2022: samen gaan ze voor 25 km hagen en heggen, 275 are houtkanten, 1700 (knot)bomen, 850 fruitbomen, 2 km ‘natuurgrachten', 50 poelen, en 4 ha bloemenweide. Er komt ook meer aandacht voor natuur in landbouwgebied. Hier gaat de biodiversiteit immers het snelst achteruit. Gelukkig zijn er meer en meer landbouwers die, mits financiële compensatie door de Provincie, een stukje van hun areaal willen beplanten in functie van de natuur. 

Budget: 2 miljoen euro extra middelen

2.2           Natuurbelevingscentra in provinciedomeinen

De bezoekerscentra van provinciedomeinen De Palingbeek (Ieper) en Bulskampveld (Beernem) zijn toe aan een update. Beide centra moeten uitgroeien tot een moderne natuurbelevingshotspot met regionale uitstraling. In 2022 wil de Provincie deze twee state-of-the-artprojecten grondig voorbereiden.

2.2.1   Natuurbelevingscentrum Bulskampveld

In Bulskampveld gaat begin volgend jaar een gespecialiseerd bureau aan de slag met de opdracht. In het voorjaar moet dit leiden tot een sterk en duurzaam concept dat het natuurbelevingscentrum op de kaart zet als dé referentie rond het thema bos. In de tweede helft van het jaar volgt dan de effectieve ontwerpfase. Daarna kan de bouw van de installatie beginnen. Het traject moet uiteindelijk leiden tot een uniek belevingsparcours binnen én buiten.

Budget: 288.000 euro voor concept- en ontwerpfase

2.2.2   Natuurbelevingscentrum De Palingbeek

Begin 2022 start de uitwerking van een totaalvisie voor De Palingbeek. Het bezoekerscentrum moet samen met de omgeving en de milieuzorgboerderij één natuurbelevingshotspot worden waar groepen en kinderen met hun ouders spelenderwijs kunnen ontdekken en bijleren. De focus ligt op het zichtbaar maken van de onzichtbare wereld van de vele dieren die er leven. Avontuurlijke wandellussen met interactieve natuurbelevingselementen en de opwaardering van de publieke ruimte met faciliteiten staan centraal. Ook een uitzichtpunt over de site behoort tot de opties. Het ontwerp krijgt verder vorm in de loop van 2022, waarna de uitvoering in 2023 kan starten. De Provincie kiest bewust voor duurzame en circulaire principes met respect voor natuur en milieu. Het einde van de werken is voorzien voor 2024.

Budget: 2,1 miljoen euro voor de werken van het volledige project

2.3      Investeringen in andere provinciedomeinen, groene assen en streekhuizen

Met zo'n 20 groendomeinen zorgt de Provincie voor een groot aanbod openbaar groen in West-Vlaanderen. Niet enkel het beheer, maar ook het verbeteren en uitbreiden van de groenpolen is belangrijk. Ook in 2022 staan heel wat investeringen op de agenda.

2.3.1   Nieuwe onthaalpleinen

Zo krijgen enkele domeinen een nieuwe smoel met een vernieuwd onthaalplein. Dit is het geval in Duinpanne, het Esenkasteel en de Damse Vaart. In Duinpanne voorziet de Provincie een volledig nieuw onthaalplein. Verschillende functies zoals parkeren, picknicken, onthaal voor fietsers en wandelaars, worden daarbij gecombineerd. En dat alles in een groen kader. De opening is voorzien voor midden 2022. 

Het nieuwe onthaal van het Esenkasteel moet zorgen voor een comfortabele toegang in een groene en historische kasteelomgeving. Samen met deze werken, zal ook het historisch park opgewaarderd worden. In de tweede helft van volgend jaar moet alles klaar zijn. 

De Damse Vaart krijgt dan weer een groen onthaalplein ter hoogte van de Noorweegse Kaai. Bezoekers vinden er alle nodige info en duiding over de Zwinregio en de provinciedomeinen in de buurt. Deze opening is gepland tegen eind 2022.

2.3.2   Groene assen

Ook de ‘groene assen' krijgen de nodige aandacht. Zo wordt de Vrijsbosroute verder in een nieuw jasje gestoken. Nadat dit jaar het stuk tussen Ieper en Langemark onder handen wordt genomen, is volgend jaar het stuk van Langemark tot Kortemark aan de beurt. De Frontzate, de groene as die Diksmuide verbindt met Nieuwpoort, wordt opgewaardeerd met zit- en speelmogelijkheden en een hoger comfort voor de gebruikers. Het traject Vrijbosroute tussen Langemark en Kortemark is 15,6 km lang. De Frontzate is 13 km lang.

2.3.3   Extra bebossing in provinciedomeinen

De investeringen in het groene patrimonium dienen niet alleen de belangen van de bezoekers, ook voor de natuur. Dit gebeurt o.a. door extra te bebossen in de Baliekouter in Dentergem en Bergelen in Wevelgem. En ook aan proper water wordt gewerkt: de riolering van Bergelen (Wevelgem) en d'Aertrycke (Torhout) wordt verder op punt gezet.  

 

3.    Klimaat

Ook de Provincie scherpt haar klimaatambities aan. In navolging van de succesvolle groepsaankopen groene energie plant de Provincie in 2022 de organisatie van een groepsaankoop zonnepanelen, met ook een nieuwe optie voor thuisbatterijen

Hiermee wil ze haar inwoners op laagdrempelige wijze een voordelig en kwalitatief pakket zonnepanelen aanbieden. Zelf meer hernieuwbare energie produceren is het beste wapen tegen stijgende energiefacturen en onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelstellingen. 

Het zonnepotentieel op de West-Vlaamse daken is nog enorm. Bekijk je het aantal zonnepaneelinstallaties per 1.000 inwoners per provincie? Dan moet West-Vlaanderen met 109 enkel koploper Limburg met 117 stuks voor zich laten. Het mag de ambitie zijn om koploper in Vlaanderen te worden met het meeste aantal installaties per inwoner. 

 

Jaardotaties 2022

 

POM West-Vlaanderen

9,2 miljoen euro

Inagro vzw

7,5 miljoen euro

Westtoer APB

8,6 miljoen euro

Monumentenwacht West-Vlaanderen APB

699.668 euro

Vonk APB

205.330 euro

 

 

 

 Provincie past meerjarenplanning 2020-2025 aan voor werkjaar 2022